Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Grundlärarexamen, inriktning fritidshem
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Samlat omdöme Grundlärarexamen, inriktning fritidshem

Hög kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Malmö universitet
Ämne: Grundlärarexamen I
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.

Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.

Bedömningsområdet Förutsättningar bedöms sammantaget vara tillfredsställande. Graden av vetenskaplig kompetens är sammantaget adekvat, men bedömargruppen ser att den vetenskapliga kompetensen inom det specifikt fritidspedagogiska området är svag. Positivt är dock att de undervisande lektorerna också är lärare inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och besöker studenterna under VFU: n. När det gäller utbildningsmiljön visar lärosätet att det finns forskning som är relevant för området fritidspedagogik. Dessutom har lärosätet satsat på att stärka forskningsanknytningen i utbildningen, vilket är positivt. Bedömargruppen menar dock att ett utvecklingsområde är att ytterligare utveckla och stärka relationen mellan den professionsinriktade och forskningsinriktade verksamheten.

Inom kunskapsformen Kunskap och förståelse visar underlagen att utbildningen möjliggör och säkerställer studenternas ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Ett utvecklingsområde är att tydliggöra kopplingen mellan fördjupningsämnet, UVK och VFU i utbildningen. Utbildningen säkerställer att studenterna får kännedom om vetenskapsteori, forskningsmetoder och relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ett utvecklingsområde är att synliggöra eleverna i fritidshemmet mer i arbetet med målet och att stärka kopplingen mellan de teoretiska momenten och de praktiska.

Inom kunskapsformen Färdighet och förmåga visar underlagen på god måluppfyllelse. Utbildningen möjliggör och säkerställer att studenterna erhåller en fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat. Det finns en god progression i utbildningen och en tydlig koppling till aktuell forskning. Att låta studenternas egna praktisk-pedagogiska erfarenheter och analysen av dessa få mer utrymme i utbildningen är ett utvecklingsområde. Underlagen visar att målet avseende didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik är uppfyllt. Positivt är att en kurs inom VFU utformas individuellt för att passa den enskilda studentens professionsutveckling. Ett utvecklingsområde är att stärka kopplingen till just fritidshemsområdet i förhållande till målet och att säkerställa att VFU görs i fritidshem i större omfattning. Målet avseende att visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning är uppfyllt. Ett gott exempel är genomförandet av trepartssamtalet, där studenterna ska använda andras beprövade erfarenheter för att formulera slutsatser om hur den egna undervisningen ska kunna utvecklas.

Inom kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt bedöms målet som uppfyllt. Målet behandlas ingående och frågor som rör såväl etik som klass, genus och etnicitet lyfts fram i flera olika kurser och moment. Progressionen och kopplingen mellan kurser är tydlig. Bedömargruppen har identifierat utvecklingsområden i hur målet examineras. Det gäller särskilt hållbar utveckling.

Ett jämställdhetsperspektiv beaktas i utbildningen och underlagen gör det troligt att jämställdhetsmålet är uppfyllt. Perspektivet är väl förankrat i olika typer av kurser och är en integrerad del av dessa.

Det finns en fungerande systematik i lärosätets kvalitetsarbete för att följa upp och definiera brister i utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination. Lärosätet verkar för att studenterna genomför utbildningen i tid. Dock är återkopplingen av resultat mindre tydlig, och bedömargruppen menar att detta är något som lärosätet kan utveckla vidare.

Bedömningsområdet Studentperspektiv är tillfredsställande. Den sammanvägda bedömningen visar att studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande både genom deltagande i formella organ och informellt via dialog och utvärderingar.

Bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan är tillfredsställande. Bedömargruppen anser att utbildningen är utformad och genomförs så att den är användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Det sker en relevant samverkan med det omgivande samhället.

Ansvarig utredare:
Maria Nyman