Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Datalogi - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv

Hög kvalitet
Publicerad: 2018-06-26
Lärosäte: Linköpings universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Datavetenskap
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Jämställdhetsperspektiv

Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande.

I den datavetenskapliga miljön vid Linköpings universitet är en majoritet av doktoranderna män, endast 19 procent är kvinnor. Vid en jämförelse med andra lärosäten har Linköpings universitet dock en relativt sett hög andel kvinnliga doktorander. Bedömarna menar att det råder en stor medvetenhet om jämställdhetsfrågor på lärosätets samtliga nivåer.

I självvärderingen framkommer att kursen Research Supervision - Advanced Course in Higher Education Pedagogy som är obligatorisk för handledarna behandlar jämställdhetsperspektiv som också ingår i handledarnas årliga workshop. Jämställdhetsaspekter tas också upp i kursen Learning and Knowledge (LoK) - Basic Course in Higher Education Pedagogy som är obligatorisk för de doktorander som är involverade i undervisning.

Under intervjuerna framkom att jämställdhetsperspektiv tas upp vid de återkommande mötena mellan doktorander och handledare och i det särskilda välkomstpaket som doktoranderna får när de börjar sina studier. Det framkom även att det finns särskilda aktiviteter riktade mot kvinnliga doktorander och att kvinnliga förebilder är på väg att öka medvetenheten om genusfrågor i utbildningen. Under intervjun nämndes vidare att det på lärosätesnivå finns idéer om genusföreläsare, särskilt utsedda personer som ska arbeta med genusfrågor. Det framkom dock inte hur dessa föreläsare är tänkta att arbeta med just doktoranderna, men bedömargruppen vill rekommendera lärosätet att arbeta vidare med denna fråga.

Likaså vill bedömargruppen lämna en rekommendation om att lärosätet säkerställer att de doktorander som inte undervisar eller på annat sätt deltar i utbildningsrelaterade aktiviteter tillgodogör sig motsvarande kunskaper om jämställdhet som ges inom ramen för kursen Learning and Knowledge (LoK) - Basic Course in Higher Education Pedagogy.

Systematisk uppföljning görs inte för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande främjar jämställdhet.

Det saknas en process för att systematiskt följa upp jämställdhetsperspektivet genom hela forskarutbildningen inom datavetenskap. Av underlagen verkar det inte heller ske någon jämställdhetsspecifik återkoppling till relevanta intressenter. Men eftersom det finns en god medvetenhet om utmaningarna förknippade med genusperspektiv, dess integrering i utbildningen och flera konkreta åtgärder på både institutionsnivå och central nivå, blir det sammantagna omdömet likväl att jämställdhetsperspektivet är tillfredsställande.

Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet ändå vara tillfredsställande.

Ansvarig utredare:
Loulou Von Ravensberg