Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Datavetenskap - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling

Hög kvalitet
Publicerad: 2018-06-26
Lärosäte: Uppsala universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Datavetenskap
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling

Tillfredsställande

Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms sammantaget vara tillfredsställande.

Studierektors årliga pedagogiska utvecklingssamtal med var och en av lärarna, seminarier för pedagogisk fortbildning som anordnas av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitets-pedagogiska råd, årlig uppföljning av personalens forskning och medarbetarsamtal är olika inslag i forskarutbildningsmiljön där personalens kompetens och kompetensutveckling följs upp. Återkoppling också från doktorander sker genom medarbetarsamtalen och institutionens omfattande samverkan med industri och offentlig sektor medför återkoppling från aktörer i lärosätets omvärld. Universitets-gemensamma enkätundersökningar där såväl doktorander som alumner och handledare deltagit har följts upp på fakultetsnivå. Uppföljning av forskarutbildningsmiljön sker även vid handledarkollegiets och seniorgruppens sammankomster.

Bedömargruppen ser positivt på användandet av den så kallade Hagerstensmatrisen vid uppföljning av doktorandens måluppfyllelse och progression. I denna matris motsvaras olika stipulerade lärandemål av adekvata lärandeaktiviteter, med en progression mot allt större grad av måluppfyllelse. Emellertid föreligger ett utvecklingsområde i att tydligare relatera olika moment/aktiviteter i matrisen till respektive examensmål. Handledarkollegiet går igenom samtliga reviderade individuella studieplaner där uppföljning av eventuella avvikelser och åtgärder diskuteras. Mer omfattande avvikelser behandlas av forskarutbildningsansvarig professor, avdelningsföreståndare eller prefekt. Ett för uppföljningens vidkommande viktigt moment i utbildningen är det seminarium som genomförs efter halva studietiden, vanligen i form av att en licentiatuppsats läggs fram. En andra kontrollpunkt äger rum efter att 80 procent av studietiden genomförts, men bedömargruppen noterar att rutiner för uppföljning vad gäller denna kontrollpunkt förefaller saknas. Ett bland flera exempel på åtgärder som vidtagits utifrån återkoppling från bland annat doktorander är inrättandet av en kurs i vetenskapligt skrivande på engelska. Med avseende på uppföljning och återkoppling bedöms aspektområdet utformning, genomförande och resultat överlag vara tillfredsställande.

Beträffande arbetslivets perspektiv, så görs universitetsgemensamma alumnundersökningar och institutionens alumner deltar i bland annat programråd och i olika samarbetsprojekt där de har möjlighet att ge återkoppling på forskarutbildningen. I övrigt förefaller uppföljningen och återkopplingen på institutionsnivå vad avser arbetslivets perspektiv främst ske på individuell basis. En mer systematisk uppföljningsrutin också på institutionsnivå beträffande forskarutbildningens förberedelser för kommande arbetsliv är ett utvecklingsområde.

Doktorander har inflytande både på institutionsnivå och individuellt. Universitetsgemensamma enkäter till doktorander genomförs och den återkoppling från doktorander som därigenom uppkommer följs upp på både institutions- och fakultetsnivå. Medarbetarsamtal och årliga möten med seniorgruppen utgör ytterligare möjligheter för doktorander att ge återkoppling på utbildningen och forskarutbildningsmiljön. Institutionens arbetsmiljögrupp följer upp sådana synpunkter som har framlagts vid medarbetarsamtalen.

Institutionens jämställdhetsplan revideras årligen och utifrån den uppföljning av vidtagna åtgärder som föregår den revisionen föreslår institutionens jämställdhetsgrupp eventuellt nya åtgärder för det kommande året. Bedömargruppens uppfattning är därmed att uppföljning med avseende på jämställdhetsperspektivet sker på ett tillfredsställande sätt.

Ansvarig utredare:
Loulou Von Ravensberg