Pilotgranskning 2017

Metoden för att granska lärosätenas egna kvalitetssäkringsarbete har under 2017 testats i en pilotstudie. Inför att ordinarie granskningar startar kommer metoden nu att justeras.

Dessa lärosäten deltog och fick genomgå en komplett granskning:

  • Blekinge tekniska högskola
  • Högskolan Dalarna
  • Newmaninstitutet
  • Umeå universitet

Urvalet gjordes utifrån lärosätenas profil, utbildningsutbud, organisation, storlek och geografiska spridning.

Se resultatet

Den 29 november 2017 publicerades resultatet. Ett godkänt resultat innebär att lärosätet inte kommer att granskas igen inom sexårscykeln 2017-2022. Däremot kommer ett lärosäte som inte får godkänt att ingå i de ordinarie granskningarna.

Till besluten

Fördjupningsområden

I april 2017 beslutade UKÄ om vilka fördjupningsområden som skulle granskas vid de fyra olika lärosätena. Det är de områden som bedömarna i huvudsak fokuserade på vid platsbesöket. Några exempel på fördjupningsområden som valdes ut är

  • kvalitetssäkringen av forskningsanknytningen i grundutbildningar
  • processer för studentinflytande och studentmedverkan
  • kvalitetssäkringen av distansutbildning
  • programrådens funktion och ansvar inom lärosätets kvalitetssäkringssystem 

Uppföljande möten

Flera uppföljande möten hålls i december 2017. Bland annat kommer experter som ingått i nordiska kvalitetsgranskningar att träffa de ordförandena i bedömargrupperna. Det kommer också att anordnas ett dialogmöte med de fyra lärosäten som ingått i piloten.

Vägledning för lärosäten och bedömare

Ta del av UKÄ:s vägledning som bland annat beskriver de olika bedömningsgrunderna.

Till vägledningen för pilotgranskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

Mall för självvärdering

Lärosätet skulle inför granskningen skriva en självvärdering där de beskriver och motiverar med konkreta exempel hur deras kvalitetssäkringsarbete på ett systematiskt sätt bidrar till både kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Mall för självvärdering: Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete