Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Datalogi - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv

Hög kvalitet
Publicerad: 2018-06-26
Lärosäte: Kungl. Tekniska högskolan
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Datavetenskap
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Jämställdhetsperspektiv

Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande.

I självvärderingen framhålls att jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv formellt är reglerade och att nolltolerans gäller mot alla typer av diskriminering och trakasserier. Det har också gjorts försök att mer ingående introducera jämställdhetsperspektiv i lärosätets verksamhet. Några åtgärder har vidtagits i syfte att höja medvetandegraden både hos doktorander och handledare, i syfte att avhjälpa könsmässiga obalanser och för att skapa en inkluderande forskarutbildningsmiljö.

Lärosätet ger en grundkurs i pedagogik som behandlar bland annat jämlikhet och jämställhet. I självvärderingen saknas det dock en närmare beskrivning av vilket jämställdhetsinnehåll kursen har, hur dessa frågor hanteras och diskuteras under kursen och hur examinationen sker. Intervjun gav heller inte några ytterligare klargöranden beträffande detta.

Också i en lärosätesgemensam, obligatorisk kurs för handledare finns ett avsnitt om jämställdhets-perspektiv inlagt. Under åren 2006-2016 har lärosätet anordnat flera seminarier med temat likabehandling och jämställdhet. Ett arbetsplatsråd har särskilda resurser för att finansiera aktiviteter och initiativ i syfte att minska obalanser mellan könen eller på andra sätt främja likabehandling och jämställdhet.

Fördelningen i antal manliga och kvinnliga handledare, lärare/forskare och doktorander är i likhet med nationella och internationella mönster mycket ojämn. Endast 14 procent är kvinnor, vilket lärosätet anger som en av de mest utmanande aspekterna kopplade till jämställhet inom forskarutbildningen. Självvärderingen anger dock att statistiken likväl har förbättrats under senare tid som ett resultat av åtgärder genomförda på lärosätesnivå och skolnivå, liksom även av förändringar på samhällsnivå. Fler kvinnor antas nu till forskarutbildningen. Mellan 2010-2012 var fem av totalt 41 (12 procent) nyantagna doktorander kvinnor. Mellan 2014-2016 ökade antalet kvinnor och 2016 var totalt 22 procent av alla doktorander kvinnor. Det finns dock inte någon beskrivning av hur lärosätet systematiskt har arbetat med rekrytering av doktorander utifrån ett jämställdhetsperspektiv och vilka åtgärder som eventuellt har vidtagits. Exempelvis anger lärosätet att aktiviteter och åtgärder är riktade till handledare, lärare och doktorander i syfte att öka deras medvetenhet av de bakomliggande mekanismer som resulterar i obalans mellan könen samt att skapa en inkluderande atmosfär i utbildningen. Samtidigt finns det i självvärderingen inte någon egentlig beskrivning av dessa omnämnda aktiviteter och åtgärder. Inte heller intervjun gav några ytterligare klargöranden härvidlag. Vad som lyfts fram som de viktigaste åtgärderna är ett antal seminarieser och kurser.

Vid lärosätet har alla anställda som arbetar med rekrytering deltagit i en kurs som involverar jämställhet och kultur. Dessutom har något som kallas för uppförandekod för hållbar arbetsmiljö utarbetats, samt kvinnliga mentorsprogram som till exempel Technologia. Kvinnor uppmuntras ofta av lärosätet att söka post doc-anställningar för forskare. Tanken är att få kvinnliga förebilder för doktoranderna. Arbetsplatsrådet gör gällande att ett jämställdhetsperspektiv är inkluderat i dess agenda.

Systematisk uppföljning görs inte för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande främjar jämställdhet. Resultaten av uppföljning omsätts inte vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling till relevanta intressenter.

När det gäller systematisk uppföljning, inkluderar alla lärosätesgemensamma undersökningar resultat och statistik uppdelade på kön. På grund av få respondenter är det sällan möjligt att få statistiskt säkerställda resultat, varför stor försiktighet vid tolkningen av resultaten måste iakttas. När det gäller nyligen genomförda undersökningar finns det mestadels inte några nämnvärda skillnader i svar mellan män och kvinnor. Några liknande systematiska uppföljningar inom Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) eller inom den specifika inriktningen datavetenskap förefaller inte ske, varför uppföljning av jämställdhetsperspektivets integrering i utbildningen är att betrakta som ett utvecklingsområde.

Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.

Ansvarig utredare:
Loulou Von Ravensberg