Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Doktoranders perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Datalogi - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Doktoranders perspektiv

Hög kvalitet
Publicerad: 2018-06-26
Lärosäte: Linköpings universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Datavetenskap
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Doktoranders perspektiv

Utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen och lärprocesser.

Enligt självvärderingen säkras doktorandernas inflytande både formellt och informellt. Det informella inflytandet sker genom regelbundna kontakter med handledaren. Mer formellt deltar doktoranderna i några av de viktigaste beslutande organen. Två doktorander deltar i det institutionsgemensamma rådet för forskarutbildning, FANS. Genom den formella representationen får doktoranderna inflytande exempelvis när det gäller kursinnehållet i forskarutbildningen och när det gäller beslut för att förbättra utbildningen i allmänhet. Bedömargruppen vill emellertid påpeka att förbättringar kan göras när det gäller att kommunicera till doktoranderna deras möjligheter att använda FANS som ett redskap för att ge återkoppling från dem på forskarutbildningen, lika väl som att använda forskarutbildningsnämnden (FUN) som ett forum för att framlägga sina intressen och behov. Regelbundna doktorandunder-ökningar genomförs centralt på lärosätet vartannat år. Av självvärderingen framkommer att det också finns en bra teknisk infrastruktur, vilket bör bidra till att skapar goda förutsättningar för doktorand-inflytande, menar bedömarna.

Ett viktigt verktyg för att kunna säkerställa att doktorander kan utöva inflytande på forskarutbildningen är att institutionen delar information på engelska till personalen. Bedömargruppen menar att det är särskilt angeläget att få fram riktlinjer som fastställer hur avdelningen sprider information på engelska till personalen och till doktoranderna. Det skulle möjliggöra för de doktorander som inte talar engelska att aktivt kunna tillgodogöra sig utbildningen på mer jämställda villkor.

Bedömargruppens intryck är att doktoranderna i regel har inflytande på organisationsnivå och över sin egen utbildning, till exempel när det gäller urvalet av kurser. I självvärderingen och under intervjuerna framkom att många doktorander genomför sin forskning inom ramen för forskningsprojekt som kan vara externt finansierade på olika sätt. En positiv aspekt av detta är att doktoranderna genomför sin forskning tillsammans med andra aktörer och placerar sin forskning i ett större sammanhang. En risk är emellertid att också handledarna är externt finansierade och att den så kallade akademiska nyfikenheten skulle kunna äventyras.

Utbildningen följs upp för att säkerställa att doktorandinflytandet används i kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitets-utveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Efter antagning till utbildningen upprättar doktoranden och handledaren en individuell studieplan som sedan uppdateras varje höst i samband med att en systematisk uppföljning görs av varje doktorands progression. Enligt självvärderingen undervisar doktoranderna upp till 20 procent av sin tid. Bedömar-gruppen vill betona vikten av att den tid som doktoranderna ägnar åt att undervisa verkligen redovisas på ett rättvisande sätt.

Visserligen är doktoranderna representerade i det institutionsgemensamma rådet för forskar-utbildningen samt i forskarutbildningsnämnden och har därför möjlighet att via doktorand-representanterna utöva inflytande där, men underlagen ger inte så starka belägg för att någon systematisk uppföljning av doktorandinflytandet som sådant sker. De möten mellan doktorander respektive handledare och prefekt samt studierektor som anordnas och de workshops för doktorander respektive handledare som enligt planerna ska äga rum vartannat år ger inte desto mindre intryck av att doktorandinflytandet är något som tillskrivs betydelse inom institutionen.

Sammantaget bedöms doktoranders perspektiv vara tillfredsställande.

Ansvarig utredare:
Loulou Von Ravensberg