Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Förutsättningar
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Teologi - masterexamen - master Bedömningsområde: Förutsättningar

Tillfredsställande
Publicerad: 2020-08-18
Lärosäte: Newmaninstitutet
Typ av examen: Masterexamen
Ämne: Newmaninstitutet AB - teologi
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Område och huvudområde

Angiven examen är reglerad och ryms inom examensordningen.

Newmaninstitutet (NI) ansöker om tillstånd att utfärda masterexamen inom området teologi, med inriktningen systematisk teologi. Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng (hp) inklusive självständigt arbete om 30 hp. För att antas till masterprogrammet krävs en avklarad kandidatexamen i teologi eller

religionsvetenskap om 180 hp, med 90 hp i teologi eller religionsvetenskap. Minst 15 hp av dessa skall utgöras av ett självständigt arbete inom teologi, eller ett annat ämne direkt relevant för systematisk teologi. Av styrdokumenten framgår i övrigt att angiven examen är utformad utifrån examensordningens krav.

Området är definierat i relation till den vetenskapliga grunden.

Profileringen på avancerad nivå mot huvudområdet systematisk teologi motsvarar ett av två utbildningsområden där NI redan idag erbjuder utbildning på grundnivå. Kurser inom detta huvudområde bedöms utgöra en viktig del av högskolans kursutbud, där man också har en stark lärarkompetens. Inriktningen ansluter sig vidare till en etablerad tradition för teologiämnet inom den kontinentala katolska sfären.

 

Huvudområdet är väl definierat såväl nationellt som internationellt utifrån det etablerade forskarutbildningsämne som ingår däri, och ryms naturligt inom den vidare områdesbenämningen "teologi". NI använder områdesbeteckningen "teologi", men det framgår av ansökan att teologi och religionsvetenskap ses som synonyma begrepp. Numera är det vid svenska lärosäten också vanligt att båda beteckningarna används, ibland tillsammans (teologi och religionsvetenskap), ibland var för sig. 

Utbildningens innehåll inklusive eventuella inriktningar har rimlig omfattning och avgränsning i förhållande till området.

Utbildningens innehåll ligger klart inom området för ansökan och ansluter sig till en etablerad kontinental katolsk tradition, där man ofta delat upp ämnet i fundamentalteologi (förutsättningar), dogmatik (trosinnehåll) och etik och sociallära (konsekvenser för mänskligt handlande). NI beskriver det som ett vetenskapligt icke-konfessionellt studium med fokus på kristen troslära och idéhistoria. Utbildningsprogrammet omfattar åtta obligatoriska kurser om sammanlagt minst 90 hp på avancerad nivå. Både ansökan och genomförda intervjuer visar enligt bedömargruppen att de listade kurserna är relevanta för området med hänsyn både till krav på breddning och på fördjupning inom området.

I ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examen får utfärdas.

Ur ett perspektiv skulle det kunna hävdas att det redan finns tillräckligt många lärosäten som erbjuder masterutbildningar i teologi. Men NI har en egen profil där man i intervjuerna inte minst betonade att lärosätet vill att utbildningen bidrar till bildning och kunskapsformande hos studenterna inom ramen för teologisk skolning. I ett nationellt perspektiv kan det därför motiveras att en högskola med konfessionell bakgrund i en katolsk tradition, i tillägg till högskole- och kandidatexamen, också har ambitionen att kunna erbjuda akademisk utbildning på avancerad nivå, med en inriktning som svarar mot såväl lärosätets profil som efterfrågan från studenter och övriga avnämare. 

Personal (Lärarkompetens och lärarkapacitet)

Antalet lärare och deras sammantagna kompetens (vetenskapliga och pedagogiska) är adekvat och står i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt.

I ansökans lärartabell listas under "Tid i aktuell utbildning" fem disputerade tillsvidareanställda lärare med mellan 10 och 20 procent undervisningstjänst inom det planerade masterprogrammet. Av dessa är två professorer; i systematisk teologi respektive religionsfilosofi, en docent och två högskolelektorer, varav en är lektor i systematisk teologi. Lärarna är väl meriterade, har relevant kompetens för planerad inriktning, som är systematisk teologi, och undervisar inom det område de har disputerat inom. Till detta kommer ytterligare fem anställda lärare inom de närliggande områdena filosofi och litteraturvetenskap som även undervisar i kurser i teologi, samt dessutom kvalificerade externa lärare som tas in för enstaka kursmoment. Sammantaget redovisar alltså lärosätet tio tillsvidareanställda lärare, varav fyra professorer och en docent. Enligt vårt förmenande finns därmed med bred marginal vad som krävs i form av lärarkompetens och lärarkapacitet för att ge utbildning på avancerad nivå med sökt inriktning.

Då några av lärarna har hög ålder är det angeläget att det finns en plan för lärarrekrytering för de närmaste åren för att bibehålla masterprogrammets akademiska kontinuitet och stabilitet. I den planen måste det ingå en strategi för att förbättra könsfördelningen i kollegiet, då i dagsläget ingen kvinna ingår i gruppen med tid i aktuell utbildning.

Av intervjun framgick att man vid lärosätet är väl medvetna om behoven att förbättra könsfördelningen och att föryngra lärarkollegiet, och därför målmedvetet arbetar med detta. Vid rekrytering av nya lärare utlyser man alltid tjänsterna internationellt och använder externa sakkunniga som granskar och rangordnar de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter.

