Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: FörutsättningarPersonal (Lärarkompetens och lärarkapacitet)
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen Bedömningsområde: FörutsättningarPersonal (Lärarkompetens och lärarkapacitet)

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2021-02-09
Lärosäte: Södertörns högskola
Ämne: Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen omg. 3
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

FörutsättningarPersonal (Lärarkompetens och lärarkapacitet)

Antalet lärare och deras sammantagna kompetens (vetenskapliga/professionsrelaterade och pedagogiska) är inte adekvat och står inte i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt.

I lärartabellen och ansökan framkommer att det finns fem disputerade lärare inom socialt arbete, varav en är professor och en är docent. Övriga nio lärare har disputerat inom sociologi och statsvetenskap. Rekryteringsbehovet av ytterligare nya lektorer i ämnet socialt arbete vid lärosätet bekräftas av ledningen som stort. En utlysning av nya lektorat har skett under vintern år 2020, med målsättning att tillsättningen av nya lektorer ska vara avslutad mot slutet av år 2020. Lärosätet avser då ha ett starkt lärarlag som kan svara upp mot den tänkta utbildningens behov. Bedömargruppen efterfrågade kompletteringar av lärartabellen för att kunna utläsa vilken yrkesutbildning och hur mycket tid i utbildningarna lärarna hade. Med dessa kompletteringar medföljde två nya namn på lärare som inte fanns uppsatta på den ursprungliga listan. Dessa lärare medverkade vid intervjuerna men tjänsterna var ännu inte är tillsatta, utan sakkunnigutlåtande inväntades. Vid intervjutillfället framkom även att lärosätet håller på att avsluta en del andra åtaganden och samarbeten vilket enligt bedömargruppen bidrar till ytterligare osäkerhet kring lärarsituationen. Gällande den professionsrelaterade och vetenskapliga kompetensen anser bedömargruppen att denna är svag mot bakgrund av att det gäller en utbildning för utfärdande av en yrkesexamen för kuratorer i hälso- och sjukvårdsarbete. Den kliniska erfarenheten och kopplingen till fältet är svag liksom den vetenskapliga förankringen i socialt arbete. Majoriteten av lärarna har sina examina i ämnena sociologi och statsvetenskap och inte i socialt arbete. De två lärare som vid intervjutillfället fortfarande inte hade fasta tjänster vid lärosätet skulle enligt bedömargruppen bidra med nödvändig och god vetenskaplig och professionsrelaterad kompetens för den utbildning ansökan avser, men då förhållandena såväl i ansökan som vid intervjutillfället ännu var otydliga anser bedömargruppen att bedömningsgrunden Personal inte är tillfredsställande.

I ansökan framkommer inte heller på vilket sätt kliniskt verksamma kuratorer varit engagerade i lärosätets eget framtagande av kurser/program eller hur de eventuellt kommer att vara delaktiga i programmet. Vid intervjuerna bekräftades dock att kliniskt verksamma kuratorer från regionen varit med vid diskussioner med de tilltänkta samarbetspartnerna, Stockholms universitet och Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Vid intervjuerna framkom att kontakt med fältet nu upprättats från lärosätets sida vilket bedömargruppen ser som positivt, men inte tillräckligt. Bedömargruppen menar att lärosätet i ansökan inte kunnat visa att man har lärarresurser med klinisk erfarenhet från fältet och med vetenskaplig förankring i ämnet socialt arbete som svarar upp mot tänkta utbildningens vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska behov.

Vad gäller pedagogisk utveckling och meritering framkommer att de lärare och forskare som deltar i undervisningen kommer att få möjlighet till kompetensutveckling inom området genom interna konferenser som ska ges i samarbete med Stockholms universitet och Ersta Sköndal Bräcke högskola, samt genom nationella och internationella forskningskonferenser och nätverk. Detta ser bedömargruppen som en god intention som bör kunna stödja den personliga och professionella utvecklingen för lärarlaget.

Enligt ansökan finns i nuläget inget krav på att VFU-handledarna ska ha genomgått handledarutbildning eller att de skall vara legitimerade kuratorer. Vid intervjuerna framkom att lärosätet till en början inte kommer att kräva att VFU-handledarna är legitimerade, men att detta krav kan komma att ställas allteftersom fler kuratorer legitimerats. Bedömargruppen delar denna åsikt. Lärosätet betonar även att det idag finns en handledarutbildning på grundprogrammet som även VFU-handledare i det tänka kuratorsprogrammet kommer att erbjudas att gå. En utmaning för lärosätet är den begränsade tillgången till kvalificerade VFU-platser i regionen. Vid intervjuerna framkom att regionen i nuläget endast har kapacitet att tillhandhålla som mest 30 VFU-platser. I det fall flera lärosäten i Stockholmsregionen erhåller examenstillstånd för hälso-och sjukvårdskuratorsutbildning kommer lärosätet att behöva finna andra vägar för att tillförsäkra sig ett tillräckligt antal platser. Bedömargruppen vill därför framhålla vikten av att lärosätet noga undersöker vilka ytterligare vägar som finns att tillgå för att säkerställa att studenter får den handledning de behöver, samt anpassar antagningen av antalet studenter till den kapacitet som finns. Samverkan med regionen, andra möjliga vårdgivare, samt andra lärosäten i Stockholmsområdet, är viktigt för att lärosätet ska kunna ge studenter lämpliga placeringar samt kvalificerad handledning under VFU.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)