Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Samlat omdöme Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Malmö universitet
Ämne: Grundlärarexamen I
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.

Sammantaget visar underlagen att utbildningens kvalitet är ifrågasatt.

Bedömningsområdet Förutsättningar bedöms sammantaget vara tillfredsställande. Antalet lärare är adekvat och står i proportion till utbildningens volym. Det finns dock i utbildningen en brist på specialpedagogisk kompetens och vetenskaplig kompetens inom matematik och matematikdidaktik, där en mycket stor del av undervisningen bedrivs av adjunkter och bara en mindre del bedrivs av lektorer. Den professionsrelaterade kompetensen är god. Flera lärare har lärarexamen, och det nära samarbetet med lärare från fältet skapar goda förutsättningar för att bygga en professionsinriktad utbildningsmiljö som vilar på beprövad erfarenhet. Inom utbildningsmiljön finns flera forskare vars forskning relaterar till utbildningens mål och inriktning. Det finns en adekvat vetenskaplig miljö vid lärosätet och miljön är relevant för utbildningen.

Bedömningsområdet Utbildningens utformning, genomförande och resultat är inte tillfredsställande.

Inom kunskapsformen Kunskap och förståelse visar underlagen att utbildningen inte möjliggör och säkerställer studenternas ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Bristerna i de självständiga arbetena visar på en avsaknad av aktuell forskningslitteratur eller avsaknad av motivering av vald forskningslitteratur. Forskning och praktiskt handlande kopplas inte samman på ett sådant sätt att det utgör en helhet för studenterna och så att de förstår forskningens roll i förhållande till praktiken. Utbildningen säkerställer heller inte att alla studenter får tillräcklig kunskap om förskoleklassens kompetensområde och dess särskilda förutsättningar. Utbildningen säkerställer inte att studenterna kan tillämpa kunskaper inom vetenskapsteori och metod på ett tillfredsställande sätt och de självständiga arbeten visar på allvarliga brister avseende metodisk förståelse, metodkunskap, motivering för metodval och brister i det vetenskapliga förhållningssättet.

Inom kunskapsformen Färdighet och förmåga visar underlagen på bristande måluppfyllelse. Utbildningen möjliggör och säkerställer inte att studenterna erhåller en fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat. Studenternas egna praktisk-pedagogiska erfarenheter och analysen av dessa får stå tillbaka för det teoretiska, vetenskapliga förhållningssättet. Urvalet av självständiga arbeten visar på allvarliga brister i analys och diskussion av resultaten i förhållande till tidigare forskning. Vidare visar underlagen att målet avseende didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik inte är uppfyllt. De samlade underlaget visar på brister i hur utbildningen integrerar ämneskurser, ämnesdidaktik och VFU. Även examinationen är otydlig när det gäller studenternas förmåga att tillämpa den didaktik, ämnesdidaktik och metodik som yrket kräver. Målet avseende att visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning är uppfyllt. Bedömargruppen ser det som eftersträvansvärt att införa mer praktiska moment i de teoretiska kurserna, och att skapa en närmare samverkan mellan lärarna inom VFU, UVK och ämnena.

Inom kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt bedöms målet som uppfyllt. Men lärosätet bör tydliggöra hur de bedömer studenternas kunskap i att göra bedömningar utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter i det pedagogiska arbetet. Arbetet med hållbar utveckling behöver också synliggöras mer i utbildningen.

Ett jämställdhetsperspektiv beaktas i utbildningen och underlagen gör det troligt att jämställdhetsmålet är uppfyllt. Ett utvecklingsområde är dock att lärosätet tydligare förankrar ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten.

Det finns en fungerande systematik i lärosätets kvalitetsarbete för att följa upp och definiera brister i utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination. Lärosätet verkar för att studenterna genomför utbildningen i tid. Dock är återkopplingen av resultat mindre tydlig, och bedömargruppen menar att detta är något som lärosätet kan utveckla vidare.

Bedömningsområdet Studentperspektiv är tillfredsställande. Den sammanvägda bedömningen visar att studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande både genom deltagande i formella organ och informellt via dialog och utvärderingar.

Bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan är tillfredsställande. Bedömargruppen anser att utbildningen är utformad och genomförs så att den är användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Det sker en relevant samverkan med det omgivande samhället.

Ansvarig utredare:
Maria Nyman