Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhet
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Kvalitetssäkring - forskning Bedömningsområde: Jämställdhet

Godkänt med förbehåll
Publicerad: 2020-10-06
Lärosäte: Linnéuniversitetet
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Jämställdhet

Jämställdhet

Bedömning med motivering: Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet

Tillfredsställande

Sammantaget uppfattar bedömargruppen att lärosätet har ett fungerande jämställdhetsarbete som främjar forskning. En huvudsaklig styrka är den systematiska integreringen av jämställdhetsfrågor i styrdokument. Lärosätet har även genomfört ett flertal aktiva åtgärder för att främja jämställdhet, och arbetet är integrerat i verksamhetsprocessen. Bedömargruppen ser en förbättringspotential i uppföljningen av utförda åtgärder, vilket lärosätet är medvetet om, men ännu inte har påbörjat. Bedömargruppen finner också att en utmaning för lärosätet är att systematisera jämställdhetsarbetet över fakulteter, även om goda exempel finns.

Styrkor:

· Lärosätet har gjort en systematisk integration av jämställdhetsfrågor i styrdokumenten.

· Lärosätet har gjort en genomgående granskning av lärosätets jämställdhetsarbete (Plan för jämställdhetsintegrering)

· Lärosätet har flera pågående aktiva åtgärder för att främja jämställdhet med bäring på forskningskvalitet.

Utvecklingsområden:

· Lärosätet behöver följa upp genomförda åtgärder.

· Lärosätet behöver ytterligare systematisera aktiva åtgärder över fakulteter.

Motivering:

En viktig grund för ett välfungerande jämställdhetsarbete som stärker forskning är tydliga underlag som ger riktlinjer i jämställdhetsarbetets utformning och utförande. Bedömargruppen konstaterar att lärosätet har gjort ett föredömligt arbete när det gäller sådana riktlinjer. Lärosätet har flera styrdokument som direkt behandlar främjandet av jämställdhet, som policyer och planer för lika rättigheter, möjligheter och villkor. Jämställdhet är också integrerat som en punkt i flera styrdokument, som visioner, arbets- och anställningsordning samt kvalitetspolicy. Bedömargruppen ser speciellt positivt på jämställdhetsfrämjande åtgärder i anvisningar till fakulteternas fördelning av forskningsmedel samt regler för utbildning på forskarnivå, som har direkt bäring på forskningskvalitet. Det finns också guider för hur aktiva åtgärder ska genomföras för både institutioner och fakulteter samt serviceavdelningar. Information om jämställdhetsarbetet finns tillgängligt för den enskilda medarbetaren på lärosätets webbplats, under avsnittet Lika villkor. På den sidan kan läsaren ta del av lagkrav och universitetets egna jämställdhetsplaner, liksom flera av styrdokumenten. Bedömargruppen ser positivt på transparensen och systematiken i dessa dokument.

Utöver styrdokument är det viktigt att det finns ett pågående jämställdhetsfrämjande arbete i verksamheten. Bedömargruppen konstaterar att ett sådant arbete genomförs på flera sätt hos lärosätet. Detta sker bland annat i Kommittén för hållbar framtid, där den tidigare separata Kommittén för lika villkor nu ingår. Kommitténs arbete involverar uppgifter som att bevaka, utgöra och utveckla stöd för verksamhetens arbete med lika villkor och hållbar utveckling, samt initiera och bereda universitetsövergripande ärenden om lika villkor och hållbar utveckling. En risk som bedömargruppen har identifierat med den här sammanslagningen är att jämställdhetsarbetet kan komma att hamna i skymundan, med fördel för hållbarhetsfrågor. Under intervjuerna framkom att lärosätet har en medvetenhet om den risken, och bedömargruppen uppmanar lärosätet att bevaka att jämställdhetsfrågorna fortsatt beaktas i arbetet.

