Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Datalogi - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling

Hög kvalitet
Publicerad: 2018-06-26
Lärosäte: Kungl. Tekniska högskolan
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Datavetenskap
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling

Tillfredsställande

Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms sammantaget vara tillfredsställande.

Självvärderingen och intervjuerna visar sammantaget att lärosätet säkrar en regelbunden och systematisk uppföljning av personalens kompetensutveckling såväl inom pedagogik, ledarskap och handledning som inom olika vetenskapliga ämnesområden. Forskningen vid Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) är till största delen finansierad genom externa medel, vilket i sig innebär att en extern kvalitetsgranskning görs. När det gäller den systematiska uppföljningen av forskarmiljön, så utvärderade lärosätet sina olika forskningsmiljöer genom RAE (Research Assessment Exercise) både 2008 och 2012. Årliga enkäter till doktorander och medarbetare är ett annat exempel på systematisk uppföljning på lärosätesnivå där återkoppling från medarbetare också på forskarutbildningsmiljön kan ske.

Den individuella studieplanen är ett viktigt instrument för att följa upp doktorandernas arbete och resultat. Doktoranden ska regelmässigt redogöra för sina reflektioner avseende alla de tre kunskapsformerna i den individuella studieplanen, vilken uppdateras årligen och diskuteras under mötena mellan doktoranden och handledargruppen. Det finns också särskilda progressionsseminarier för att säkra doktorandernas progression när de fullgjort 30 procent, 50 procent och 80 procent av forskarutbildningen. Dessa seminarier avslutas normalt med att doktoranden skriver en rapport som utvärderas av handledarna, ibland i närvaro av en extern utvärderare. År 2014-2015 genomfördes en intern utvärdering av forskarutbildningen, benämnd "Forskarutbildningssatsningen". Ett exempel på åtgärder som vidtagits till följd av resultat från den utvärderingen är att samtliga forskarutbildnings-kurser har gjorts tillgängliga elektroniskt. Bedömargruppen anser sammanfattningsvis att det sker ett gediget arbete för att säkerställa och systematiskt följa upp studenternas kunskapsutveckling och måluppfyllelse.

Enligt den alumnenkät som KTH regelbundet skickar ut, får majoriteten av doktorerna arbeten inom akademin och det är också en akademisk karriär som forskarutbildningen främst förbereder doktoranderna för. Lärosätet följer sina tidigare doktorander efter examen på ett både formellt och mer informellt sätt. Genom dialog med strategiska samarbetspartners från industrin kan lärosätet identifiera styrkor och svagheter hos utbildningen samt förbättringsmöjligheter.

Den individuella studieplanen, mötena med handledargruppen och de så kallade progressionsseminarierna framhålls som viktiga inslag när det gäller säkerställandet av att utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i att utveckla utbildningen. Mötena mellan doktoranden och handledargruppen är i det här sammanhanget betydelsefulla eftersom de resulterar i en direkt återkoppling också till programansvarig. Det genomförs också lärosätesgemensamma medarbetarundersökningar regelbundet.

Alla lärosätesgemensamma undersökningar innefattar resultat och statistik uppdelade på kön. Några liknande systematiska uppföljningar inom Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) eller inom den specifika inriktningen datavetenskap förefaller emellertid inte ske, varför uppföljning av jämställdhetsperspektivets integrering i utbildningen är att betrakta som ett utvecklingsområde.

Ansvarig utredare:
Loulou Von Ravensberg