Arbetslivsföreträdare i lärosätesgranskning

Som arbetslivsföreträdare i en bedömargrupp för lärosätesgranskning har du har en särskild uppgift att bevaka frågor kring arbetsliv och samverkan.

Arbetet handlar bland annat om att granska lärosätets rutiner och processer för samverkan med arbetslivet och att lärosätet har rutiner och processer för att ta till åtgärder och utveckla utbildningarna, så att de är användbara och utvecklar studenter och doktoranders beredskap att möta arbetslivet.

Som arbetslivsrepresentant i en bedömagrupp har du en möjlighet att bidra till och påverka den framtida kompetensförsörjningen.

Du som arbetslivsföreträdare bör:

  • Ha erfarenhet och intresse av att arbeta med ett systematiskt kvalitetssäkringsarbete i en organisation. Du har erfarenheter av kvalitetsarbete, med rutiner och processer som syftar till att garantera avsedd kvalitet samt uppföljning och åtgärder för ständig förbättring och utveckling
  • vara intresserad av att bidra till en effektiv kompetensförsörjning, där examinerade studenter och doktorander har den kompetens som arbetslivet efterfrågar
  • ha erfarenhet från att arbeta med utvärdering/granskning av en verksamhet
  • ha erfarenhet av att läsa och analysera omfattande textmaterial
  • ha erfarenheter om samverkansfrågor mellan akademi och arbetsliv.

Vi erbjuder:

  • ett utvecklande och stimulerande arbete tillsammans med experter från högskolan och med studenter och/eller doktorander
  • en möjlighet att få djup kunskap och insikt i en organisations arbete med att säkerställa kvalitet, både genom skriftligt material men även genom intervjuer med representanter från många olika nivåer inom organisationen
  • en möjlighet att ta del av ett lärosätes arbete för att förbereda studenter och doktorander för ett föränderligt arbetsliv
  • en möjlighet att påverka, så att utbildningarna motsvarar arbetslivets behov.

Så går arbetet i bedömargruppen till

För granskningen finns en beslutad metod, med ett antal bedömningsområden som bedömargruppen har till uppgift att granska och bedöma. Det underlag som bedömargruppen har att granska består dels av skriftligt material från lärosätet, men även information från intervjuer som bedömargruppen genomför med exempelvis representanter från lärosätet, studenter och lärosätets samarbetspartners.

Bedömargruppens arbete ska utmynna i omdömen som redovisas i en rapport, bedömargruppens yttrande, som bedömargruppen skriver. Yttrandet ligger sedan till grund för UKÄ:s beslut.

Vill du delta i granskningen av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete hösten 2021?

Hösten 2021 påbörjas den sjunde granskningsomgången av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. Vi söker totalt fyra arbetslivsföreträdare till granskningsomgången.

I omgången som startar hösten 2021 ingår fyra lärosäten: Johannelunds teologiska högskola, Newmaninstitutet, Enskilda Högskolan Stockholm samt Örebro Teologiska Högskola.

Fokus i granskningen är lärosätenas egna interna arbete med att säkra kvaliteten, det vill säga att utbildningarna håller hög kvalitet. Granskningen syftar både till att kontrollera att lärosätets kvalitetssäkringsarbete säkrar hög kvalitet i utbildningarna och att bidra till lärosätenas kvalitetsutveckling.

För denna granskning är kunskaper om arbetslivet inom något av områdena teologi och religionsvetenskap och mänskliga rättigheter är meriterande. Meriterande är även erfarenhet av att vara arbetslivsrepresentant i exempelvis en högskolestyrelse och/eller centrala nämnder samt erfarenhet av jämställdhetsarbete.

Granskningens upplägg och omfattning

Sammantaget beräknas uppdraget omfatta cirka 18-20 arbetsdagar, varav cirka åtta dagar är gemensamma mötesdagar och resterande dagar är individuellt arbete. Uppdraget startar under hösten 2021, med merparten av arbetet under våren 2022. Granskningen avslutas hösten 2022. Datum för bedömargruppens möten bestäms i anslutning till att bedömargruppen fastställs.

Gör din intresseanmälan här

Anmäl dig här.

Dela gärna länken till andra som du tror kan vara intresserade.

Sista dag att anmäla intresse är den 22 januari 2021. Intresseanmälan är inte bindande.

Har du frågor?

Kontakt gärna Mostafa Al Jaberi via e-post: mostafa.al.jaberi@uka.se eller via
telefon: + 46 8 56308613.