Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Förutsättningar
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Preklinisk vetenskap och klinisk behandlingsvetenskap - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Förutsättningar

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2020-12-22
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Stiftelsen Högskolan i Jönköping - Preklinisk vetenskap och klinisk behandlingsvetenskap
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Område

Angiven examen är reglerad och ryms inom examensordningen.

Ansökan från Stiftelsen Högskolan i Jönköping (HJ) om forskarutbildningstillstånd avser området preklinisk vetenskap och klinisk behandlingsvetenskap. Initialt ska forskarutbildning ges i ämnena preklinisk vetenskap och klinisk behandlingsvetenskap. Utbildningen ska omfatta totalt fyra års heltidsstudier, vilket innebär 240 högskolepoäng. Den består av en kursdel om 45 högskolepoäng som utgörs av både obligatoriska och valbara kurser, samt en avhandlingsdel om 195 högskolepoäng. Hänvisningar i den allmänna studieplanen sker till den examensordning som reglerar utbildning på forskarnivå. Möjlighet att ta ut licentiatexamen ska finnas. Vi konstaterar att angiven examen är reglerad och ryms inom examensordningen.

Områdets omfattning och avgränsning är rimlig och ändamålsenlig

Det förslagna forskarutbildningsområdet preklinisk vetenskap och klinisk behandlingsvetenskap antyder en bredd som täcker in stora delar, om inte allt, av det som Statistiska Centralbyrån klassificerar som medicinsk vetenskap. Samtidigt indikerar skrivningen en viss begränsning som vi tolkar som olika aspekter av det som ibland kallas för translationell (medicinsk) forskning. Begreppet "preklinisk vetenskap" anser vi även till viss del förpliktiga till att täcka in en definierad del av medicinsk vetenskap; preklinisk vetenskap måste alltså anses vara en viktig och betydande del av den planerade forskarutbildningen vid HJ. Vår bedömning är att forskarutbildningsområdets omfattning och avgränsning är rimlig och ändamålsenlig, men vi anser att den valda rubriceringen är otydlig.

Området relaterar inte till lärosätets utbildningar på ett övertygande och rimligt sätt.

Vi kan inte se att det finns breda utbildningar inom prekliniska ämnen på masternivå som kan ligga till grund för en större rekrytering till forskarutbildning inom preklinisk vetenskap. Inom klinisk behandlingsforskning finns utbildningar på masternivå som kan ligga till grund för rekrytering till forskarutbildning.

Området utgör inte en trovärdig vetenskaplig helhet, där delarna stödjer helheten och varandra.

Delarna preklinisk vetenskap och klinisk behandlingsvetenskap kan länkas samman till en ändamålsenlig helhet om både forskningsmässig djup och bredd finns inom båda områdena, men vi anser att en sådan helhet inte är trovärdig i nuläget då vi bedömer att stora delar av preklinisk utbildning och forskning saknas vid HJ.

Forskningen inom området är inte av sådan kvalitet och omfattning att forskarutbildning kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå.

För att kunna genomföra en forskarutbildning krävs att forskningen inom området är på en hög vetenskaplig nivå. Utan tvekan finns det forskare som bedriver god forskning men vi är inte övertygade om att toppen är så pass bred att forskarutbildning kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå. En indikation på att en forskare bedriver forskning på hög vetenskaplig nivå är om han eller hon innehar forskningsanslag erhållna i nationell konkurrens. I det underlag som vi fått ta del av framgår det att inte någon av forskare listade i ansökan är huvudman för ett pågående forskningsprojekt från någon av de stora nationella finansiärerna inom medicinsk (eller liknande) forskning: Vetenskapsrådet, Hjärt-lungfonden, Forte, Cancerfonden, eller Hjärnfonden. Underlaget visar inte heller på en tillfredsställande volym av mer framträdande forskningspublikationer där forskare från Jönköping är siste- eller försteförfattare.

I ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examen får utfärda.

För att i framtiden stärka forskningskompetensen inom Region Jönköpings Län (RJL), vilket bland annat är till nytta för sjukvården inom området, bedömer vi det som att det, i ett rikstäckande perspektiv, finns ett allmänt intresse av att forskarutbildningsexamen inom det sökta området får utfärdas vid HJ, om denna kan genomföras med hög kvalitet.

Personal

Antalet handledare och lärare och deras sammantagna kompetens (vetenskapliga,

pedagogiska) är inte adekvat eller står i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt.

