Pilotgranskning 2017

Metoden för att granska lärosätenas egna kvalitetssäkringsarbete testas just nu i en pilotstudie.

Dessa lärosäten ingår och ska genomgå en komplett granskning:

  • Blekinge tekniska högskola
  • Högskolan Dalarna
  • Newmaninstitutet
  • Umeå universitet

Urvalet har gjorts utifrån lärosätenas profil, utbildningsutbud, organisation, storlek och geografiska spridning. De lärosäten som får godkänt i pilotstudien kommer inte att granskas igen inom sexårscykeln 2017-2022. Däremot kommer ett lärosäte som inte får godkänt att ingå i de ordinarie granskningarna.

Fördjupningsområden

I april 2017 beslutade UKÄ om vilka fördjupningsområden som ska granskas vid de fyra olika lärosätena. Det är de områden som bedömarna i huvudsak kommer att fokusera på vid platsbesöket. Några exempel på fördjupningsområden som har valts ut är

  • kvalitetssäkringen av forskningsanknytningen i grundutbildningar
  • processer för studentinflytande och studentmedverkan
  • kvalitetssäkringen av distansutbildning
  • programrådens funktion och ansvar inom lärosätets kvalitetssäkringssystem 

Granskningen klar hösten 2017

Under senhösten 2017 fattar UKÄ beslut om omdömen för de fyra lärosätena. När pilotstudien har avslutats kommer metoden att justeras vid behov. Flera uppföljande möten hålls i december 2017. Bland annat kommer experter som ingått i nordiska kvalitetsgranskningar att träffa de ordförandena i bedömargrupperna. Det kommer också att anordnas ett dialogmöte med de fyra lärosäten som ingått i piloten.

Vägledning för lärosäten och bedömare

Ta del av UKÄ:s vägledning som bland annat beskriver de olika bedömningsgrunderna.

Till vägledningen för pilotgranskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

Mall för självvärdering

Lärosätet ska skriva en självvärdering där de beskriver och motiverar med konkreta exempel hur deras kvalitetssäkringsarbete på ett systematiskt sätt bidrar till både kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Mall för självvärdering: Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete