Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Samlat omdöme Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6

Hög kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Högskolan Väst
Ämne: Grundlärarexamen II
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.

Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.

Bedömningsområdet Förutsättningar:

Den sammanlagda vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska kompetensen bedöms stå i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt. Bedömargruppen vill ändå betona vikten av att lärosätet fortsätter de påbörjade satsningarna för att öka antalet lärare med professionskompetens och lärarerfarenhet från årskurs 4-6. Undervisningen bedrivs i en vetenskaplig och professionsinriktad miljö. Genom inriktningen mot arbetsintegrerat lärande finns en grund för att bedriva framför allt praktiknära forskning, och lärare och studenter befinner sig i en forskande miljö. I studentintervjuerna framkom att studenterna ser behov av mer forskningsinslag i form av exempelvis läsning av vetenskapliga artiklar för att underlätta övergången mellan studier på grundnivå och avancerad nivå. Bedömargruppen ser detta som ett fortsatt utvecklingsområde inom inriktningen årkurs 4-6.

Bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat:

Lärosätet redovisar tydligt och konkret hur utbildningen är organiserad med lärandemål, innehåll, aktiviteter och examination för att säkra studenternas ämneskunskaper. Av självvärderingen framgår att studenterna möter vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder under hela utbildningen. Det framkom i studentintervjun att studenter önskar att vetenskapsteori och forskningsmetoder ska komma in tidigare i utbildningen. Bedömargruppen ser också ett behov av att undervisningen konkretiserar relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Självvärderingen visar att lärandemål, innehåll, aktiviteter och examination stöder att studenterna vid examen visar fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt över relevanta forskningsresultat. Lärandeinnehåll som ger studenterna de färdigheter och förmågor som detta examensmål avser finns i både campusförlagda och verksamhetsförlagda kurser. Detsamma gäller i ännu högre grad för studenternas förmåga att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik samt förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning. Studenternas förmåga att göra bedömningar utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter tränas och examineras vid en rad olika tillfällen under utbildningen. Området hållbar utveckling beskrivs dock inte på ett lika uttömmande sätt i självvärderingen. Som ett utvecklingsområde vill bedömargruppen lyfta fram att utbildningen också bör behandla barns rättigheter som ett särskilt undervisningsområde. Bedömargruppen vill lyfta fram att samtliga av de slumpvist utvalda självständiga arbetena har bedömts visa måluppfyllelse inom samtliga bedömda examensmål. En styrka i lärosätets beskrivning av jämställdhetsarbetet är att det genomförs på ett genomgripande sätt på flera nivåer. Lärosätet har ett tydligt kvalitetssäkringssystem som innefattar kvalitetsarbete både på program- och kursnivå. En styrka i systemet är att det involverar lärargruppen på ett tydligt sätt. En svaghet i systemet, som behöver åtgärdas, är studenternas möjlighet till inflytande. Lärosätet verkar för att studenterna genomför utbildningen inom den planerade studietiden. Detta sker genom att lärosätet på olika sätt stöder studenterna genom stödinsatser, till exempel i vetenskapligt skrivande

Bedömningsområdet Studentperspektiv:

Lärosätet ger studenterna möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande. Detta sker genom både formella och informella forum. Bedömargruppen vill dock peka på vikten av att lärosätet möjliggör för studenterna att lämna fritextsvar i kursvärderingarna. Bedömargruppen vill också understryka att studenterna ska ha möjlighet till representation i alla beslutande och beredande organ.

Bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan:

Lärosätet visar flera goda exempel på hur samverkan sker med det omgivande samhället. Lärosätets profil mot ett arbetsintegrerat lärande fungerar som ett nav där samverkan är en utgångspunkt. Som ett gott exempel på samverkan vill bedömargruppen lyfta fram den välutvecklade organisationen för verksamhetsförlagd utbildning.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)