Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Förutsättningar
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen Bedömningsområde: Förutsättningar

Tillfredsställande
Publicerad: 2020-09-08
Lärosäte: Lunds universitet
Ämne: Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen omg. 1
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Yrkesexamen

Angiven examen är reglerad och ryms inom examensordningen.

Lunds universitet ansöker om tillstånd att utfärda älso- och sjukvårdskuratorsexamen (Degree of Master in Health Care Counseling). Bedömargruppen konstaterar att ansökan följer den fastställda examensbeskrivningen vad gäller omfattning och innehåll.

Utbildningens innehåll inklusive eventuella inriktningar har rimlig omfattning och avgränsning i förhållande till yrkesexamen.

Av ansökan framgår att den planerade utbildningen har utarbetats inom Institutionen för socialt arbete vid Socialhögskolan. Utbildningen, som ger en yrkesexamen på avancerad nivå, omfattar 60 högskolepoäng och planeras att bedrivas på helfart med fem obligatoriska kurser i ett sammanhållet program. Alla kurser bedöms relevanta för den aktuella yrkesexamen. Kunskaper om samband mellan sociala och samhälleliga faktorer och ohälsa, arbetsmetoder samt organisering och reglering av verksamhetsområdet förmedlas. Lärosätet avser att starta utbildningen höstterminen 2020 och anta 20 studenter varje år. Programmet ska ha sin hemvist vid Campus Helsingborg och har som syfte att erbjuda specialistutbildning för socialt arbete inom hälso- och sjukvården. Det fokuserar därför såväl på teoretiska som på praktiska moment.

Verksamhetsförlagda inslag förekommer enligt ansökan integrerade med campusundervisningen på varje delkurs i den planerade utbildningen. Genom kompletterande material från lärosätet efter begäran från bedömargruppen, har omfattningen och progressionen för varje delkurs klargjorts.

Under intervjuerna framkommer att valet att erbjuda programmet på helfart har gjorts till följd av lärosätets vilja att attrahera nyutexaminerade socionomer, som vill specialisera sig på socialt arbete inom hälso- och sjukvård. De nu yrkesverksamma kuratorerna i Skåne kommer till stor del redan i dagsläget ha förutsättningar för att erhålla legitimation som hälso- och sjukvårdskurator.

I ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examen får utfärdas.

Bedömargruppen anser att det allmänna intresset för den aktuella utbildningen är stort både utifrån ett regionalt och ett nationellt perspektiv. Bedömargruppen frågar sig dock om det planerade heltidsprogrammet möjliggör studier för blivande hälso- och sjukvårdskuratorer från andra delar av landet.

Personal (Lärarkompetens och lärarkapacitet)

Antalet lärare och deras sammantagna kompetens (vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska) är adekvat och står i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt.

Av ansökan med kompletteringar framgår att planeringsgruppen bestått av sju heltidsanställda lärare, några med yrkeserfarenhet inom socialt arbete inom hälso- och sjukvården. Lärarlaget kommer att bestå av nio personer, vilka på sammanlagt motsvarande 1,65 heltidstjänst ska undervisa inom programmet. Det finns en programansvarig studierektor. Bedömargruppen anser att antalet och såväl den vetenskapliga som den professionsrelaterade kompetensen är tillfredsställande. Lärosätet har genom en kurs i handledning och konsultation, som genomgåtts av 26 yrkesverksamma hälso- och sjukvårdskuratorer, byggt upp en "handledarbank". Handledare för kuratorspraktiken i programmet ska förutom legitimation som hälso- och sjukvårdskurator ha genomgått denna utbildning och kommer att kunna ge ett värdefullt tillskott till den professionsrelaterade kompetensen i lärargruppen. I komplettering till ansökan anges också att resurser för adjungering av yrkesverksamma för vissa undervisningsinslag finns, vilket bedömargruppen anser är positivt. Även ett kliniskt lektorat finns med i planerna för utbildningen.

Av ansökan och av intervjuerna framgår att det också finns planer att bygga ett samarbete med medicinska fakulteten. Bedömargruppen anser att ett sådant utökat flerprofessionellt samarbete ytterligare skulle berika programmet.

Den pedagogiska kompetensen hos tillsvidareanställda lärare ska vid lärosätet innefatta minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning och ett system för meritering finns. Den pedagogiska kompetensen har förstärkts enligt uppgifterna i kompletteringen av ansökan. Av ansökan framgår vidare att lärarna har utrymme för kompetensutveckling inom sina tjänster.

