Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: FörutsättningarYrkesexamen
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Ämneslärarexamen Bedömningsområde: FörutsättningarYrkesexamen

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2021-02-09
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ämne: Stiftelsen Högskolan i Jönköping - Ämneslärarexamen svenska som andraspråk
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

FörutsättningarYrkesexamen

Angiven examen är reglerad och ryms inom examensordningen.

Bedömargruppen anser att examen är relevant och ryms inom examensordningen. Lärosätet har en tydlig struktur för den aktuella utbildningen. Utbildningsplan och kursplaner är utformade i enlighet med högskoleförordningen.

Utbildningens innehåll inklusive eventuella inriktningar har rimlig omfattning och avgränsning i förhållande till yrkesexamen.

Svenska som andraspråk har funnits vid lärosätet sedan 1999. I dag ges utbildning i svenska som andraspråk i form av fristående kurser upp till 60 högskolepoäng och lärosätet har även en stor uppdragsutbildningsverksamhet. Detta ser bedömargruppen som positivt eftersom lärosätet därmed har erfarenhet av undervisningsämnet. Vid intervjuerna lyftes detta också fram som förtjänstfullt förutom att samläsning och samarbete kommer att ske med den sökta utbildningen. Det framkom dock inte hur detta samarbete kommer att se ut. Bedömargruppen vill i detta sammanhang poängtera betydelsen av att disputerade lärare och forskning inom svenska som andraspråk anlitas även bland fristående kurser för att den sökta utbildningen ska gynnas.

Ämneskombinationerna svenska som andraspråk som förstaämne tillsammans med geografi, historia eller religionsvetenskap respektive svenska som andraspråk som andraämne tillsammans med historia, religionsvetenskap eller samhällskunskap problematiseras inte i ansökan. Det är dock ett faktum att svenska och engelska – som finns med i lärosätets ämneslärarutbildning för arbete i gymnasieskolan – saknas i utbildningen för arbete i grundskolans årskurs 7-9 vilket ger de angivna kombinationerna, enligt vad som framgår av den översikt över utbildningsprogrammets struktur som ingår i ansökan. Bedömargruppen påtalade vid intervjuerna en risk för brist på förkunskaper, med tanke på att svenska som andraspråk har ett mycket brett ämnesinnehåll och därmed brukar kombineras med svenska och engelska. Detta betraktades emellertid inte av lärosätet som ett problem och kompetensen inom svenska som andraspråk ansågs kunna säkerställas, men likväl nämndes att diskussioner har förts kring en eventuellt kommande ansökan om svenska och engelska också gällande utbildningen för arbete i grundskolans årskurs 7-9. Hur ämneskunskaperna säkerställs mer konkret framkom dock inte. Bedömargruppen vill poängtera att förkunskaperna skiljer sig stort beroende på ämneskombination, men bedömer att det finns en medvetenhet vid lärosätet om detta.

Utbildningens innehåll och organisation är väl beskriven. Bedömargruppen ser den tidiga förstaperioden av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och samläsningen med samtliga lärarstudenter den första tiden som särskilt lovvärd, då det ger studenterna möjlighet att tidigt kunna ändra inriktning utan några större konsekvenser. Bedömargruppen ser också positivt på att ämneskunskaper ska befästas tidigt i utbildningen. Initialt tolkade bedömargruppen ansökan som att samtliga VFU-kurser skulle vara kopplade till kurserna inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), vilket väckte frågor hos bedömargruppen. Detta klargjordes dock vid intervjuerna, där det förtydligades att kravet på 15 högskolepoäng ämnes-VFU uppfylls.

Sammanfattningsvis är bedömargruppens uppfattning att den tilltänkta utbildningen har en adekvat avgränsning i förhållande till yrkesexamen.

I ett rikstäckande perspektiv finns inte ett allmänt intresse av att examen får utfärdas.

I ansökan lyftes fram att det lokala, regionala och nationella behovet är stort för den sökta utbildningen och detta framhölls även vid intervjuerna. Lärosätet gör också gällande att det är värdefullt internt för lärarutbildningen att kunna erbjuda utbildning inom fler undervisningsämnen och att detta också skulle stärka verksamheten inom det aktuella undervisningsämnet. Bedömargruppen vill här uttrycka en oro över att det inte har gjorts någon formaliserad undersökning om intresset för det aktuella undervisningsämnet inom utbildningen för arbete i grundskolans årskurs 7-9. Vid intervjuerna framkom att studenter inte sällan byter inriktning från den mot utbildning för arbete i grundskolans 7-9 till inriktningen mot arbete i gymnasieskolan då den senare ger en ingång till båda åldersgrupperna. Detta stärker bedömargruppen i sin uppfattning att en undersökning bör göras om hur stort intresset för svenska som andraspråk inom den befintliga utbildningen för arbete i grundskolans årskurs 7-9 är.

Bedömargruppen menar att behovet av den aktuella inriktningen inte är klarlagt och anser att bedömningsgrunden Yrkesexamen måste ges omdömet Inte tillfredsställande.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)