Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Preklinisk vetenskap och klinisk behandlingsvetenskap - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2020-12-22
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Stiftelsen Högskolan i Jönköping - Preklinisk vetenskap och klinisk behandlingsvetenskap
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Styrdokument (Allmän och individuell studieplan)

Det finns en allmän studieplan för hela utbildningen. Mall för individuell studieplan finns.

Det finns en allmän studieplan som täcker hela utbildningen och som uppfyller kraven som skrivs fram i Högskoleförordningen. Det finns även en mall för individuell studieplan som på ett tillfredsställande sätt innefattar det som krävs för en forskarutbildning.

Baserat på inlämnade dokument bedömer vi undervisning och examinationer kommer att kunna genomföras och kvalitetssäkras på ett tillfredsställande sätt (se även nästa avsnitt).

Säkring av examensmålen

Utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställer inte att

doktoranderna uppnått målen i examensordningen när examen utfärdas.

Befintliga rutiner för antagning och genomförande av forskarutbildning från forskarskolan Hälsa och Välfärd kommer att användas även för denna sökta forskarutbildning. Dessa omfattar instruktioner för t.ex. antagning, handledning, allmän och individuell studieplan, konferensdeltagande,

poängberäkning, kurser, seminarieverksamhet, granskning, halvtids- och slutseminarium,

avhandlingens layout, disputation, samt pressutskick. Tydliga riktlinjer finns för hur avhandlingsarbetet och doktorandens progression granskas genom hela utbildningen, från antagning och forskningsplansseminarium, via halvtidskontroll och fram till det obligatoriska slutseminariet innan disputationen. Detta innefattar bland annat att det i doktorandens individuella studieplan ska anges hur doktorandens aktiviteter (t.ex. kurser, seminarier, konferenser, datainsamling/analys, skrivande av artiklar) har bidragit till uppfyllelse av olika examensmål. Doktoranderna förväntas även delta vid respektive forskargrupps seminarier vid de olika centrumbildningarna samt tvärvetenskapliga seminarier vid den planerade forskarskolan inom området. Tydliga roller för handledare och examinator finns också beskrivna.

Enligt ansökan så krävs att doktoranden är förstaförfattare på minst tre av delarbetena och kan vara andra eller sistaförfattare på resterande arbeten. Vid intervjuerna framgår att detta är praxis på den befintliga forskarskolan Hälsa och Välfärd. Vi anser, med hänsyn till publiceringstraditionen inom medicinsk och preklinisk forskning, att detta är högt ställda krav och att dessa krav troligtvis kommer att försvåra genomförandet av forskarutbildningen, alternativt tvinga fram en sänkt kvalitet i den genomförda forskningen under forskarutbildningen. Dessa krav kan komma att innebära svårigheter vid samarbeten med andra lärosäten eller internationella forskargrupper. Vi rekommenderar att dessa krav revideras.

Forskarutbildningen har krav på 45 hp kurser för doktorsexamen och 22,5 för en licentiatexamen. Av dessa utgör obligatoriska kurser 37,5 respektive 18 hp. 45 motiveras väl och det finns stöd hos de intervjuade doktoranderna för denna poängnivå. Vad gäller licentiatutbildningen ser vi dock stora brister i upplägget då de obligatoriska kurserna endast omfattar "Preklinisk vetenskap och klinisk behandlingsvetenskap ur ett translationellt perspektiv" 12 hp och "Forskningsetik" 6 hp. Vetenskapsteori och metod, samt statistik finns alltså inte med som obligatoriska kurser i licentiatutbildningen. Under intervjuerna framkom att lärosätet är medvetna om denna brist i licentiatutbildningen, men ingen lösning presenterades.

Därutöver finns också praktiska problem med upplägget då "Preklinisk vetenskap och klinisk behandlingsvetenskap ur ett translationellt perspektiv" utgörs av 3 kurser à 4 hp vilka kommer att ges var tredje termin och måste läsas i rätt ordning. För en doktorand som läser på heltid kan detta innebära stora problem om man blir antagen till utbildningen när kurs 1 just gått eller pågår. Under intervjuerna framkom att lärosätet är medvetet om problematiken, men ingen lösning presenterades.

Vi anser, på grund av framförallt bristerna i de obligatoriska kursernas upplägg, men också på grund av att kraven på delarbetena i avhandlingen inte är adekvata och att licentitatutbildningens upplägg visar brister, att utbildningens utformning och genomförande inte kan säkerställa att doktoranderna uppnått målen i examensordningen när examen utfärdas.

Jämställdhet

.

Ett jämställdhetsperspektiv kommer att beaktas i utbildningens innehåll och utformning.

En tydlig jämställdhetsplan och strategi bifogas ansökan, och nuvarande doktorander beskriver hur ett jämställdhetsperspektiv finns med i forskarutbildningen. Doktoranderna uppmuntras också till en god balans mellan arbetsliv och fritid. Konkreta exempel på hur jämställdhetsarbetet kommer att lyftas i forskarutbildningen är att man kommer att eftersträva jämställd könsfördelning vid tillsättning av handledare, kursansvariga och examinatorer för forskarutbildningskurser, samt betygsnämnd vid disputation. Jämställdhet ska också vara ett av de ingående lärandemålen i forskarutbildningen, och doktoranderna kommer t ex att få analysera och diskutera könsfördelning vid beviljade forskningsmedel från olika fonder.

Vi anser således att goda förutsättningar finns för att ett jämställdhetsperspektiv kommer att beaktas i utbildningens innehåll och utformning.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)