Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Datalogi - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv

Hög kvalitet
Publicerad: 2018-06-26
Lärosäte: Linköpings universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Datavetenskap
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetslivets perspektiv

Utbildningen är användbar och förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.

Förberedelserna för näringslivet görs huvudsakligen genom både formella och informella kontakter inom forskningsmiljön. Doktorandernas forskarutbildningsmiljö är stor och flera stora nyckelprojekt erbjuder rikliga möjligheter till kontakter med framtida arbetsgivare, inte minst vid årliga workshops i vilka även alumni kan delta. I självvärderingen och under intervjun framkom att bland annat nedanstående inslag som bidrar till att säkra samverkan med det omgivande samhället ingår i forskarutbildningsmiljön:

- forskningsprojekt som involverar ett stort antal industriföretag

- forskningsseminarier med internationella föreläsare

- möjligheter för doktoranderna att, förutom att läsa olika kurser vid det egna universitetet, också läsa kurser vid andra lärosäten

- forskarskolor

- ett antal nationella forskningsinitiativ, av vilka ett flertal fokuserar på forskarutbildning, till exempel Swedish National Graduate School in Computer Science (CUGS)

Bedömargruppen anser att doktoranderna inte minst genom att delta i ovanstående aktiviteter ges goda möjligheter med avseende på framtida arbetstillfällen. Doktorandernas forskaruppgifter är också till övervägande del externfinansierade, vilket i sig innebär en extern kvalitetssäkring.

Förberedelser för arbetslivet görs också genom att låta doktoranderna undervisa studenter på grundnivån upp till 20 procent av sin tid. I doktorandernas undervisning ingår att handleda examensarbeten, vilket förutom att stödja andras lärande även främjar deras måluppfyllelse vad gäller kunskap och förståelse för vetenskaplig metodik inom forskarutbildningsämnet. De färdigheter och förmågor som utvecklas hos doktoranderna i samband med deras undervisning på grundnivå är betydelsefulla inte bara för akademisk verksamhet, utan även för ett föränderligt arbetsliv överlag. Handledarna har dessutom aktiva kontakter med såväl forskarsamhället som näringslivet, vilket också kommer doktoranderna till del.

Majoriteten av doktoranderna är internationellt rekryterade. Forskarutbildningen i datavetenskap ges i sin helhet på engelska. För att underlätta för icke-svensktalande doktorander att stanna i Sverige och få ett arbete här efter examen erbjuder institutionen finansiering av svenskundervisning vilket utgör en utmärkt förberedelse inför ett eventuellt kommande arbetsliv här i landet, menar bedömarna.

Lärosätet för utförlig statistik över var doktorerna tar vägen efter examen. Bedömargruppen noterar att de flesta doktorer får anställningar inom forskning och utveckling.

Ett utvecklingsområde som bedömargruppen har identifierat är fler formaliserade former av samarbeten med näringslivet i form av kurser. Dessa skulle kunna behandla exempelvis hur forskningsresultat omsätts i näringsverksamhet inom industrin. Ett annat område som skulle vara mycket intressant i en miljö av den här storleken är entreprenörskapsfrågor.

I självvärderingen anges att det inom forskarutbildningen finns möjligheter till kontakt med arbetslivet genom deltagande i olika slags projektarbeten. Dessutom sker, enligt självvärderingen, viss seminarieverksamhet tillsammans med alumni, vilket också främjar förberedelserna för det framtida arbetslivet såväl utanför som inom akademin.

Utbildningens utformning och genomförande följs systematiskt upp för att säkerställa att den är användbar och förbereder för arbetslivet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Den individuella studieplanen är viktig för kvalitetssäkringen av den utbildning på vilken ett framtida arbetsliv ska bygga. Bedömargruppen menar att den individuella studieplanen vid institutionen för datavetenskap är utformad på ett sådant sätt att den fungerar som ett smidigt och användbart verktyg när det gäller att säkerställa användbarheten för ett kommande arbetsliv. Den innehåller, enligt bedömarna, tillräckligt många detaljer för att kunna säkerställa doktorandernas progression och den uppdateras årligen tillsammans med doktoranden som på så sätt lär sig att planera med olika tidshorisonter. Karriärplanering genomförs med handledarna i god tid före examen. Detta moment är obligatoriskt och noteras även det i den individuella studieplanen.

De forskarutbildningsansvariga (FANS) är det huvudsakliga organet för uppföljning av forskar-utbildningen. FANS initierar revideringar som därefter går till fakultetens forskarutbildningsnämnd (FUN). Bedömargruppen menar att den kvalitetssäkring som utförs av dessa organ också bidrar till att säkerställa utbildningens användbarhet för det kommande arbetslivet.

Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande.

Ansvarig utredare:
Loulou Von Ravensberg