Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Doktoranders perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Datalogi - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Doktoranders perspektiv

Hög kvalitet
Publicerad: 2018-06-26
Lärosäte: Kungl. Tekniska högskolan
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Datavetenskap
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Doktoranders perspektiv

Utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen och lärprocesser.

Enligt självvärderingen förväntas doktoranderna ha en aktiv roll när det gäller att formulera egna forskningsproblem, identifiera och utveckla egna metoder och bidrag och att presentera resultat vid konferenser. Varje doktorand är medlem av ett forskningsteam som ser till att doktoranden kommer in i forskarvärlden och som stöttar doktorandens utveckling på olika sätt. Inte minst den individuella studieplanen är central för doktorandens aktiva deltagande i utvecklingen av de egna studierna och för att följa progression.

Enligt självvärderingen sker det mer formella inflytandet när det gäller att påverka och utveckla utbildningen genom att doktoranderna deltar i olika organ. Varje avdelning inom CSC har en doktorandrepresentant i programrådet för forskarutbildningen. Doktoranderna är också representerade i skolans ledningsgrupp och i det strategiska rådet. De är också representerade på flera ställen på fakultetsnivå, bland annat i FA-gruppen där studierektorerna från samtliga doktorandprogram vid lärosätet träffas varje månad. En reflektion som görs i självvärderingen och som även kom upp under intervjun är att det faktiskt har blivit allt svårare att rekrytera doktorander till alla organ där de har rätt att delta.

Utöver den mer formella representationen förekommer det olika typer av sociala och arbetsrelaterade sammankomster där doktorander, yngre forskare och seniora forskare kan träffas och lära känna varandra samt diskutera forskningsrelaterade frågor. Doktoranderna deltar i planeringen av CSC:s forskningsaktiviteter - exempelvis det stora forskningsevenemanget som hålls två gånger om året - samt frukost- och lunchseminarier. Det finns även introduktionsaktiviteter och olika fora för doktorander där de kan framföra både klagomål och önskemål kopplade till utbildningen och den omkringliggande miljön. När det gäller inflytande över den fysiska och psykiska arbetsmiljön är beskrivningarna i självvärderingen mindre detaljerade och tydliga. Bedömargruppen konstaterar att det saknas beskrivningar över hur doktoranderna tillsammans med personal diskuterar och arbetar med frågor som balans mellan arbete och fritid, signaler på utbrändhet och andra likande områden.

Självvärderingen pekar på risker med externfinansiering där den externa styrningen kan bli för stor, en farhåga som bedömarna delar.

En fara som självvärderingen pekar på är att doktoranderna ofta finansieras av externa projekt och att det därmed finns en risk för att problemställningar redan kan ha formulerats i dessa projekt, vilket kan begränsa doktorandernas möjligheter när det gäller metod- och teorival och deras möjligheter att välja och påverka forskningen samt vilka forskningsfrågor som bör fokuseras.

Bedömargruppen rekommenderar Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) att underlätta för doktoranderna att kombinera familjeliv med studier. CSC bör också tydligare definiera huvud-handledares och bihandledares ansvar, för att underlätta för doktoranden var gränsen går mellan de olika ansvarsområdena.

Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att doktorandinflytandet används i kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Även när det gäller säkerställandet av att utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i att utveckla utbildningen pekar lärosätet i sin självvärdering på den individuella studieplanen, mötena med handledargruppen och de så kallade progressionsseminarierna. Den individuella studieplanen uppdateras årligen och diskuteras vid möten mellan doktoranden och handledargruppen. Dessa möten är viktiga eftersom de resulterar i en direkt återkoppling också till programansvarig.

Lärosätet skickar regelbundet ut enkäter till doktorsalumner, där de får möjlighet att delge sina synpunkter på utbildningen. Dessutom genomförs medarbetarundersökningar regelbundet för att utvärdera situationen för doktorandgrupperna och för att ge kollektiv återkoppling till organisationen.

Sammantaget bedöms doktoranders perspektiv vara tillfredsställande.

Ansvarig utredare:
Loulou Von Ravensberg