Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultatSäkring av examensmålen
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultatSäkring av examensmålen

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2021-02-09
Lärosäte: Södertörns högskola
Ämne: Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen omg. 3
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Utformning, genomförande och resultatSäkring av examensmålen

Genom utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställs inte att studenterna uppnått målen i examensordningen när examen utfärdas.

I ansökan beskriver lärosätet ett programupplägg där de mer akademiskt orienterade kurserna löper parallellt med de två VFU-kurserna, för att på så sätt åstadkomma en koppling mellan teoretiska perspektiv och praktisk verksamhet. Den kliniska förankringens erfarenheter är tänkta att bilda underlag för diskussion och reflektion och på så sätt möjliggörs en mer avancerad yrkesspecifik kunskapsutveckling. Den första VFU-perioden har ett mer auskulterande inslag där studenten samlar erfarenhet från olika verksamhetsfält inom hälso- och sjukvård. Under den andra VFU-perioden befinner sig studenten under tre olika tillfällen på en och samma arbetsplats. Kurserna läses i bestämd ordning och studenten ska vara godkänd på samtliga tidigare kurser för att påbörja nästkommande kurs i programmet.

I ansökan presenteras omfattande lärandemål för VFU I, men bedömargruppen ställer sig frågande till hur dessa skall realiseras. Litteraturen är sparsam, examinationsuppgifterna ospecificerade och innehållsbeskrivningen talar för att det är i den kliniska miljön kunskapen ska inhämtas. VFU-handledarna blir då centrala och bedömargruppen anser att de tydligare behöver integreras i utbildningen utifrån klara instruktioner kring placeringens innehåll och syfte.

Bedömargruppen noterar vidare att många av kurserna i första hand examineras via hemtentamen samt reflektionsuppgifter, vilket kan vara klokt, men bedömargruppen saknar konkretiseringar som gör det möjligt att bedöma på vilket sätt examinationerna återspeglar innebörden av angivna lärandemål/examensmål.

Examensmålet som rör förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper ska enligt ansökan realiseras via kurserna VFU I och VFU II, Vetenskaplig metod, samt kursen Självständigt arbete. Bedömargruppen har svårt att, i någon konkret text, se hur detta ska förverkligas och anser därför att lärosätet även behöver förstärka detta examensmål i kursplaner och litteraturlistor.

Sammantaget menar bedömargruppen att examinationsuppgifterna behöver preciseras för att studenterna ska kunna uppnå examensmålen efter utbildningens slut, särskilt då det gäller de många reflektionsuppgifter som finns angivna. Examinationerna behöver även vara varierade och skilja sig åt mellan kurserna och inte vara alltför överlappande. Vid intervjuerna framkom att det finns planer för alternativa upplägg med mer variation, vilket bedömargruppen uppmuntrar. Även VFU-handledarens roll i förhållande till examination av VFU behöver förtydligas då det inte varit tydligt för bedömargruppen vilken funktion VFU-handledaren har i förhållande till kursinnehåll och examination.

Vid intervjuerna framkom att de lärare som vid tiden för intervjuerna ännu inte var anställda vid lärosätet och som inte varit med i utformandet av ansökan, hade många idéer om hur innehåll och examinationerna skulle utvecklas i utbildningen. Då dessa idéer inte fanns med i den ansökan bedömargruppen har haft i uppgift att bedöma och då dessa lärare haft en osäker ställning som företrädare för utbildningen, har detta inte varit möjligt att beakta i bedömningen, vilket leder till omdömet "inte tillfredställande". Däremot menar bedömargruppen att det pågår ett tydligt kvalitativt utvecklingsarbete och med en ny ansökan, där nyanställda lärare kan bidra med sin kompetens, kan lärosätet sannolikt ge en mer stringent och rättvisande bild av hur utbildningen ska vara upplagd.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)