Pilotgranskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning

Just nu pågår UKÄ:s pilotgranskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning. Upptaktsmöte för pilotgranskningen ägde rum 19 september 2019. Där deltog representanter från de lärosäten som deltar, en representant från respektive studentkår samt en representant från varje bedömargrupp. Syftet med upptaktsmötet var att informera om granskningen och arbetet med självvärderingen.

Vägledning för pilotgranskningen

Den 18 juni 2019 fattade UKÄ beslut om den vägledning som ska användas i pilotgranskningen av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning som startade i september 2019. Vägledningen finns även på engelska.

Samtliga vägledningar och relevanta dokument finns under Relaterad läsning längst ner på webbsidan. Där återfinns även det dokument som Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har tagit fram som innehåller ett gemensamt ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning.

Lärosätena som deltar i pilotgranskningen

  • Högskolan i Borås
  • Högskolan Väst
  • Linnéuniversitetet

Bedömargrupper för pilotgranskningen

För varje lärosäte som ska granskas har UKÄ tillsatt en bedömargrupp. Representanterna i bedömargrupperna rekryteras enligt sedvanligt förfarande med nomineringar. Varje bedömargrupp består av fem personer; tre sakkunniga (däribland en ordförande, samt en nordisk sakkunnig från annat land), en samverkanssakkunnig och en studentrepresentant.

Högskolan Väst har ytterligare två sakkunniga och en studentrepresentant eftersom pilotgranskningen där även inkluderar granskning av kvalitetssäkring av utbildning.

Tidsplan för pilotgranskningen

Bedömarnas arbete startade med en bedömarintroduktion i januari 2020 och två platsbesök kommer att ske på respektive lärosäte under våren. UKÄ räknar med att kunna fatta beslut om pilotgranskningarna i oktober 2020.

Pilotgranskningarna avslutas med möten med såväl bedömargrupperna som med lärosätena som deltagit. På mötena kommer metoden att utvärderas. Även andra former av dialog kommer att ordnas efter piloten och eventuellt kommer vägledningen att justeras efter det.

UKÄ räknar med att ordinarie granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning kan starta hösten 2021.