Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Förskollärarexamen
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Samlat omdöme Förskollärarexamen

Hög kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Högskolan i Borås
Ämne: Förskollärarexamen
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.

Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.

Bedömningsområdet Förutsättningar bedöms vara tillfredsställande. Utbildningen har en hög andel lärare med förskollärarbakgrund och med relativt mycket verksamhetstid inom utbildningen. Närmare hälften av lärarkåren är disputerad. Detta visar också på en relativt väl sammanhållen lärargrupp. Bedömargruppen vill som ett gott exempel speciellt lyfta fram lärosätets arbete med professionsanknytningen, som stärks genom de mentorsgrupper som studenterna ingår i under sin utbildning. I mentorsgrupperna har yrkesverksamma, erfarna förskollärare rollen som mentorer. Som utvecklingsområden vill bedömargruppen nämna dels att tydligare kommunicera lärosätets pågående och nyss avslutade forskning till studenter och andra intressenter, dels att fullfölja de ambitioner som uttrycks i självvärderingen om en ökad satsning på att anställa vetenskapligt skolad personal med professionskompetens.

Bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat bedöms vara tillfredsställande. När det gäller kunskapsformen Kunskap och förståelse säkerställer utbildningens utformning och genomförande att studenterna vid examen visar nödvändiga kunskaper inom det förskolepedagogiska området, inom ämnesområdet samt inom förskoledidaktik och ämnesdidaktik. Studenterna examineras såväl individuellt som i grupp. Utbildningen säkerställer också att studenterna har kännedom om forskningsmetoder vid examen, och att studenterna får tillräckliga möjligheter att bli förtrogna med relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Som ett gott exempel vill bedömargruppen lyfta fram lärosätets medvetna arbete med relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Inom kunskapsformen Färdighet och förmåga säkerställer utbildningen att studenterna vid examen visar förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter. Bedömargruppen vill dock lyfta fram som ett utvecklingsområde att ytterligare utveckla studenternas förmåga att bidra till yrkesutvecklingen och till yrkesområdets kunskapsutveckling genom det självständiga arbetet. Utbildningen säkerställer vidare att studenterna utvecklar förmåga att tillämpa förskoledidaktik, ämnesdidaktik och metodik för undervisning och lärande. Det finns en nära koppling mellan verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och högskoleförlagd utbildning. Bedömargruppen ser det som en styrka att tematiska arbetsformer används i utbildningen, som integrerar estetiska lärprocesser och värdegrundsfrågor i ämnesdidaktik. Det är i linje med ett förskolepedagogiskt förhållningssätt.

Utbildningen säkerställer också att studenterna vid examen visar förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning. Det finns en tydlig progression och examensmålet kopplas även till studenternas ledarskap i förskoleverksamheten. En styrka enligt bedömargruppen är att den del av målet som gäller varje barns utveckling är synlig i utbildningen, exempelvis i form av särskilda VFU-uppgifter. Bedömargruppen ser det dock som ett problem att examination av VFU sker på avancerad nivå. Det är problematiskt eftersom det vid lärosätet finns handledare utan handledarutbildning. Lärosätet bör vidta åtgärder för att säkerställa kvaliteten på VFU och för att se till att alla VFU-lärare genomgår handledarutbildning.

När det gäller bedömningsgrunden Jämställdhet vill bedömargruppen som ett gott exempel särskilt lyfta fram att bedömningen av tentamina alltid sker avidentifierat, vilket säkerställer likvärdig bedömning i utbildningen. Lärosätet har identifierat könsbundna studieval som en utmaning när det gäller jämställdhetsarbetet. Bedömargruppen vill framhålla att lärosätet behöver planera åtgärder kring detta, på både kort och lång sikt.

Uppföljningen av utbildningens utformning och genomförande bedöms fungera väl och lärosätet har ett välutvecklat system med riktlinjer för utvärderingar. Ett angeläget utvecklingsområde som bedömargruppen vill lyfta fram är den låga svarsfrekvensen på utbildningens kursvärderingar. Lärosätet verkar för att studenterna genomför utbildningen inom den planerade studietiden. Vid lärosätet finns flera olika stödfunktioner för att öka andelen studenter som fullföljer utbildningen.

Bedömningsområdet Studentperspektiv bedöms vara tillfredsställande. Ett gott exempel på arbetet med studentperspektiv är att flertalet kurser bygger på studentaktivitet. Ett annat exempel är att studenterna får möjlighet att påverka undervisningens innehåll och upplägg. Exempel på åtgärder som lärosätet har genomfört efter initiativ från studenterna är en mer likvärdig bedömning och tydligare bedömningskriterier. Bedömargruppen ser dock att ett utvecklingsområde för lärosätet är att få studenterna att i högre grad ta vara på möjligheten att påverka.

Bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan bedöms vara tillfredsställande. Ett gott exempel på arbetet med arbetslivsperspektivet är det goda kontaktnätet mellan lärosätet, kommuner och fristående förskolor. Bedömargruppen instämmer i lärosätets analys att kontakterna med alumner behöver förstärkas. Detta är alltså ett utvecklingsområde för utbildningen.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)