Jämställdhetsarbetet är också förankrat direkt i verksamhetsprocessen. Detta sker bland annat genom att varje institution och avdelning ska dokumentera sitt arbete och rapportera det i den årliga verksamhetsberättelsen. Ett gott exempel på detta finns hos fakulteten för hälso- och livsvetenskap. I en bilaga till deras verksamhetsplan 2020-2022 finns en översikt över totalt 30 pågående aktiva åtgärder som genomförs inom fakulteten för att främja jämställdhet. Utöver beskrivningen av riskområden finns även en beskrivning av konkreta åtgärder, ansvarsfördelning och tidsplan. Flera åtgärder är konkret beskrivna som "I den mån föräldralediga önskar bjuds de in till medarbetarsamtal" (som lösning på att föräldraledighet missgynnar karriärutveckling). Det finns dock några exempel på mer abstrakt formulerade åtgärder, som "motverka löneskillnader mellan könen" (som lösning på att det finns löneskillnader mellan könen). Bedömargruppen uppmanar lärosätet att fokusera på att utforma tydliga, konkreta formuleringar såsom ovanstående exempel, eftersom det underlättar uppföljning av åtgärderna.

Ytterligare en förankring av jämställdhetsarbetet i verksamhetsprocessen finns i årsredovisningen, som innehåller ett avsnitt om globala värden, där lika villkor ingår. I detta avsnitt informerar lärosätet om jämställdhetsfrämjande åtgärder som gjorts under det gångna året. Goda exempel från årsredovisningen 2018 inkluderar en kartläggning av fördelningen av forskningsmedel utifrån kön, en kartläggning av könsfördelningen av handledare och opponenter på forskarutbildningen, samt utbildningen av studievägledare och tjänsteplanerare i "jämställdhetsperspektivet". Bedömargruppen ser positivt på att jämställdhetsarbetet får ta plats i årsredovisningen, och ser särskilt positivt på de beskrivna åtgärderna utifrån ett forskningsfrämjande perspektiv.

Även om dessa förankringar i verksamhetsprocessen finns, så framhäver lärosätet i sin självvärdering att de behöver "öka chefernas kunskap om arbetet med aktiva åtgärder". Alltså förefaller det som att jämställdhetsarbetet inte får tillräckligt utrymme i den nuvarande verksamhetsprocessen. Bedömargruppens intryck är ändå att lärosätet har ett systematiskt och integrerat jämställdhetsarbete när det kommer till det mer "passiva" arbetet, dvs. ett säkerställande av att det finns processer och rutiner för jämställdhetsarbetets fortgång.

Enligt 3 kap. diskrimineringslagen (2008:567) ska det också finnas ett arbete med aktiva åtgärder. Detta involverar bland annat ett fortlöpande arbete med undersökning, analys, åtgärd och uppföljning av diskriminering. För arbetsgivare gäller detta specifikt arbetsförhållanden, anställningsvillkor (inklusive lönekartläggning), rekrytering, befordran och kompetensutveckling.

Lärosätets framtagna Plan för jämställdhetsintegrering vid Linnéuniversitetet är en grund för detta aktiva arbete. I planen har en inventering gjorts där problem har identifierats med konkreta åtgärdsspecifikationer. Huvudpunkter med bäring på forskningskvalitet inkluderar: ojämställda karriärvägar, ojämn fördelning av forskningsmedel utifrån kön, jämställdhetsintegrerad rekrytering samt jämställdhetsintegrering av forskarutbildningen. För varje problem beskrivs ansvarsfördelning, tidsplaner, specificering av åtgärd och målbild. Bedömargruppen ser positivt på tydligheten i dessa formuleringar. Bedömargruppen vill också särskilt belysa det identifierade problemet med fördelningsmodellen av forskningsmedel, som missgynnar kvinnliga forskare. I självvärderingen beskrivs att åtgärder har genomförts på alla dessa punkter, vilket delvis bekräftas av rapporteringen i årsredovisningen 2018.

