Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

industriell ekonomi - masterexamen - master Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande
Publicerad: 2020-06-08
Lärosäte: Blekinge tekniska högskola
Typ av examen: Masterexamen
Ämne: Blekinge tekniska högskola - Industriell ekonomi - 2019
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är användbar och utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet, både inom och utanför akademin.

BTH profilerar sig genom ett brett samarbete med näringslivet. Detta genomsyrar utbildningen via gästföreläsningar och examensarbeten i nära samarbete med näringslivet samt studiebesök. Huvuddelen av masterarbetena på befintliga utbildningar görs hos företag vilket medför kontinuerlig återföring till utbildningsansvariga om utbildningens relevans för näringslivet. Bedömargruppen har inga skäl att misstänka att det nu aktuella masterprogrammet kommer att få en svagare näringslivs-koppling.

Näringslivsrepresentanter har inte varit med och tagit fram denna specifika ansökan men de finns representerade i programrådet. I ansökan redogörs för näringslivets perspektiv på utbildningen. Där framkommer också att högskolans personal har täta kontakter med representanter från näringslivet. Näringslivet finns också representerat i nämnder och programutskott. Programutskotten på BTH är sammansatta av representanter från såväl det regionala näringslivet som representanter från nationell nivå vilket stärker näringslivskopplingen. Programutskotten, som träffas minst en gång per termin, ansvarar för att hämta in synpunkter och utvecklingsförslag för programmen.

Detta program ska ges i enlighet med BTH:s internationaliseringspolicy vilket innebär att studenter uppmuntras att studera en eller flera terminer utomlands. Bedömargruppen anser att det internationella perspektivet är viktigt för att förbereda studenterna för arbetslivet. BTH räknar även med att många internationella studenter kommer till programmet vilket bedömargruppen, menar ytterligare kommer att ökar studenternas kunskap om internationella förhållanden. Projektkurser, ledarskapscafé med representanter för företag och offentlig sektor, examensarbeten samt arbetsmarknadsdagar är exempel på aktiviteter som sker tillsammans med näringslivet. Högskolan har även gästföreläsare på kurser samt studiebesök under kurser. Ett område som ansökan lyfter fram är att många examensarbeten utförs tillsammans med näringslivet (praktiknära examens-arbeten). Näringslivsrepresentanter är också med vid presentationen av examensarbetena. Även årsvisa möten med några företag äger rum. Bedömargruppens bedömning är att samtliga dessa aktiviteter förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv.

Forskningen inom industriell ekonomi vid BTH är till stor del inriktad på samspelet mellan teknologi, innovation och näringslivsdynamik. Man har ett speciellt fokus på entreprenörskap, på vad som skapar tillväxt och på regler och lagstiftning som påverkar företagande och på villkoren för att kommersialisera tekniska innovationer. Då samtliga lärare som ska delta i utbildningen forskar under en del av sin arbetstid (minst en månad per år) är bedömargruppens bedömning att lärarna kan föra in forskningsanknutna problemställningar och metoder i utbildningen. Valet av kurslitteratur och vetenskapliga artiklar som används i utbildningen torde kunna länka samman utbildningen med forskning och skapa samhällsrelevans. Studenterna får även delta i forskningsseminarier som del av sin masterutbildning vilket ger insyn i pågående forskning och en grund för fortsatt akademiskt arbete. Utbildningen innehåller metodkurser med såväl generell forskningsmetodik som metoder inriktade på olika delar av industriell ekonomi.

Bedömargruppen menar att de aktiviteter som görs redan idag, inom ramen för den mera praktiska, näringslivsinriktade delen av utbildningen, såväl som de mer forskningsförberedande aktiviteterna, bör innebära att studenterna på det aktuella programmet kommer att förberedas för ett föränderligt arbetsliv såväl inom som utanför akademin.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)