Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultatSäkring av examensmålen
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Tandläkarexamen Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultatSäkring av examensmålen

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2020-12-22
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ämne: Stiftelsen Högskolan i Jönköping - Tandläkarexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Utformning, genomförande och resultatSäkring av examensmålen

Genom utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställs inte att studenterna uppnått målen i examensordningen när examen utfärdas.

I ansökan beskriver lärosätet koppling mellan kursmål och examinationsform och tar också upp exempel på hur progression i lärandet leder fram till studentens tandläkarexamen. Bedömargruppen anser att relevanta lärandeaktiviteter saknas eller inte framgår tillräckligt tydligt och att det därmed finns brister i kedjan av konstruktiv länkning i lärandeprocessen. Lärosätet anger att det förs diskussioner kring samarbeten utanför regionen, framförallt nämns Linköpings universitet där en avsiktsförklaring om samverkan har skrivits. Under intervjun framkom det att utbildningen i högre grad än vad som beskrivs i ansökan kommer genomföras tillsammans med Linköpings universitet och läkarutbildningen där. Lärosätet har inte kunnat svara tillfredsställande på hur den odontologiska anknytningen och specialiseringen i dessa moment ska säkras. Koppling till basgruppsfall nämns vid intervjun men inga övriga konkretiseringar.

Bedömargruppen anser vidare att brister i form av otillräcklig vetenskaplig lärarresurs begränsar studenternas möjligheter att nå mål om förmåga att visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

Det finns avsiktsförklaringar för VFU som sannolikt kan konkretiseras och komma att tillgodose studenternas behov av relevant och representativ patientgrupp för färdighetsträning inom såväl barn- och ungdomstandvård som allmän vuxentandvård. Ambitionen kring VFU är bra och bedömargruppen ser att många regioner uttalat intresse av att delta. Ansökan redogör väl för planen att utbilda handledare inom VFU. Hur återkoppling kring säkring av examensmål ska ske från VFU-handledare till lärosätet framkom inte tydligt i ansökan. Bedömargruppen rekommenderar att detta förtydligas.

Bedömargruppen anser att lärosätet inte säkerställer att studenterna kommer uppnå examensmålen efter genomförd utbildning. Av matrisen framgår att kursmål i ett antal kurser inte är satta i relation till något av examensmålen (Cellbiologi, mikrobiologi och immunologi; Organisationsstruktur, ledarskap och teamarbete med fokus på tandvård; Diagnostik, behandling och patientbemötande; Oral rehabilitering II; Verksamhetsförlagda studier inom odontologi I). Kursen Organisationsstruktur, ledarskap och teamarbete med fokus på tandvård innehåller två kursmål, "Jämföra och reflektera över olika typer av ledarskap" samt "Förutsäga och dra slutsatser om hans / hennes framtida ledarstil" som saknar koppling till examensmål. Bedömargruppen anser att det inte är tydligt vem som avses i kursmålet och rekommenderar lärosätet att förtydliga detta.

Under intervjuerna framkom det att planeringen av utbildningen inte kommit så långt att lärosätet kan visa att de säkerställer att studenterna uppnått målen vid examen.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)