Bedömargrupper

Det är alltid en oberoende extern bedömargrupp som utför UKÄ:s granskningar.

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och lärosätena ska skapa och sprida kunskap och forskning som alla har nytta av, både individer och samhälle. Den högre utbildningen spelar en viktig roll, inte minst för Sveriges konkurrenskraft, tillväxt och kompetensförsörjning. Det är viktigt för studenter, arbetsgivare och samhälle att all högskoleutbildning i Sverige håller hög kvalitet, med utbildningar som är användbara och förbereder studenter och doktorander för ett kommande yrkesliv.

Våra granskningar baserar sig alltid på kollegial bedömning, så kallad peer review. Bedömargrupperna består vanligtvis av:

  • sakkunniga
  • student- eller doktorandrepresentanter
  • företrädare för arbetslivet

Det är UKÄ som sätter samman grupperna efter att lärosätena, Sveriges förenade studentkårer och arbetslivsorganisationer har fått lämna förslag på bedömare.

Läs mer om de olika rollerna i bedömargruppen.

Bred kompetens

Bedömargruppen ska tillsammans ha så bred och djup kompetens att den kan bedöma alla aspektområden och perspektiv utifrån de bedömningsgrunder som ingår i granskningen. Bedömarna får inte vara jäviga gentemot de universitet och högskolor som de ska vara med och granska. I deras uppdrag ingår bland annat att delta i möten under hela granskningsprocessen, granska alla bedömningsunderlag, förbereda frågor inför intervjuer och motivera vilket omdöme som ges. Bedömarna förordnas av UKÄ och får ersättning för sitt arbete.

Sakkunniga från andra länder

UKÄ anlitar också internationella bedömare vilket ökar förutsättningarna för att hitta sakkunniga med rätt kompetens och som inte är jäviga, särskilt inom små utbildningsområden. Deras erfarenheter bidrar också med kunskaper och kompetenser som ger en ytterligare dimension till granskningen och kan verka kvalitetsdrivande för den svenska högskolan. En annan fördel med internationella bedömare är att de kan öka kunskapen om svensk högskoleutbildning i andra länder.

Lämnar yttrande till UKÄ

När granskningen är klar lämnar bedömargruppen ett yttrande som UKÄ använder som underlag för att fatta beslut. När det gäller enskilda utbildningsanordnare skickar vi yttrandet till regeringen som fattar beslut. Vi skickar alltid det preliminära yttrandet till lärosätet för att ge det möjlighet att korrigera eventuella sakfel innan beslut.

Eftersom våra granskningar inte bara ska vara kontrollerande utan också bidra till universitetens och högskolornas kvalitetsutveckling motiverar bedömarna sina bedömningar och ger konkret återkoppling till lärosätena.

Alla yttranden finns i sin helhet i Högskolekollen

Inför varje granskning anordnar UKÄ en bedömarintroduktion i hur kvalitetssäkringssystemet och UKÄ:s granskningsmetod fungerar. Vid introduktionen presenteras den aktuella granskningens fokus samt vägledningens samtliga bedömningsområden och bedömningsgrunder. Introduktionen innehåller också information om de bedömningsunderlag som kommer att ingå i granskningen.