Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

UKÄ granskar lärosätenas interna system för kvalitetssäkring.

Lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för att högskoleutbildningarna ska hålla hög kvalitet. Därför är lärosätenas egna interna arbete med att säkra kvaliteten självklart viktigt och något som UKÄ granskar.

Alla universitet och högskolor får sitt kvalitetssäkringsarbete granskat under perioden 2017-2022.

Granskningarna

Våren 2018 startade den första omgången av granskningar på följande lärosäten: Högskolan i Borås, Malmö universitet, Mälardalens högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Beslut fattades i mars 2019.

Hösten 2018 startade den andra omgången granskningar på dessa lärosäten: Ersta Sköndal Bräcke högskola, Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Röda Korsets högskola, och Sophiahemmet högskola. Beslut fattades i oktober 2019.

Våren 2019 startade den tredje omgången granskningar på följande lärosäten: Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan och Sveriges lantbruksuniversitet. Beslut fattades i mars 2020.

Hösten 2019 startade den fjärde omgången granskningar på dessa lärosäten: Beckmans design, KMH, KKH, Konstfack, SKH, Stockholms musikpedagogiska institut. Beslut har planerats till oktober 2020, men kan i vissa granskningar skjutas fram på grund av pandemin och omställningen till distansarbete.

Hösten 2020 startar den femte och sjätte omgången av granskningar på dessa lärosäten:

Omgång 5 : GU, LIU, LU, SU, UMU och UU.
Omgång 6: HIG, HIS, HH, HKR och SH

Med anledning av det rådande läget med coronapandemin är utgångspunkten att möten inom ramen för dessa granskningar genomförs digitalt. Detta innebär att planerade möten med bedömare och lärosäten kommer genomföras digitalt under den tid granskningen pågår. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och skulle situationen avsevärt förbättras under våren 2021 kan vi eventuellt omvärdera vårt beslut. UKÄ har i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer fattat beslut om fortsatt hemmaarbete för sin personal fram till och med 31 december.

Vi beklagar självklart den rådande situationen men känner ändå en trygghet i att det ska gå bra att genomföra granskningarna på ett rättssäkert sätt och med hög kvalitet. Under våren 2020 genomförde UKÄ såväl bedömarmöten som platsbesök digitalt och vår samlade erfarenhet är att det i huvudsak fungerar bra och vi har samlat på oss synpunkter och förslag kring hur våra digitala möten kan förbättras ytterligare.

Hur går granskningen till?

Bild som visar hur processen går till för granskningar av lärosätenas interna kvalitetssäkringsarbete.

Underlag för bedömning

En oberoende bedömargrupp utgår från dessa underlag i sin bedömning:

 • Självvärdering: Lärosätet skriver en självvärdering där de beskriver och motiverar med konkreta exempel hur deras kvalitetssäkringsarbete på ett systematiskt sätt bidrar till både kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Lärosätet ska utgå från UKÄ:s bedömningsgrunder.
 • Studentinlaga: Den lokala studentkåren erbjuds att lämna in ett skriftligt underlag där kåren ger sin syn på studentinflytandet i lärosätets arbete med kvalitetssäkring.
 • Två platsbesök: Vid det första platsbesöket ställer bedömarna kvarvarande frågor utifrån lärosätets självvärdering samt identifierar vilka fördjupningsspår som ska följas upp. Vid det andra platsbesöket granskar bedömarna hur lärosätets kvalitetsarbete fungerar i praktiken utifrån de valda fördjupningsspåren.
 • Fördjupningsspår: Bedömargruppen studerar de utvalda fördjupningsspåren genom att följa olika kvalitetssäkringsprocesser i olika utbildningsmiljöer inom lärosätet. På så sätt utförs stickprov på hur kvalitetsarbetet i praktiken bidrar till utbildningarnas kvalitet.
 • Juridisk lärosätestillsyn: Resultatet av UKÄ:s juridiska lärosätestillsyn som genomförs på alla lärosäten utgör ett underlag. I självvärderingen inför granskningen av kvalitetssäkringsarbetet redogör lärosätet för vidtagna åtgärder utifrån resultaten av lärosätestillsynen. Bedömargruppen använder också lärosätestillsynen som ett underlag när de väljer fördjupningsområden.
 • Övriga underlag: Det kan röra sig om statistik som belyser lärosätet i ett nationellt perspektiv, till exempel uppgifter som visar hur snabbt studenterna tar examen eller hur snabbt de får jobb efter avslutad utbildning. Det kan också vara underlag från till exempel examenstillståndsprövningar eller utbildningsutvärderingar.

Bedömargruppens arbete

Bedömargruppen skriver ett yttrande utifrån bedömningsgrunderna som blir ett underlag för UKÄ:s beslut. Vi skickar alltid det preliminära yttrandet till lärosätet för att ge det möjlighet att korrigera eventuella sakfel innan beslut.

Omdöme på en tregradig skala

Det samlade omdömet av lärosätets kvalitetssäkringsarbete ges på en tregradig skala.

 1. Godkänt kvalitetssäkringsarbete
  Lärosätets kvalitetssäkringsarbete bedöms vara väl beskrivet, väl argumenterat för och väl fungerande i praktiken. Det är systematiskt och effektivt på samtliga nivåer inom lärosätet, från ledningsnivå till institutionsnivå. Samtliga bedömningsområden bedöms vara tillfredsställande.
 2. Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll
  Lärosätets kvalitetssäkringsarbete bedöms i huvudsak vara väl beskrivet, väl argumenterat för och väl fungerande i praktiken. Av beslutet framgår vilka bedömningsområden som inte är tillfredsställande och de tillhörande bedömningsgrunder som inte är uppfyllda, som lärosätet ska följa upp och åtgärda inom en viss tidsperiod.
 3. Ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete
  Lärosätets kvalitetssäkringsarbete bedöms uppvisa flera betydande brister vad gäller hur det är beskrivet, argumenterat för och hur det fungerar i praktiken. Bristerna är omfattande och bedömargruppens uppfattning är att de bedömningsområden som inte är tillfredsställande i sin helhet ska granskas på nytt.

Uppföljning för alla

Lärosäten som får ett godkänt kvalitetssäkringsarbete följs upp genom exempelvis dialogmöten, enkäter och konferenser. Det görs för att säkra kvaliteten även i ett längre tidsperspektiv.

Lärosäten som fått omdömet Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll följs upp på de bedömningsgrunder som bedömts som inte uppfyllda, inom de bedömningsområden som inte är tillfredsställande. Lärosätet har två år på sig att återkomma med en redovisning av de åtgärder som vidtagits.

Lärosäten som fått omdömet ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete följs upp på de bedömningsområden som bedömts som inte tillfredsställande. Dessa bedömningsområden granskas på nytt i sin helhet. UKÄ bestämmer i dialog med lärosätet om lämplig tidpunkt för när åtgärdsredovisningen ska lämnas in.

Vägledning

På länken nedan hittar du en utförlig vägledning som riktar sig till universiteten och högskolorna med utförlig information om granskningen.

Vägledning

Resultaten

Hittills har tre omgångar av granskningar avslutats.

Första resultaten av lärosätesgranskningarna klara

Andra resultaten av lärosätesgranskningarna klara

Tredje resultaten av läorsätesgranskningarna klara

Reflektioner och erfarenheter efter lärosätesgranskningar i omgång 1

Efter att ha genomfört den första ordinarie lärosätesgranskningen inom det nationella kvalitetssäkringssystemet har vi sammanställt våra erfarenheter och reflektioner.

Reflektioner och erfarenheter efter lärosätegranskningar i omgång 1