Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: 5. Student- och doktorandperspektiv
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: 5. Student- och doktorandperspektiv

Ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete
Publicerad: 2021-02-19
Lärosäte: Kungl. Konsthögskolan
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

5. Student- och doktorandperspektiv

Bedömningsområde 5: Student- och doktorandperspektiv

Bedömning med motivering: Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet

Inte tillfredsställande

Lärosätet ger uttryck för en stark vilja att ge studenterna goda förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen. Studenterna har möjlighet att delta i beslutande och beredande organ i enlighet med arbetsordningen, men några ytterligare styrande dokument för att reglera studentmedverkan finns inte vid granskningstillfället. Det är också otydligt i vilka forum studenterna ska lyfta och driva frågor om utbildning och studiesituation, vilket försvårar inflytandet.

I underlaget och vid platsbesöken framkommer det att studenterna har möjlighet till en hög grad av inflytande över sin enskilda undervisning genom dialog inom sin professorsgrupp. Det saknas dock system för att säkerställa likvärdigheten. Lärosätet genomför enbart i begränsad utsträckning kursvärderingar och inga programutvärderingar, vilket innebär att den enskilda studenten har begränsad möjlighet till inflytande över utbildningen i sin helhet.

Bedömargruppen lyfter fram följande styrkor inom bedömningsområdet:

 • Studenterna vid lärosätet får möjlighet till representation i både fasta och tillfälliga organ och arbetsgrupper.
 • Undervisningen vid lärosätet är i hög grad utformad för att ge studenterna inflytande över sin egen utbildning, inklusive framtagande av valbara kursmoment.
Bedömargruppen vill lyfta fram följande utvecklingsområden:
 • Lärosätet saknar styrdokument över rutiner och processer för studentinflytande.
 • Lärosätet brister i systematiken för kursvärderingar och saknar helt instrument för att systematiskt utvärdera hela utbildningsprogram.
 • Det är otydligt i vilka forum som studenterna kan lyfta och driva frågor om utbildning och studiesituation.

5.1 Lärosätet säkerställer, genom rutiner och processer, ett systematiskt arbete med att verka för studenters och doktoranders möjligheter och förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation.

Inte uppfylld

Bedömargruppen konstaterar att lärosätet vid granskningstillfället saknar styrdokument som beskriver rutiner och systematiskt arbete för att säkerställa att studenterna har goda förutsättningar att utöva inflytande. Vid platsbesöken framkom att ett sådant dokument är under beredning och ska beslutas i närtid. Av självvärderingen framgår att studenterna får möjlighet att delta i alla beslutande och beredande organ vid lärosätet. Ett exempel på en strategisk diskussion som studenterna har bjudits in till och deltagit aktivt i är arbetet med att ta fram en ny vision för lärosätet, enligt självvärderingen. I både självvärderingen och vid platsbesök framkommer en ambition om att stärka studenternas möjlighet till delaktighet vid beslut som berör deras utbildning och studiesituation, vilket bedömargruppen ser som en god grund för arbetet med att säkra studentinflytandet.

I självvärderingen framhåller lärosätet att anställningen av ett studentombud ska stärka studenternas möjlighet till inflytande. Bedömargruppen har under platsbesöken försökt få klarhet i hur studentombudets uppdrag är utformat. Utifrån det som framkommit uppfattar bedömargruppen att studentombudets arbetsuppgifter är av en mer administrativ karaktär och går ut på att stödja enskilda studenters ärenden. Detta är i sig viktiga uppgifter och bedömargruppen ser positivt på ambitionen att förbättra den studiesociala miljön för lärosätets studenter. Däremot ser bedömargruppen inte att detta stärker möjligheterna till ett systematiskt inflytande för lärosätets studenter.

Bedömargruppen konstaterar att avsaknaden av systematik i utvärderingen av utbildningen medför att det finns svårigheter för lärosätets studenter att få inflytande över sin utbildning på lärosätesnivå. Lärosätet anger i självvärderingen att en stor del av inflytandet över utbildningen sker i dialog med undervisande och examinerande lärare. Bedömargruppen instämmer i att möjligheten för den enskilda studenten att påverka sin utbildning i dialog med undervisande och examinerande lärare är en naturlig och viktig del i den här typen av utbildning, som bland annat syftar till att utveckla studenternas konstnärliga självständighet.

Vid platsbesöken beskrev lärosätet hur de valbara kursmomenten i hög grad tas fram utifrån den aktuella studentgruppens behov och intressen och att studenterna därigenom i hög grad har möjlighet att påverka sin egen utbildning. Bedömargruppen håller med om att den höga grad av studentcentrering som finns i utbildningsverksamheten är en stor styrka och ett gott redskap för att ta vara på studenternas engagemang i sin egen utbildning, men konstaterar samtidigt att det inte finns någon systematiserad dokumentation eller uppföljning av hur det inflytandet fungerar i praktiken och ställer sig frågande till om lärosätet kan säkerställa likvärdigheten i möjligheten till inflytande.

Den dialogbaserade och studentnära modellen till inflytande innebär förutsättningar för ett inflytande över den enskilda studentens utbildning, men bedömargruppen ser inte den dialogen som ett lämpligt forum för studenterna att utöva inflytande över utbildningsprograms och kursers utformning och genomförande. För det ändamålet behövs i stället en systematisk insamling av studenternas synpunkter på innehåll och genomförande i kurser, kursmoment och program, men det framgår inte i självvärderingen hur detta görs. Det framgick vid platsbesöken att det sker en viss utvärdering av kurser, eller enskilda moment inom kurser. Alla kurser och kursmoment utvärderas däremot inte och inte heller programmen i sin helhet. Bedömargruppen menar att den kanalen för studenterna att lämna synpunkter om utbildningens innehåll och genomförande är alltför begränsad.

Den bilden fördjupades av det som framkom vid platsbesöken om de formella kursplanerna och deras ställning i förhållande till de valbara kursmomenten. Studenternas representation i utbildnings- och forskningsnämnden säkerställer en möjlighet till påverkan på kursplanerna, men bristen på kollegiala forum och formella strukturer för att ta fram kursmoment medför att lärosätet inte kan säkerställa studenternas möjlighet till medverkan i utbildningens utformning. Bedömargruppen anser också att det är otydligt vilka möjligheter studenterna har att ta upp frågor om utbildning och studiesituation i de befintliga forumen vid lärosätet. Detta bekräftades vid platsbesöken när det framkom att både forum för synpunkter och kommunikation inom lärosätet överlag har brister som försvårar studenternas möjlighet till inflytande.

På grund av den bristande systematiken i arbetet med att säkra studenternas rätt till inflytande över sin utbildning och studiesituation anser bedömargruppen inte att bedömningsgrunden är uppfylld. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att inrätta tydliga och ändamålsenliga rutiner för att säkerställa studentinflytandet på alla nivåer vid lärosätet. När lärosätet inför kvalitetssäkringssystemet för utbildningen behöver det också tas särskild hänsyn till förutsättningarna för studenterna att utöva inflytande över sin utbildning och studiesituation.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)