Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Förutsättningar
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

industriell ekonomi - masterexamen - master Bedömningsområde: Förutsättningar

Tillfredsställande
Publicerad: 2020-06-08
Lärosäte: Blekinge tekniska högskola
Typ av examen: Masterexamen
Ämne: Blekinge tekniska högskola - Industriell ekonomi - 2019
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Område och huvudområde

Angiven examen är reglerad och ryms inom examensordningen

Blekinge tekniska högskola (BTH) avser att utfärda en Teknologie masterexamen om 120 högskole-poäng inom huvudområdet Industriell ekonomi och management. På engelska kommer titeln Industrial Economics and Management att användas. Bedömargruppen konstaterar att denna examen är reglerad och ryms inom den nationella examensordningen.

Området är definierat i relation till den vetenskapliga grunden. Utbildningens innehåll inklusive de två inriktningarna har rimlig omfattning och avgränsning i förhållande till området.

Ansökan gäller examen inom området Industriell ekonomi med huvudområde Industriell ekonomi och management, vilket BTH definierar som "de vetenskaper inom ekonomi och management som är väsentliga för ingenjörers förståelse för och förmåga att arbeta med teknikens affärsmässiga förverkligande". Betoningen ligger på integration av kunskaper inom teknik med ekonomi/ management. Termin tre kan studenterna välja mellan två inriktningar; Konkurrens, produktion och finansiell analys eller Marknadsanalys, entreprenörskap och strategi.

Utbildningens antagningskrav är en kandidatexamen om 180 högskolepoäng i teknik med minst 30 högskolepoäng i matematik. Bedömarna ser positivt på att lärosätet har fördubblat antagningskravet i matematik till 30 högskolepoäng jämfört med det krav som fanns i den tidigare ansökan. Utbildningen kommer att anta studenter från flera olika inriktningar inom teknikområdet. Studenter med enbart en kandidatexamen i Industriell ekonomi kommer dock inte att antas till programmet, då lärosätet vill säkra att studenter som antas till programmet har en grundläggande teknisk utbildning som kompletterar snarare än överlappar masterutbildningens innehåll. Bedömarna anser att det är en rimlig avvägning. Bedömarna ser också positivt på de förstärkningar som har gjorts inom lärarkåren sedan det förra ansökningstillfället, inte minst inom ingenjörsdelen av utbildningen.

I ansökan betonas integrationen mellan teknik och ekonomi flera gånger. Bedömarna menar dock att det är oklart vad lärosätet avser med integration samt vilken teknik som avses. Ibland betonas integration med BTH:s tekniska profilområden, till exempel digitalisering och programvaruteknik, ibland betonas integration med innehållet i de tekniska kunskaper som respektive student förvärvat genom sin tekniska kandidatexamen. Detta framstår som oklart i självvärderingen men bedömarna menar också att intervjuerna inte klargjorde begreppet integration. Eftersom utbildningen ska anta studenter från flera olika inriktningar inom teknikområdet (allt från teknisk fysik till bioteknik) finns det en påtaglig utmaning med avseende på att behandla det tekniska djupet i Industriell ekonomi. En rekommendation är därför att specificera antagningskraven så att studenternas tekniska inriktning på grundläggande nivå ligger närmare BTH:s tekniska profilområden. På detta sätt, menar bedömarna, skulle troligen integrationen mellan teknik och ekonomi i utbildningen kunna stärkas avsevärt.

Programmets syfte är förbereda för "strategiskt och operativt arbete med affärsutveckling, produkt- och tjänsteinnovation samt organisationsutveckling i teknik- och kunskapsintensiva företag". Innehållet i den föreslagna masterexamen avviker ifrån vad som traditionellt uppfattats som utbildningar i Industriell ekonomi i Sverige och inom Norden. I de nordiska länderna översätts normalt Industriell ekonomi antingen till Industrial Engineering and Management eller bara Industrial Management.

I förhållande till andra utbildningar har den föreslagna examen en mer mikroekonomisk inriktning på affärs- och teknikutveckling. Detta är ett perspektiv som ofta inkluderas i det nationalekonomiska området Industrial Economics, snarare än i ett traditionellt managementperspektiv. Att den examen som BTH ansöker om har en annorlunda profil i ekonomi än civilingenjörsprogram och andra masterexamina i Industriell ekonomi behöver inte vara något problem menar bedömarna. Ämnet Industriell ekonomi är till sin natur ett eklektiskt, tillämpat kunskapsområde som kretsar kring ingenjörers och teknikföretags affärs- och ledningsutmaningar. Att masterexamina inom området kan betona olika aspekter i detta avseende är således naturligt. Integrationen mellan teknik och ekonomi utgör "la raison d'être" för ämnesområdet industriell ekonomi. Det är den nära kopplingen till ingenjörsvetenskap och teknikens tillämpningar som särskiljer detta område från de rent samhälls-vetenskapliga ämnena national- och företagsekonomi. Distinktionen är naturligtvis inte entydig, var gränsen går mellan teknikvetenskap och samhällsvetenskap blir en bedömningsfråga.

I ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examen får utfärdas.

I sin ansökan pekar BTH på att flera utredningar under senare tid framhåller behovet av flera studenter med teknisk inriktning för att säkerställa kompetensbehovet inom svenskt näringsliv. Lärosätet menar också att utbildningen har ett behov att fylla även på det regionala planet. Under intervjuerna framkom att BTH också anser att den planerade utbildningen i Industriell ekonomi, med sin speciella utformning, har en nisch att fylla. Bedömargruppen håller med om att det finns ett allmänt intresse av denna examen. Den kompletterar också BTH:s civilingenjörsprogram i industriell ekonomi, vilket har ett relativt högt söktryck. Därutöver menar bedömargruppen att arbetsmarknaden bedöms som god.

Personal (Lärarkompetens och lärarkapacitet)

Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens omfattning, innehåll, storlek och genomförande på kort och lång sikt.

Enligt ansökan kommer personal som ska undervisa på det planerade masterprogrammet i Industriell ekonomi från olika institutioner, men kärnan i lärarstaben och samtliga kursansvariga kommer att utgöras av personal på institutionen för Industriell ekonomi. Samtlig personal med ansvar för delar av masterutbildningen, såsom kurser eller delar av kurser, examination eller planering har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minimum 15 högskolepoäng. Enligt ansökan har disputerad, undervisande personal minst en månads fakultetsfinansierad forskning i sin tjänst. Hur denna tid ska användas planeras i de individuella utvecklingssamtalen. För icke-disputerad personal finns möjligheter att få finansiering till forskarutbildning. Vid institutionen för Industriell ekonomi sker kontinuerlig översikt och långsiktig planering över kompetensbehovet på kort och lång sikt. Som exempel på detta återfinns i ansökan information on nyligen genomförda rekryteringar och om planerade rekryteringar. Centralt på BTH anordnas till exempel kurser i högskolepedagogik och forskarhandledningskurser, pedagogiska seminarier och kurser i akademiskt ledarskapsutbildning för programansvariga.

I relation till föregående ansökan anser bedömarna att lärosätet har stärkt lärarkåren inom management av ingenjörsverksamheter som traditionellt har stor tyngd inom huvudområdet Industriell ekonomi. Lärarkompetensen inom teknik har också stärkts genom att en av de nyanställda lärarna är ingenjör. Under intervjuerna blev det också tydligare hur samarbetet mellan ingenjörsdisciplinerna och lärare från institutionen för industriell ekonomi ska fungera. Exempelvis framgick det att man samarbetar inom områden som matematik, statistik och optimering. Det finns ett system för att hantera kostnader mellan institutionerna som underlättar interaktionen över institutionsgränserna.

BTH planerar för 30 studenter per år på det sökta programmet. Bedömargruppen anser att antalet aktiva lärare i lärartabellen är tillräckligt för att uppfylla kraven på att utbildningen ska ha en tillräckligt hög lärartäthet. Den samlade lärarkåren bedöms ha en tillräckligt hög kompetens inom områden viktiga för industriell ekonomi såsom entreprenörskap och företagande, företagsekonomi samt hantering och analys av stora kvalitativa och kvantitativa datamängder. Särskilt för examensarbeten men även i andra sammanhang i utbildningen lånas erforderlig teknisk kompetens in för att stötta handledning i tekniska frågor vilket bedömarna ser positivt på. Bedömningen av den förra ansökan var att institutionen för industriell ekonomi hade en för låg andel ingenjörs- eller naturvetenskapligt orienterade lärare. Bedömargruppen känner sig nu mer övertygade om att BTH säkrat erforderlig teknisk/naturvetenskaplig kompetens, samtidigt som man också har ökat antalet lärare med kompetens inom området verksamhetsledning eller management. För en teknisk utbildning med kurser inom teknikområdet Industriell ekonomi anser bedömargruppen att det är viktigt att andelen ingenjörer, naturvetare och matematiker bland lärarna är tillräckligt hög. Med de förstärkningar som lärosätet har gjort anser bedömarna att detta villkor har uppfyllts.

Utbildningsmiljö

Det finns en relevant vetenskaplig och professionsinriktad miljö.

I likhet med 2018 års bedömning finner bedömargruppen även denna gång att lärosätet erbjuder en vetenskaplig och professionsinriktad miljö. BTH bedriver redan idag forskarutbildning i Industriell ekonomi och management. Disputerade lärare har avsatt tid till egen forskning och de studenter som läser vid lärosätet idag erbjuds att delta i pågående forskning och i vetenskapliga seminarier. Bedömarna menar att forskningsmiljön vid lärosätet tillgodoser både den kompetens som master-utbildningen kräver i ekonomiska ämnen såväl som teknisk kompetens.

