Kompletterande information vid ansökan om tillstånd att utfärda den nya tandhygienistexamen

Som framgår av UKÄ:s vägledning för tillståndsprövningar ska ansökan vara fullständig när den lämnas till UKÄ. Detta innebär bland annat att ni ska bifoga utbildningsplaner och kursplaner för hela den planerade utbildningen (se bland annat Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat).

Till Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen - Yrkesexamen

Utöver ansökan och de dokument som enligt vägledningen ska bifogas ser vi gärna att lärosäten som idag erbjuder tandhygienistexamen bifogar en kortfattad beskrivning av de förändringar som planeras för den tänkta utbildningen (cirka 1-2 sidor). Dokumentet laddas upp i UKÄ Direkt tillsammans med övriga underlag.

  • Beskriv översiktligt hur utbildningen arbetats om för att säkerställa att kraven uppfylls.
  • Ge exempel på nya kurser och moment som införts för att säkerställa att studenterna når de nya och reviderade målen.
  • Planerad dimensionering av den föreslagna utbildningen (antal helårsstudenter).
  • Eventuella resurser som tillförs utbildningen (t.ex. lärar- och handledarkapacitet).

Syftet med denna översiktliga beskrivning är att underlätta för de sakkunniga att läsa materialet och förbereda intervjuerna. Den efterfrågade beskrivningen omfattar sådana frågor som ofta ställs i samband med intervjuer för tillstånd att utfärda examen. Den korta handläggningstiden för den nya tandhygienistexamen ger expertgruppen begränsade möjligheter att senare under processen samla in kompletterande uppgifter.

Utöver ovanstående kommer handläggningsprocessen att anpassas så att UKÄ kan fatta beslut så fort som möjligt. Detta innebär bland annat att delningstiden, den tid lärosätet har möjlighet att korrigera eventuella sakfel i yttrandet, kommer att vara kortare än vid en ordinarie tillståndsprövning. UKÄ kommer fortlöpande att informera om tidplanen.