Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Socionomexamen Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat

Ansökan beviljas
Publicerad: 2019-12-17
Lärosäte: Högskolan i Halmstad
Ämne: Högskolan i Halmstad - Socionomexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Styrdokument (utbildningsplan och kursplaner)

Det finns utbildningsplan och kursplaner för hela utbildningen.

Utbildningsplan och kursplaner finns för hela utbildningen och dessa är utformade i enlighet med högskoleförordningen med avseende på behörighetskrav och övriga förutsättningar. I ansökan beskrivs på ett tydligt sätt hur forsknings- och utvecklingsnämnden (FUN) har det yttersta och övergripande ansvaret för forskning och utbildning på alla nivåer. FUN fastställer riktlinjer för hur utbildnings- och kursplaner ska utformas. Dessutom beslutar nämnden om inrättande och avveckling av huvudområde och samtliga utbildningsprogram. Vad gäller kursplaner så delegeras fastställandet av dessa till akademiråden vid akademierna där utbildningarna bedrivs och där utbildningarnas programansvariga och examinatorer finns representerade. Inom högskolan och vid Akademin för hälsa och välfärd pågår ett kontinuerligt aktivt arbete med att kvalitetssäkra utbildningar. Detta sker genom såväl ett systematiskt kursvärderingsarbete, gemensamt för alla utbildningar på grund- och avancerad nivå, som utifrån ett system för interna programuppföljningar som inbegriper alla utbildningar på lärosätet. Av ansökan framgår på ett tydligt sätt att det tänkta programmet inkorporeras i högskolans kvalitetsarbete som bedömargruppen anser vara lovvärt.

Säkring av examensmålen

Genom utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställs att studenterna uppnått målen i examensordningen när examen utfärdas.

Bedömargruppen anser att utbildningens utformning, genomförande och examination kommer att säkerställa att studenterna uppnår målen i examensordningen när examen utfärdas. Det planerade programmet länkar på ett transparent sätt till högskolans system för att tydliggöra vilka krav som ställs på studenterna. I varje enskild kursplan bryts examensmålen ned i tydliga, examinationsbara lärandemål. Poäng anges och skriftliga betygskriterier ska alltid vara tillgängliga. I ansökan framkommer att undervisningsformerna på sedvanligt vis skiftar mellan föreläsningar, seminarier, samt workshops av olika slag. På motsvarande sätt är examinationsformerna varierande och utformade så att det på vederbörligt vis säkerställs att studenterna uppnår målen. Vad gäller kurslitteratur så är den i allt väsentligt relevant och av rimlig kvalitet. När det kommer till säkerställandet av vissa delar av huvudområdet socialt arbete kan som bedömargruppen redan har konstaterat under bedömningsområde förutsättningar, att några av ämnets kärnområden (missbruk, social barnavård och ekonomiskt bistånd) borde däremot några kärnområden få ett något större utrymme och bli tillgodosedda på ett tydligare sätt i utbildningen. Detta gäller även områdena psykisk och fysisk ohälsa.

Jämställdhet

Ett jämställdhetsperspektiv kommer att beaktas i utbildningens innehåll och utformning

Bedömargruppen anser att ett jämställdhetsperspektiv kommer att beaktas i den planerade utbildningens innehåll och utformning. Högskolan reflekterar på ett föredömligt och initierat sätt i sin ansökan kring jämställdhet och är medvetna om utmaningar inom området som kan uppstå. Bland annat i och med könsfördelningen bland personalgruppen men också bland studenter. Ansökan beskriver flera strategier för att arbeta med jämställdhetsfrågor vid rekrytering av såväl studenter som personal, och högskolan har även på övergripande plan en redan existerande struktur för jämställdhetsarbete. Högskolan beskriver dessutom i sin ansökan ett intersektionellt perspektiv på jämställdhet och hur detta har tillämpats i utformandet av litteraturlistor och kursplaner.

Utformning, genomförande och resultat

Med utgångspunkt i ansökan och kursplaner anser bedömargruppen att den planerade utbildningens utformning och genomförande och resultat är tillfredsställande. Ett utvecklingsområde är dock stärkandet av några kärnområden som borde få ett något större utrymme och bli tillgodosedda på ett tydligare sätt i utbildningen. Det finns en välutvecklad studieplan och kursplaner för hela programmet, som även vittnar om beaktande av ett jämställdhetsperspektiv. Vidare menar bedömargruppen att utbildningens utformning, genomförande och examination, med avseende på undervisnings- och examinationsformer samt specificerade krav, kommer att säkerställa att studenterna har uppnått målen i examensordningen när examen utfärdas.

Ansvarig utredare:
Nils Olsson