Enligt ansökan kommer nyrekrytering av lärare att behövas på sikt med tanke på behov av ytterligare kompetens av relevans för hälso- och sjukvårdskuratorsexamen. Bedömargruppen instämmer i detta behov. Enligt intervjuerna kommer viss sådan förstärkning att vara tillgänglig redan från och med höstterminen 2019.

Utbildningsmiljön

Det finns en för utbildningen vetenskaplig och professionsinriktad miljö och verksamheten bedrivs så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.

Utbildningen kommer att bedrivas vid Campus Helsingborg, där ca 10 procent av den totala undervisningen vid Lunds universitet och 40 procent av utbildningen i socialt arbete sker. Av ansökan framgår att utbildningen kommer att bedrivas i en stimulerande vetenskaplig miljö. Det finns ett väletablerat system för forskningsanknytning av undervisningen och vid Campus Helsingborg sker en strategisk satsning som det nya hälso- och sjukvårdsprogrammet blir en del av. Intervjuerna visar att lärosätets olika campus utnyttjas flexibelt och utan hinder såväl av lärare som av studenter. Bedömargruppen anser att undervisnings- och forskningssamarbete med den medicinska fakulteten skulle vara viktigt för hälso- och sjukvårdskuratorsutbildningens utbildningsmiljö.

I intervjuerna beskrivs att det planerade programmet ska kunna kompletteras med vetenskapsteori och självständigt arbete till en master i socialt arbete, vilket även ger förutsättningarna för en forskarkarriär inom området.

Bedömargruppen konstaterar att utbildningen kommer att kunna tillgodogöra sig erfarenheter från den uppbyggnad av praktiknära forskning som sker inom välfärdsforskningen vid Campus Helsingborg. Till ansökan bifogade utbildningsplan innehåller tydliga förutsättningar för forskningsbasering av utbildningen liksom för återföring av forskningsresultat till praktiken. Den professionsinriktade miljön bedöms därmed som mycket god och den har tydlig anknytning till den forskningsplattform i socialt arbete inom hälso- och sjukvård som är under uppbyggnad i samverkan mellan Socialhögskolan, Region Skåne, Helsingborg stad och Helsingborgs lasarett.

Resurser

Det finns tillgång till en stabil och ändamålsenlig infrastruktur.

Campus Helsingborg är lättillgängligt och förläggningen dit kommer att garantera en sammanhållen utbildning inom socialt arbete från grundnivå till avancerad nivå där den aktuella yrkesexamen ingår.

Den befintliga infrastrukturen vad gäller lokaler, bibliotek, lärplattformar och administrativa resurser är väl beskriven i ansökan, men ansökan berör inte behov av eventuellt utökade resurser i och med den nya utbildningen. Av intervjuerna framgår att de nödvändiga resurserna för den nya utbildningen finns samt att studievägledningsresursen vid Campus Helsingborg har förstärkts och kommer att förstärkas ytterligare. Av ansökan framgår även att universitetet utarbetar en modell för digital handledning för handledare inom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU).

De tillgängliga resurserna utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.

Det finns ett utvecklat kvalitetssäkringssystem samt policyer och strukturer för att utveckla pedagogiken genom engagemang från såväl institutionen som fakulteten och lärosätesledningen. Utbildningar utvärderas löpande och den aktuella utbildningens användbarhet i yrkeslivet är en del av detta. I ansökan beskrivs i vilka forum sådan utvärdering ska ske.

Bedömargruppen anser sammantaget att det finns goda förutsättningar för att utnyttja lärosätets resurser effektivt.

Förutsättningar

Bedömargruppens uppfattning är sammantaget att förutsättningarna för lärosätet att ge hälso- och sjukvårdskuratorsutbildning på avancerad nivå är tillfredsställande. Den beskrivna utbildningens innehåll och upplägg motsvarar den nationella examensbeskrivningen. När det gäller programmets innehåll, omfattning och avgränsningar i relation till hälso- och sjukvårdskuratorns yrkesverksamhet anser gruppen att programmet har såväl en stark akademisk inriktning som en god klinisk anknytning. Bedömargruppen menar att det ur ett regionalt och ett nationellt perspektiv finns ett allmänt intresse för att lärosätet ska få utfärda yrkesexamen.

När det gäller lärarresurser anser bedömargruppen att tillräcklig kapacitet och kompetens finns tillgänglig vid lärosätet och inom Region Skåne. Programmet kommer med stor sannolikhet också att gynnas av att äga rum inom den strategiska satsning på förstärkning av såväl utbildnings- som forskningsmiljö som pågår.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)