Antalet lärare med minst docentkompetens som inte fyllt 65 år (satt som en rimlig gräns för att kunna fullfölja handledning fram till disputation) och som redovisas i det inlämnade materialet är 14 stycken. Åtta är anställda vid HJ och sex inom RJL. Vi bedömer att det är en för liten volym för att kunna upprätthålla en stabil handledning inom ett så pass stort forskningsområde. Förmågan att parera för eventuella bortfall i lärarkadern bedöms vara bristfällig.

Majoriteten av dessa 14 tänkbara huvudhandledare hör till ämnen som till stor del faller inom HJ:s nuvarande forskarutbildning (arbetsterapi, vårdvetenskap, socialt arbete, psykologi) eller inom kliniska läkar-/tandläkarspecialiteter (ortopedi, odontologi, pediatrik och socialmedicin) som kan tänkas falla inom "klinisk behandlingsvetenskap". Det är vår bedömning att endast fem kan räknas till preklinisk forskning (motor learning, teknik och hälsa, experimentell immunologi, klinisk mikrobiologi och klinisk fysiologi). Vår bedömning är att detta utgör en mycket svag bas för huvudhandledning inom den prekliniska sektorn.

Vi är väl medvetna om att nya rekryteringar kan komma att fylla dessa luckor. Huvudhandledaren kan finnas inom ett mer kliniskt område medan bihandledare kan fylla på med kompetens inom det prekliniska området. Men vår bedömning är att befintlig huvudhandledarkompetens i nuläget inte räcker till för det föreslagna forskarutbildningsområdet.

Forskarutbildningsmiljö

Forskningen vid lärosätet har inte en sådan kvalitet och omfattning att utbildning på

forskarnivå inom området kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt.

Vi finner att forskarutbildningsmiljöns kvalité, särskilt inom området preklinisk forskning, är otillräcklig. Denna bedömning baseras på avsaknad av pågående nationella och internationella forskningsanslag erhållna i konkurrens, samt publikationer i tidskrifter med högre impact-faktor (se även ovan under Område).

Vidare bör man se över den vetenskapliga höjden på studentseminarier och egna forskarutbildningskurser, något som väsentligen kan bidra till en god forskarutbildningsmiljö och verka attraherande för sökande till doktorandprojekt. Här finns goda möjligheter till samverkan med regionens verksamhet inom Futurum. En rekryteringsmöjlighet till doktorandstudier som kan beskrivas bättre är den decentraliserade senare delen av läkarutbildningen, som kan bidra till en bättre forskningsmiljö genom att bredda studentunderlaget.

Relevant samverkan sker inte nationellt eller internationellt.

Vi bedömer att betydande ansträngningar görs för ökat nationellt och internationellt forskarsamarbete från HJ:s sida, men att sådant samarbete på hög vetenskaplig nivå är begränsat i nuläget. Vidare behövs ett förbättrat utbyte med andra svenska och utländska universitet, såväl inom doktorandutbildningen som inom den medicinska forskningen.

Resurser

Det finns inte tillgång till en stabil och ändamålsenlig infrastruktur. Det framgår inte av underlagen hur de tillgängliga resurserna utnyttjas effektivt och tillfredsställande för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.

I ansökan finns en tillfredsställande beskrivning av resurser för medicinsk forskning på Hälsohögskolan, medan regionsjukhusets resurser avseende infrastruktur bara delvis är dokumenterade. Detta gäller inom viktiga verksamheter som laboratorieanalyser och röntgen/bildbehandling. Sammantaget visar underlagen att det saknas en tydlig inventering för att dokumentera tillgång till en stabil och ändamålsenlig infrastruktur och hur de tillgängliga resurserna utnyttjas effektivt och tillfredsställande för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.

Ekonomiska resurser som krävs för att bedriva forskarutbildning verkar finnas på plats, då ett betydande antal doktorandtjänster planeras finansieras via HJ. Vid intervjuerna framkom att även omfattande regionala ekonomiska resurser finns tillgängliga via Futurum. Dock föreligger en avsaknad av externa forskningsmedel hos handledarna, särskilt inom preklinisk forskning som ju är speciellt resurskrävande.

Förutsättningar

Förutsättningarna att bedriva medicinsk doktorandutbildning är ojämna avseende kvalité och resurser inom de beskrivna forskningsområdena, vilket vi bedömer som inte tillfredsställande. Särskilt bör förutsättningarna inom preklinisk vetenskap förbättras, om detta ämne ska definieras som forskningsområde. Vidare behöver HJ:s och regionens personella och infrastrukturella resurser stärkas och samordnas avseende medicinsk forskning. Ett bättre nätverkande mellan handledare respektive doktorander behövs inom den medicinska forskningen, såväl nationellt samt internationellt.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)