Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Samlat omdöme Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3

Hög kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Högskolan i Borås
Ämne: Grundlärarexamen II
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.

Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.

Bedömningsområdet Förutsättningar bedöms som tillfredsställande

Sammantaget är personalresurserna tillräckliga, men kompetensen inom ämnesdidaktik och svenskämnet behöver stärkas. Den vetenskapliga miljön är svag. Lärosätet är väl medvetet om svagheterna i den vetenskapliga miljön och försöker på olika sätt att stärka den. Man har bland annat anställt två professorer och står i begrepp att starta en forskarskola tillsammans med högskolan i Dalarna, vilket bedömarna ser som välkomna åtgärder. Det råder dock fortfarande oklarheter om hur de nyrekryterade professorerna kommer att vara delaktiga i miljön, och planerna kring forskarskolan var inte heller klart formulerade vid tidpunkten för utvärderingen.

Bedömningsområdet Utbildningens utformning, genomförande och resultat bedöms som tillfredsställande

En styrka i utbildningen är den medvetna strategin med examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination. En annan styrka är det systematiska kvalitetsarbetet.

Inom kunskapsformen Kunskap och förståelse framgår det av underlagen att lärosätet säkrar en hög måluppfyllelse. Samtliga självständiga arbeten visar på hög måluppfyllelse när det gäller ämneskunskaper och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Självvärderingen visar dock inte på ett övertygande sätt att studenterna får tillräckliga ämneskunskaper för yrkesutövningen inom delar av svenskämnet. Det finns svagheter i hur utbildningen är upplagd när det gäller kunskap om ämnesspecifika forskningsmetoder, i synnerhet kvantitativa metoder. Nästan alla självständiga arbeten visar ändå på hög måluppfyllelse i detta avseende.

Inom kunskapsformen Färdighet och förmåga framgår det av underlagen att hög måluppfyllelse säkras för alla mål. Det finns vissa svagheter i ämnesdidaktiken inom matematikämnet, och bedömargruppen är också tveksam till om det finns en tillräckligt bred kompetens samt om det görs tillräckligt många besök för att bedöma alla moment i den verksamhetsförlagda utbildningen på ett rättssäkert sätt. För att stärka rättssäkerheten planerar lärosätet för fler besök under den verksamhetsförlagda utbildningen och för mer teamarbete.

Inom kunskapsformen Värderingsförmåga och förhållningssätt visar lärosätet att man säkrar en hög måluppfyllelse. Hållbar utveckling problematiseras i ett flertal kurser och lärosätet har lokala mål för detta. Lärosätet bedriver forskning om inkludering, bland annat i relation till konventionen för mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Detta behandlas i flera kurser men inte särskilt ingående. Trots ovanstående ser lärosätet det som en utmaning att få studenterna att i sitt pedagogiska arbete göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Lärosätets arbete med jämställdhet är tillfredsställande. Under utbildningen får studenterna möjlighet att problematisera jämställdhet under flera kurser. Det framgår dock inte klart i vilken utsträckning ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar hela utbildningen.

Underlagen visar att utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination följs upp systematiskt. Lärarutbildningens programråd är en viktig instans för diskussioner om utvecklingsbehov. Det finns rutiner för programutvärderingar, men de är ännu inte fastställda. Vidare återkopplas förändringar systematiskt till studenterna i samband med kursplanering och vid programråd.

Bedömningsområdet Studentperspektiv bedöms som tillfredsställande

Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i att utveckla utbildningens innehåll och genomförande. Det sker genom programråd, utbildningsutskott och andra övergripande organ. Studenterna får också möjlighet att utveckla utbildningens innehåll vid kursplanering.

Bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan bedöms som tillfredsställande

Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Det sker främst genom mentorskap och verksamhetsförlagd utbildning. Av intervjuerna framgick även att alumnerna används som förebilder och föreläsare. Ett problem är att det är hög omsättning på lärarna inom den verksamhetsförlagda utbildningen, och att lärosätets VFU-dagar inte är så välbesökta. Lärosätet har inlett ett samarbete med kommunen för att stärka samarbetet och på sikt förhoppningsvis minska omsättningen.

Sammantaget bedöms utbildningen hålla hög kvalitet.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)