Den vetenskapliga miljön är av sådan kvalitet och omfattning att högskolan kan erbjuda utbildning med nära anknytning till utbildning på forskarnivå och studenterna tar aktiv del i högskolans forsknings- och forskarutbildningsmiljö.

De disputerade lärarna har alla avsatt tid till egen forskning, vilket bedömarna menar innebär att lärarna kan antas ha aktuell erfarenhet av relevanta forskningsproblem. Även de lektorer och professorer som saknar egna externa forskningsmedel har avsatt tid till egen forskning. Lärarna har idag möjlighet att aktivt styra undervisningen till de områden där de själva forskar, vilket stärker kopplingen mellan forskning och utbildning och ger lärarna möjligheter att föra ut sin egen och närliggande forskning till de nuvarande studenterna. Bedömargruppen utgår ifrån att lärarna ska kunna arbeta på detta sätt även fortsättningsvis när det gäller masterprogrammet i Industriell ekonomi.

BTH bedriver forskarutbildning i Industriell ekonomi och management. Vid institutionen för Industriell ekonomi anordnas idag regelbundet forskningsseminarier som studenter inbjuds att delta i. Bedömargruppen utgår ifrån att även de studenter som väljer att gå ett eventuellt masterprogram i Industriell ekonomi kommer att erbjudas samma möjligheter att delta i vetenskapliga seminarier.

Utbildningens innehåll och utformning ger studenterna tillräckliga förkunskaper för att kunna söka till utbildning på forskarnivå.

Bedömarna menar att den masterexamen som ansökan gäller kommer att svara upp mot kraven på behörighetsgrundande högskolepoäng för antagning till forskarutbildning. Bedömargruppen anser också att de studenter som examineras i programmet kommer att ha tillräckliga metodkunskaper och vetenskapligt synsätt för att kunna söka till utbildning på forskarnivå.

Resurser

Det finns tillgång till en stabil och ändamålsenlig infrastruktur. De tillgängliga resurserna utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.

I likhet med 2018 års bedömning konstaterar bedömargruppen att lärosätet erbjuder goda studie?miljöer och datorhjälpmedel i tillräcklig omfattning. Utifrån ansökan och kompletterande intervjuer menar bedömargruppen att det till exempel finns god tillgång till studieplatser för studenterna både för enskilt arbete och grupparbeten. BTH arbetar vidare för att skapa en ännu bättre utbildningsmiljö, ett exempel är den pågående ombyggnaden av biblioteket. Ett andra exempel är utbyggnad av institu?tionen för Industriell ekonomis datorsal för laborationer. Detta labb är, enligt ansökan, tänkt att kom?plettera de databaser som biblioteket tillhandahåller för att säkerställa tillgången till empiriska data för analyser bland annat med avseende på masteruppsatser. Bedömar?gruppen anser att med denna datorsal på plats finns tillgänglig och ändamålsenlig infra?struktur för att effektivt kunna användas för den planerade utbildningen. Dessa salar är redan idag utrustade med datorer och program?vara för analyser av bland annat statistik. Vidare tillhandahåller biblio?teket relevanta data?baser och e-böcker som studenten kan ta del av inom ramen för utbildningen.

Bedömargruppen anser att utbildningens behov är uppfyllda genom befintlig och planerad infra?struktur och utgår ifrån att denna infrastruktur kommer att utnyttjas effektivt för en hög kvalitet även i det planerade masterprogrammet i Industriell ekonomi. Ingenting i BTH:s ansökan tyder på mot?satsen. Intervjuerna gav inte heller skäl att tvivla på att infrastrukturen inte utnyttjas effektivt i den nuvarande verksamheten eller att den skulle komma att utnyttjas ineffektivt framöver.

Förutsättningar

Bedömargruppen anser att den föreslagna utbildningen uppfyller kraven i och med att BTH har förtydligat huvudområdet och att stärkt kopplingen till de tekniska aspekterna av Industriell ekonomi och management. Förstärkning av lärarkåren har gjorts inom teknikområdet. Den samlade lärarkåren bedöms ha en tillräckligt hög kompetens inom ekonomiområdet såsom entreprenörskap och företagande, företagsekonomi samt hantering och analys av stora kvalitativa och kvantitativa datamängder. Bedömargruppen anser också att andelen ingenjörer, naturvetare och matematiker bland lärarna är tillräckligt hög. Bedömarna menar vidare att den vetenskapliga miljön är av sådan kvalitet att den kan erbjuda utbildning med nära anknytning till utbildning på forskarnivå och att utbildningens innehåll och utformning ger studenterna tillräckliga förkunskaper för att kunna söka till utbildning på forskarnivå. Bedömargruppen menar därför att utbildningens förutsättningar är tillfredsställande inom området Industriell ekonomi och management. Bedömarna anser att kopplingen mellan enskilda kurser och på vilket sätt de bidrar till programmål och lärandemål både har tydliggjorts och stärkts.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)