Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhet
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Kvalitetssäkring - forskning Bedömningsområde: Jämställdhet

Godkänt med förbehåll
Publicerad: 2020-10-06
Lärosäte: Högskolan Väst
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Jämställdhet

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet

Tillfredsställande

Bedömargruppen får intrycket av både självvärderingen och intervjuerna att lärosätet har höga ambitioner för jämställdhetsarbetet. Jämställdhetsarbetet ingår i styrning och ledning, följs upp varje år och ses inte som något som ska ske vid sidan av det ordinarie arbetet. Bedömargruppen anser att lärosätet har uppfyllt bedömningsområdet, eftersom de arbetar brett för att främja jämställdhet i forskningens förutsättningar och genomförande. Bedömargruppen rekommenderar dock lärosätet att utarbeta strategier för att förbättra kunskapsöverföringen mellan forskningsmiljöerna, eftersom det förekommer lokala skillnader i jämställdhetsarbetet mellan institutionerna. Bedömargruppen rekommenderar också lärosätet att fortsätta arbeta med kompetensutveckling för chefer och ledare.

Bedömargruppen har identifierat följande styrkor:

· Lärosätet har höga ambitioner för jämställdhetsarbetet.

· Jämställdhetsarbetet ingår i styrning och ledning, följs upp varje år och verkar inte ses som något som ska ske vid sidan av det ordinarie arbetet.

· Bedömargruppen bedömer att lärosätet har goda rutiner för att främja jämställdhet i forskningen.

· Jämställdhetsarbetet på lärosätet bedöms ha en bredd som inte bara betonar uppföljning i form av statistik.

Bedömargruppen har identifierat följande utvecklingsområden:

· Lärosätet behöver arbeta med att utarbeta strategier för kunskapsöverföring mellan de olika institutionerna.

· Lärosätet behöver ha ett fortsatt fokus på kompetensutveckling för chefer och forskningsledare

· Lärosätet behöver fortsätta med ett aktivt arbete för att främja jämställda karriärvägar.

4.1 Lärosätet främjar jämställdhet i forskningens förutsättningar och genomförande

Bedömning med motivering.

Uppfylld

Lärosätet har höga ambitioner för jämställdhetsarbetet. Bedömargruppen bedömer att jämställdhetsarbetet ingår i styrning och ledning, följs upp varje år och inte verkar ses som något som ska ske vid sidan av det ordinarie arbetet. I självvärderingen pekar lärosätet ut tre viktiga områden i jämställdhetsarbetet: att motverka könsbundna studieval, att förbättra genomströmningen i utbildningarna och att motverka ojämställda karriärvägar inom akademin. Detta kommer att genomföras i form av fyra pilotinsatser, där syftet är att dra nytta av de erfarenheter som kommer fram. Jämställdhet ingår sedan flera år tillbaka som en kvalitetsdimension i uppföljningen av lärosätets vitala forskningsmiljöer. Det framgår av självvärderingen också att lärosätet har genomfört flera insatser, bland annat för resursfördelning, kompetensutveckling och möjlighet att kombinera arbete med föräldraskap. Bedömargruppen anser att jämställdhetsarbetet vid lärosätet förefaller ha en bredd som inte bara betonar statistisk uppföljning.

Bedömargruppen anser att lärosätet förefaller ha goda rutiner för att främja jämställdhet i forskningen. Det framgår till exempel av självvärderingen att FUN har arbetat med att utveckla processen för användningen av externa granskare vid fördelning av forskningsmedel, speciellt för urval av granskare. Anställningsnämnden har rent konkret arbetat med jämställdhetsarbete genom fortbildning för ledamöter och upprättat en specifik handlingsplan för 2019–2020. Handlingsplanen anger bland annat att nämnden ska kunna granska sakkunnigutlåtanden utifrån ett jämställdhetsperspektiv samt utarbeta en intervjuguide utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Enligt självvärderingen gör lärosätet regelbundna kartläggningar av hur många kvinnor respektive män som har olika tjänster. Inte bara antalet är viktigt, utan lärosätet beaktar också hur många kvinnor respektive män som har administrativa och utbildningstunga poster. Det framgår av självvärderingen att det finns en överrepresentation av kvinnliga lärare med förtroendeuppdrag vid institutionen för ingenjörsvetenskap, vilket potentiellt kan leda till att disputerade kvinnliga forskare får mindre tid till forskning. Detta är något som även nämns vid intervjuerna. Av intervjuerna framgår att lärosätet arbetar aktivt för att förvaltningen ska stötta chefer och forskningsledare för att främja förutsättningarna för jämställdhet inom forskning. Bedömargruppen ser positivt på att lärosätet arbetar aktivt med att skapa en medvetenhet om skadliga normer och kulturer, bland annat genom att erbjuda alla lärare och anställda en poänggivande kurs i normkritik.

Jämställdhetsarbetet vid de olika forskningsmiljöerna har kommit olika långt, vilket framgår både av självvärderingen samt av intervjuerna och fördjupningsmaterialet (verksamhetsuppföljningar för de olika institutionerna). Även om det verkar finnas ett visst erfarenhetsutbyte i till exempel forum för chefer och forskningsledare, så finns det ännu inga uttalade strategier för detta. Som lärosätet själv nämner i sin självvärdering samt under det första platsbesöket, så finns det ett utbildningsbehov hos chefer och forskningsledare. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att utarbeta strategier för att fylla kunskapsluckorna och förbättra kunskapsöverföringen mellan forskningsmiljöerna. Bedömargruppen anser att det är nödvändigt med ett fortsatt fokus på kompetensutveckling för chefer och forskningsledare, samt att fortsätta arbeta aktivt med att främja jämställda karriärvägar.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)