Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Förskollärarexamen
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Samlat omdöme Förskollärarexamen

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Malmö universitet
Ämne: Förskollärarexamen
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.

Sammantaget visar underlagen att utbildningens kvalitet är ifrågasatt.

Bedömningsområdet Förutsättningar bedöms som tillfredsställande.

Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt. Det finns också en för utbildningen vetenskaplig och professionsinriktad miljö och lärosätet bedriver verksamheten så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning. Arbetet med vetenskapsteori, kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod samt relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet behöver dock enligt bedömargruppen stärkas och lärosätet lyfter i detta sammanhang fram att det saknas adekvat kompetens inom kvantitativ forskningsmetod. Bedömargruppen ser det som positivt att lärosätet i dagsläget vidtar åtgärder genom satsningar på riktade nyrekryteringar.

Bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat bedöms som inte tillfredsställande.

Måluppfyllelsen inom kunskapsformen Kunskap och förståelse bedömer bedömargruppen inte vara tillfredsställande. Utifrån en sammantagen bedömning av det som lärosätet presenterar i självvärderingen och vid intervjuerna framgår det att utbildningen inte möjliggör och inte säkerställer genom utformning, genomförande och examination att studenterna när examen utfärdas visar erforderliga kunskaper inom det förskolepedagogiska området och i ämnesområden, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Utbildningen möjliggör och säkerställer inte heller att studenterna har kännedom om vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när examen utfärdas. Det är av stor vikt att lärosätet ser över förutsättningarna för, och kraven som det ställer på, de självständiga arbetena för att organisera studenternas val av ämnesområde och litteratur i arbetena, så att det tydligare och mer uttalat riktas mot det förskolepedagogiska området och/eller de ämneskunskaper som krävs för yrket. Det är också av stor vikt att vetenskapsteori och forskningsmetoder tydliggörs samt att studenterna i större utsträckning använder aktuell forskning inom det förskolepedagogiska området vid skrivandet av de självständiga arbetena. Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet fortsätter utvecklingsarbetet med att tydliggöra sambanden mellan examensmål, kursmål, innehåll, examination och bedömning utifrån den plan som lärosätet beskriver i självvärderingen och vid intervjuerna, så att studenternas kunskaper och förmågor blir synliga i de självständiga arbetena.

Som en styrka vill bedömargruppen lyfta fram arbetet med akademisk litteracitet i en progression genom utbildningen och den sommarkurs som lärosätet genomför för studenter i behov av mer kunskap inom akademiskt skrivande.

För examensmålen inom kunskapsformerna Färdighet och förmåga samt Värderingsförmåga och förhållningssätt möjliggör utbildningen men säkerställer inte genom utformning, genomförande och examination att studenterna uppnått samtliga mål när examen utfärdas. Bristerna handlar om att lärosätet inte säkerställer studenternas förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat. Det handlar också om att lärosätet inte tydligt har visat hur det säkerställer studenternas värderingsförmåga beträffande det pedagogiska arbetet med att göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt de ekonomiska och sociala dimensionerna av en hållbar utveckling. Bedömargruppen vill särskilt framhålla som en styrka lärosätets varierande examinationer vid praktiska moment samt fokuseringen på utveckling av arbete med ledarskap utifrån förskollärarens roll att leda arbete i arbetslaget. Det finns dock ett behov av att lärosätet tydligare i utbildningen synliggör yrkesrelevansen i lärandemål, lärandeaktiviteter och examination.

Utbildningen säkerställer också att studenterna, när examen utfärdas, visar förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten. Lärosätets arbete med jämställdhet, etik och normkritik betraktar bedömargruppen som en styrka i utbildningen. Lärosätet arbetar även aktivt med profileringar för att locka fler män till yrket.

Lärosätet följer systematiskt upp utbildningen och omsätter resultatet av uppföljningen i åtgärder för kvalitetsutveckling, samt återkopplar till relevanta intressenter. Utbildningens utformning och genomförande främjar studenternas lärande, inbjuder studenterna att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna, samt verkar för att studenterna genomför sin utbildning inom planerad studietid. Som goda exempel vill bedömargruppen lyfta fram den uppsamlingskurs som lärosätet anordnar för studenter som inte blivit klara med sitt självständiga arbete, samt arbetet kring grupparbete och gruppdynamik för att förhindra avhopp på grund av dessa faktorer.

Bedömningsområdet Studentperspektiv bedöms som tillfredsställande.

Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningen. Rollen är främst formell där studenterna får möjlighet att ingå i beslutande organ. Utifrån det pilotprojekt som lärosätet presenterar ser bedömargruppen det som rimligt att studenterna inom en snar framtid även kommer att få ökade möjligheter att påverka sin utbildning genom systematisk uppföljning och återkoppling. Bedömargruppen vill lyfta fram som gott exempel att lärosätet tagit tillvara studenternas åsikter och synpunkter i en nyligen genomförd strukturförändring av utbildningen.

Bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan bedöms som tillfredsställande.

Lärosätet erbjuder studenterna möjlighet att utveckla beredskap för att möta förändringar i arbetslivet. Detta gör lärosätet dels genom att de under sin utbildning får möjlighet att utveckla och stärka sin yrkesroll med hjälp av lärare inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid en och samma förskola genom utbildningen, dels genom att erbjuda en kortare VFU-period vid en annan förskola. Samverkan med det omgivande samhället sker genom ett regionalt utvecklingsråd och handledarutbildning som lärosätet erbjuder samt genom arbetet med övningsförskolor. Lärosätet beskriver i självvärderingen en struktur för att studenters självständiga arbeten ska kunna knytas till förskolors utvecklingsarbete, vilket bedömargruppen vill lyfta fram som en styrka. Ett utvecklingsområde för arbetsliv och samverkan är det påbörjade arbetet med de områden som lärosätet identifierat gällande utveckling av betygskriterier, för att dessa ska förstås på ett likvärdigt sätt av lärare, handledare och studenter, samt utgöra underlag för en rättssäker bedömning.

Ansvarig utredare:
Ulf Hedbjörk