Ett annat exempel på ett aktivt arbete att främja jämställdhet manifesteras i Rapport: Berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp vid Linnéuniversitetet. I rapporten analyseras berättelser om sexuella trakasserier från studenter och medarbetare på lärosätet, och fem förslag på åtgärder presenteras, återigen komplett med tydlig information om ansvarsfördelning, tidsplaner, specificering av konkret åtgärd och målbild.

Bedömargruppen uppfattar alltså att lärosätet genomför ett systematiskt, aktivt arbete med att främja jämställdhet, med åtgärder som har bäring på forskningskvaliteten. Bedömargruppen ser dock en klar förbättringspotential för uppföljningen av utförda åtgärder. Avsaknaden av uppföljning identifierades redan under probleminventeringen som gjordes under framtagandet av Planen för jämställdhetsintegrering, och under intervjuerna bekräftades att punkten kvarstår, men att den nu "står högt på agendan". Bedömargruppen delar lärosätets uppfattning att denna punkt bör ha hög prioritet och vill understryka vikten av ett välfungerande uppföljningsarbete.

Ett konkret exempel på vikten av uppföljning finns i probleminventeringen som gjordes i samband med framtagandet av Planen för jämställdhetsintegrering. Där framkommer att lärosätets Lokala regler för utbildning på forskarnivå fordrar att ojämställda betygsnämnder ska motiveras skriftligt "med uppgifter om hur man försökt tillgodose jämn könsfördelning och varför detta inte varit möjligt att åstadkomma". Någon sådan anmälan har enligt probleminventeringen aldrig inkommit, trots att ojämställda betygsnämnder har bekräftats i flera fall (se tabell 5 i Planen för jämställdhetsintegrering). Ytterligare ett exempel på vikten av uppföljning finns i årsredovisningen 2018. Där framkommer att inga större förändringar i rekryteringen har skett från föregående år, varken inom forskar- eller stödorganisationsyrken. Genom en uppföljning kan lärosätet bättre utvärdera effektiviteten i åtgärder, vilket på sikt stärker det jämställdhetsfrämjande arbetet. I sin självvärdering skriver lärosätet samtidigt: "Arbetet med aktiva åtgärder är igång i systematiska processer och rutiner men resultat har ännu inte kunnat analyseras".

Ett annat förbättringsarbete som bedömargruppen konstaterar kvarstår är att ytterligare öka systematiken i det aktiva arbetet. Som tidigare beskrivits finns det jämställdhetsfrämjande arbetet förankrat i verksamheten via verksamhetsberättelserna. Under intervjuerna framkom dock att det görs olika på olika fakulteter, vilket också bekräftas i Planen för jämställdhetsintegrering. Bedömargruppen ser en utmaning för lärosätet att systematisera jämställdhetsarbetet i fakulteterna, som aktiveter i form av seminarier och temadagar, med hänsyn till den relativt stora autonomi som fakulteterna har över sin egen verksamhet. Bedömargruppen ser därför positivt på de åtgärder som engagerat hela lärosätet, som kartläggningen av fördelning av forskningsmedel utifrån kön och undersökningen om sexuella trakasserier och övergrepp, och uppmanar lärosätet att fortsätta sådana systematiska arbeten.

Sammantaget uppfattar bedömargruppen att lärosätet har ett fungerande jämställdhetsarbete som främjar forskning. En huvudsaklig styrka är den systematiska integreringen av jämställdhetsfrågor i styrdokument. Lärosätet har även genomfört flera aktiva åtgärder för att främja jämställdhet, och arbetet är integrerat i verksamhetsprocessen. Bedömargruppen ser en förbättringspotential i uppföljningen av utförda åtgärder, vilket lärosätet är medvetet om men ännu inte har påbörjat. Bedömargruppen finner också en utmaning för lärosätet att systematisera jämställdhetsarbetet över fakulteter, även om goda exempel finns.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)