Lärosätet arbetar med pedagogisk vidareutbildning för att öka lärarnas högskolepedagogiska kompetens inom till exempel distansundervisning. Flertalet av lärarna har motsvarande grundläggande högskolepedagogisk kompetens i nuläget och arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring av lärosätets undervisning. Lärarna har som regel 40 procent forskning inom sina tjänster, vilket är en generös tilldelning jämfört med den tid som medges på många andra lärosäten.

Utbildningsmiljö

Det finns en relevant vetenskaplig miljö och den vetenskapliga miljön inom området är av sådan kvalitet och omfattning att högskolan kan erbjuda utbildning med nära anknytning till utbildning på forskarnivå.

För den skisserade utbildningen inom huvudområdet systematisk teologi, finns en klar forskningsanknytning inom utbildningsmiljön i stort. De lärare som planeras svara för undervisningen är själva aktiva forskare, vilket framgår av såväl publikationslistor som intervju. Flera av lärarna är sedan länge väl etablerade i internationella forskningssammanhang, och har erfarenhet av undervisning/handledning på avancerad nivå och inom forskarutbildning vid andra lärosäten. Ett högre seminarium, där både lärosätets egna lärare och inbjudna forskare medverkar, är sedan flera år inrättat i det aktuella huvudområdet. 

Studenterna tar aktiv del i högskolans forskningsmiljö

Nationella och internationella seminarier och konferenser, anordnade inom det teologiska huvudområde som ansökan avser och till vilka studenterna inbjuds är också uttryck för en medveten satsning på forskningsanknytningen av verksamheten. Ett samarbete med Meningsfakulteten -  vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn, Oslo, har dessutom gett erfarenhet av att genomföra utbildning på avancerad nivå inom systematisk teologi. Den planerade utbildningens uppläggning, som kombinerar distansstudier, enskild vägledning och campusförlagda undervisningsdagar, möjliggör en forskningsanknytning av studierna även för dem som i huvudsak befinner sig på andra orter. Sammantaget gör detta att det kan sägas finnas en levande forskningsmiljö vid NI, i vilken blivande masterstuderande kommer att delta. 

Utbildningens innehåll och utformning ger studenterna tillräckliga förkunskaper för att kunna söka till utbildning på forskarnivå.

Innehållet i och utformningen av den planerade utbildningen borgar för att de studerande får tillräckliga kunskaper för att söka vidare till andra lärosäten där forskarutbildning i ämnet bedrivs. Den ansökta utbildningens forskningsanknytning när det gäller kvalificerad ämnesspecifik undervisning och handledning av masteruppsatser anses vara goda. 

Resurser

Det finns tillgång till en stabil och ändamålsenlig infrastruktur. De tillgängliga resurserna utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.

NI har ett "arbetsbibliotek" med omkring 9 000 volymer. Biblioteket har studieplatser, all kurslitteratur och ett handbibliotek för studier. I nära anslutning till Newmaninstitutet ligger Uppsala universitetsbibliotek, som erbjuder allt som man kan förvänta sig av ett forskningsbibliotek. Här finns dock en akilleshäl, då bara anställda och studenter vid Uppsala universitet har tillgång till bibliotekets elektroniska resurser utanför universitetets lokaler. Övriga kan endast använda dessa resurser i bibliotekets lokaler, genom att ansöka om gästkonto vid fysiskt besök i biblioteket. Det innebär att NI:s studenter som bor på andra håll är utestängda från möjligheten att ta del av universitetsbibliotekets elektroniska resurser. Det sker nu en snabb övergång till elektroniska resurser i form av databaser, e-tidskrifter och e-böcker, vilket i sig ökar förutsättningarna för distansstudier. Men så länge NI varken har egna elektroniska resurser som ATLA Religion eller ProQuest, eller avtal med ett externt forskningsbibliotek vid ett annat lärosäte, så kan det inte sägas att studenterna har tillgång till en stabil och ändamålsenlig infrastruktur vad gäller biblioteksresurser.

Av det kompletterande material som NI inkom med 2020-05-15 framgår att högskolan nu har slutit avtal angående ATLA Religion från EBSCO, grundpaketet med artiklar i fullformat inklusive tilläggsdatabasen med katolskt innehåll. I och med detta finner bedömargruppen att NI uppnår den miniminivå som kan krävas vad gäller elektroniska resurser. 

Förutsättningar

Huvudområdet är väl definierat såväl nationellt som internationellt utifrån det etablerade forskarutbildningsämne som ingår däri, och ryms naturligt inom den vidare områdesbenämningen "teologi". Verksamheten vid NI visar på en specialiserad men kreativ utbildningsmiljö. Den teologiska utbildning och forskning som bedrivs vilar på vetenskaplig grund. Utifrån sin katolska bakgrund har man under det senaste decenniet blivit en väletablerad anordnare av akademisk utbildning på grundnivå i teologi. Utbildningens forskningsanknytning framstår också som betryggande utifrån intervjuer, ansökan och dess bilagor. Inom huvudområdet systematisk teologi har lärosätet utan tvekan den lärarkompetens och lärarkapacitet som erfordras.

I och med det kompletterande material som NI inkom med 2020-05-15 finner bedömargruppen att bedömningsområdet förutsättningar är tillfredsställande.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)