Granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning

UKÄ fick 2017 i uppdrag av regeringen att utveckla det nationella systemet för kvalitetsutvärdering så att det omfattar både högre utbildning och forskning. 

Därmed får vi ett mer sammanhållet system som granskar högskolans hela verksamhet. Uppdraget redovisades april 2018.

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer. Det är det forskningspolitiska målet för regeringens politik.


Tydlig rollfördelning

Det nya systemet bygger på en tydlig rollfördelning mellan UKÄ och lärosätena:

Universitet och högskolor har ansvaret för kvaliteten i verksamheten och det avser såväl kontroll av kvalitet som kvalitetsutveckling.

UKÄ:s uppgift är att säkerställa att lärosätena tar detta ansvar genom att granska att lärosätenas kvalitetssystem fungerar på bästa sätt.

Varje lärosäte ska följa kvaliteten genom att granska sina utbildningsprogram, kurser och forskningsverksamhet. Lärosätena ska också definiera och genomföra kvalitetshöjande åtgärder när det är nödvändigt.

Kvalitetssäkring, uppföljning och samordning

Hand i hand med det nya regeringsuppdraget om granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning fick UKÄ två andra regeringsuppdrag:

  • Uppföljning av de forskningspolitiska målen: UKÄ ska tillsammans med Vetenskapsrådet utveckla indikatorer för uppföljning av målen för forskningspolitiken.
  • Samordning av uppföljning och utvärdering: UKÄ ska tillsammans med Vetenskapsrådet lämna förslag på hur olika myndigheters uppföljningar och utvärderingar av verksamheter vid universitet och högskolor kan samordnas.

Ingår i det nationella systemet för kvalitetssäkring

UKÄ:s granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning ska ingå i det befintliga nationella systemet för kvalitetssäkring, som består av följande komponenter:

  • Granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete
  • Utbildningsutvärderingar
  • Tematiska utvärderingar
  • Examenstillståndsprövningar

Redovisning till regeringen 2018

Den 6 april 2018 redovisades förslag på övergripande ramar och principer för att granska lärosätenas kvalitetssäkring av forskning till regeringskansliet. Samtidigt redovisade UKÄ också tillsammans med Vetenskapsrådet indikatorer för uppföljning av de forskningspolitiska målen samt lämnade förslag på hur olika myndigheters uppföljningar och utvärderingar vid universitet och högskolor kan samordnas.

Läs rapporten: Kvalitetssäkring av forskning

Pilotgranskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning

Den 18 juni 2019 fattade UKÄ beslut om den vägledning som ska användas i pilotgranskningen av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning som startar i september 2019. De lärosäten som har tackat ja till att delta i piloten är Högskolan i Borås, Högskolan Väst och Linnéuniversitetet.

Se vägledningen: Vägledning för granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete avseende forskning