Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

industriell ekonomi - masterexamen - master Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat

Tillfredsställande
Publicerad: 2020-06-08
Lärosäte: Blekinge tekniska högskola
Typ av examen: Masterexamen
Ämne: Blekinge tekniska högskola - Industriell ekonomi - 2019
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Styrdokument (utbildningsplaner och kursplaner)

Det finns utbildningsplan och kursplaner för hela utbildningen.

Det finns en utbildningsplan och kursplaner för hela utbildningen. Kursplanerna visar en tydlig progression i den masterutbildning som är tänkt att ges vid BTH. Lärosätet har, på begäran från bedömargruppen, kompletterat sin ansökan med en målmatris. Målmatrisen tydliggör hur de enskilda kursernas lärandemål gör att utbildningen uppfyller de nationella fordringarna för examenmålen på masternivå. Utbildningsplanen visar att förkunskapskraven stärks genom att BTH numera kräver förkunskaper om minst 30 högskolepoäng matematik för att kunna antas till utbildningen. Utbildningsplanen visar också att de förkunskapskrav som gäller för antagning till programmet även gäller för de valbara kurserna inom programmet.

Utbildningsplanen tillsammans med ansökan ger en tydlig bild av de processer som finns för att inrätta kurser, fastslå styrdokument samt arbeta med uppföljning och kvalitetssäkring vid BTH.

Utbildningsprogram utvärderas kontinuerligt utifrån ett antal identifierade nyckeltal och genom bland annat kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs. Vartannat år genomförs också särskilda programutvärderingar bland programstudenter som läser andra terminen eller senare i utbildningen. Resultaten av dessa utvärderingar återkopplas till studenterna. Extern utvärdering av programmen sker vart sjätte år. Programmet kommer att vara kopplat till ett särskilt programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet kommer det att finnas externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni som kommer att diskutera kvalitetsfrågor inklusive programmets kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Förutom beskrivningar av kvalitetssystemets utformning ger lärosätet information om de aktörer som medverkar i processen och deras roller. Bedömarna anser att processen för att fastslå, förnya och kvalitetssäkra styrdokumenten, beskrivs väl och bedöms vara tillfyllest.

Säkring av examensmålen

Genom utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställs att studenterna uppnått målen i examensordningen när examen utfärdas.

I ansökan beskriver BTH examensmålen och visar hur det säkerställs att studenten uppfyller målen. Under intervjuerna betonades att detta var en progressionsutbildning (generell master), inte en yrkesutbildning till ingenjör. I relation till tidigare ansökan har förkunskapskraven skärpts till 30 högskolepoäng matematik vilket innebär att bedömargruppen anser att studenternas möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen ökat avsevärt och samtidigt som BTHs förutsättningar för att skapa kurser med ett tydligare innehåll av integration mellan teknik och ekonomi ökar. Utbildningens utformning visar både på en progression och en koppling mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination. I förhållande till den tidigare ansökan har utbildningens syfte och inriktning tydliggjorts. Till ansökan har också bilagts en målmatris som visar hur de olika kurserna relateras till de nationella lärandemålen. Allt detta är tillfredsställande, menar bedömarna.

Bedömargruppen vill dock göra följande påpekanden. I ansökan anges att studenterna på programmet ska uppmuntras att studera en termin utomlands samt att det finns möjligheter att studera flera terminer vid ett utländskt universitet. Utlandsstudier är något alla lärosäten uppmuntrar men det är oklart hur BTH säkerställer progression och uppfyllande av examensmålen för programmet i samband med detta, särskilt för studenter som ska tillbringa fler än en av programmets fyra terminer utomlands. Det är till exempel inte klart om utlandsvistelserna ska kunna förläggas till en viss period eller en viss termin i programmet, eller om de ska kunna genomföras närsomhelst. Vår rekommendation är därför att BTH bör skapa en tydlig struktur för detta samtidigt som examensmålen säkras genom att lärosätet fastslår att vissa, särskilt centrala kurser, inte går att byta ut, utan måste läsas på BTH.

Jämställdhet

Ett jämställdhetsperspektiv kommer att beaktas i utbildningens innehåll och utformning.

I ansökan beskrivs BTH:s arbete mot diskriminering och för en mer jämställd fördelning bland studenter och anställda även på lärosätesnivå. Man nämner bland annat att det finns en årlig plan och redogör för målsättningarna i denna.

På institutionsnivå beskrivs en medvetenhet kring överrepresentationen av män i lärarkåren, samt att detta är något man aktivt arbetar med genom att rikta rekryteringsannonser specifikt till kvinnliga sökanden samt vid val av gästföreläsare. BTH menar också att detta kan komma att rätta till sig något inom en inte alltför avlägsen framtid eftersom antalet kvinnliga doktorander är större än antalet manliga doktorander. Samtliga disputerade medarbetare genomgår en forskningshandledningskurs där genus och makt i handledning och undervisning belyses. Detta, menar bedömarna, skapar trovärdighet i BTH:s påstående att man kommer att undvika språkbruk och normer som kan leda till ojämställdhet.

I masterprogrammet i Industriell ekonomi kommer BTH att anpassa marknadsföringen för att attrahera kvinnliga studenter i högre grad än vad som görs idag. Insatser för nuvarande kvinnliga studenter inom de tekniska ämnena görs bland annat i form av stöd till studenternas kvinnliga nätverk, WOX, samt genom jämställdhetsutbildning för faddrar till nyantagna studenter. Enligt ansökan kommer jämställdhet att behandlas i programinnehållet, exempelvis i kurserna Ledarskap och organisation i kunskaps- och teknikintensiva företag samt Entreprenörskap och strategi. I kursplanerna för dessa kurser återfinns inga moment eller lärandemål gällande jämställdhet, under intervjun menade representanter från BTH att det ligger i ämnenas natur att behandla ett jämställd-hetsperspektiv och att detta inte behöver förtydligas i kursplan. Bedömargruppen menar att det finns intentioner att integrera jämställdhetsperspektiv i utbildningen men rekommenderar ändå att jämställdhetsmomenten i kurserna förtydligas i kursplanen. Ambitioner att beakta ett jämställdhets-perspektiv vid val av kurslitteratur lyfts både i ansökan och under intervjun med undervisande personal.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)