Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: 5. Student- och doktorandperspektiv
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: 5. Student- och doktorandperspektiv

Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll
Publicerad: 2021-02-16
Lärosäte: Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

5. Student- och doktorandperspektiv

5. Student- och doktorandperspektiv

Bedömning med motivering: Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet

Tillfredställande

Lärosätet visar prov på ett formaliserat studentinflytande som ger goda förutsättningar för studenterna att aktivt delta i beredande och beslutande möten. Detta inflytande regleras i tydliga styrdokument och lärosätet har tagit fram en långsiktig plan för hur studenternas möjligheter till inflytande ska stärkas. Lärosätet genomför systematiskt kursvärderingar och har arbetat för att ge möjlighet till anonymiserad utvärdering av en-till-en-utbildning. Kursvärderingssystemet bedöms dock ha vissa svagheter i sin utformning som kan leda till att studenternas åsikter inte återges på ett representativt sätt. Avsaknaden av en systematisk utvärdering av utbildningsprogrammen kan också leda till att studentinflytandet över utbildningen som helhet uteblir.

Följande styrkor lyfts fram av bedömargruppen inom bedömningsområdet:

 • Lärosätet har tydliga rutiner för studentinflytande.
 • Lärosätet har en långsiktig plan för att utveckla studentinflytandet.
 • Kursvärderingar genomförs systematiskt vid samtliga kurser.
 • Anonymisering av studenternas kursvärderingar sker vid utsatta undervisningsformer.

Bedömargruppen vill lyfta fram följande utvecklingsområden:

 • Lärosätet genomför ingen systematisk utvärdering av utbildningsprogram.
 • Utformningen av lärosätets kursvärderingssystem kan leda till att studenternas åsikter inte återges representativt.
 • Lärosätet beskriver en utmaning i att säkerställa kunskap om rutinerna inom alla lärarkategorier.

5.1 Lärosätet säkerställer, genom rutiner och processer, ett systematiskt arbete med att verka för studenters och doktoranders möjligheter och förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation.

Uppfylld

Lärosätet redogör i sin självvärdering för att studenterna är representerade i alla beslutande och bredande organ som behandlar frågor om utbildning och studiesituation. Detta bekräftas av studentinlagan och platsbesöken, där lärosätet gav uttryck för ett gott samarbete och höga ambitioner när det gäller att inkludera studenterna i beredning och beslut som rör deras utbildning och studiesituation. Bedömargruppen ser positivt på det arbete som gjorts för att stärka studentinflytandet på akademinivå i samband med omorganisationen av lärosätet.

I dokumentet Långsiktig plan för studentinflytande vid KMH 2018–2020 redogör lärosätet för sin syn på hur studentinflytandet ska kunna stärkas vid lärosätet och formulerar ett antal strategiska delmål. Delmålen konkretiseras i samma dokument till en handlingsplan med tydliga aktiviteter och ansvar. Bedömargruppen ser delmålen med tillhörande handlingsplaner som ett bra redskap för ett strategiskt arbete med att förbättra förutsättningar för studentinflytande och göra målen ändamålsenliga. Enligt bedömargruppen är de styrande dokumenten Riktlinjer för studentrepresentation vid beslut på högskoleövergripande nivå och Riktlinjer för studentrepresentation vid beslut på akademinivå ändamålsenliga i sin utformning och ger goda förutsättningar för ett formellt studentinflytande. I lärosätets självvärdering och under platsbesöken framkommer att lärosätet har en utmaning i att säkerställa att lärosätets personal, särskilt de som bara har små lärartjänster, är väl insatta i de rutiner och riktlinjer som lärosätet har fastställt. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att fortsätta arbeta aktivt för att säkerställa en god kännedom om rutinerna för studentinflytande.

Lärosätet framhåller i sin självvärdering kursvärderingarna som ett viktigt redskap för studenterna att framföra sina åsikter om utbildningen, samt beskriver i sin kvalitetssäkringspolicy att de ska ligga till grund för en årlig utvärdering av utbildningsprogrammen. Men den årliga utvärderingen genomförs inte i praktiken. Kursvärderingar genomförs vid samtliga kurser och ger studenterna möjlighet att ge uttryck för sin uppfattning av kursen. Bedömargruppen uppmärksammar dock den utmaning som framhålls i lärosätets självvärdering och studentkårens studentinlaga för möjligheterna för studenter att anonymt utvärdera utbildningsmoment som genomförs med en-till-en-undervisning. Undervisning med den pedagogiska modellen är central i lärosätets musikerutbildningar och innebär en nära kontakt mellan studenterna och de undervisande lärarna, vilket bedömargruppen anser medför både styrkor och risker för studenternas möjlighet att utöva inflytande över sin utbildning.

Styrkan ligger i en tät dialog där undervisningen kan anpassas efter studentens behov och intressen, som en direkt form av starkt inflytande över den egna utbildningen. Riskerna består i den utsatta position som studenten befinner sig i där det kan vara svårt att framföra kritik, särskilt i och med den viktiga roll den undervisande läraren enligt självvärderingen ofta spelar vid inträdet i den professionella karriären. I många fall undervisar dessa lärare endast enstaka studenter vilket leder till att studenternas kursvärderingar riskerar att kunna härledas till dem. Bedömargruppen uppfattar att lärosätet är väl medvetet om problemet med studenternas möjligheter att anonymt framföra synpunkter på undervisningen och uppmärksammar det arbete som hittills genomförts för att komma tillrätta med bristerna. I kurser där en-till-en-undervisning förekommer innefattar kursvärderingarna ett större antal fritextsvar som sedan anonymiseras av studierektorn till en övergripande värdering. Bedömargruppen anser att lösningen är tillräcklig för att ge studenterna möjlighet till inflytande även vid den här formen av undervisning, men anser att möjligheten till anonymiserat inflytande är av en sådan vikt för trovärdigheten i lärosätets kvalitetssäkringssystem att lärosätet bör fortsätta att prioritera den aspekten i förvaltningen och utvecklingen av sitt kursvärderingssystem.

Bedömargruppen uppmärksammar även de åsikter som förs fram i studentinlagan om kursvärderingarnas utformning och placering i tiden, samt den förhållandevis låga svarsfrekvensen. I underlagen tar lärosätet upp en medvetenhet om studenternas kritik och beskriver hur vissa åtgärder har genomförts för att förbättra kursvärderingarnas utformning enligt de åsikter som kommit fram. Utifrån självvärderingen och vad som kommit fram under platsbesöken uppfattar bedömargruppen att innehållet i kritiken av kursvärderingsformulärens utformning är en viktig pusselbit för att förbättra studenternas möjligheter till ett effektivt inflytande. Kursvärderingarna spänner i många fall över omfattande kurser som innehåller moment med olika undervisningsformer, vilket minskar möjligheterna för studenterna att på ett effektivt sätt ge uttryck för sina åsikter om enskilda delar av kursens innehåll och genomförande. Avsaknaden av ett system för utvärdering av hela utbildningsprogram anser bedömargruppen också kunna leda till att studenternas värderingar av sin utbildning enbart når de ansvariga för den aktuella kursen och inte får spridning till övriga delar av lärosätet. Detta riskerar att undergräva den enskilda studentens möjlighet till inflytande över utbildningen i sin helhet och innebär att möjligheten för lärosätet att fatta strategiska beslut baserade på studenternas upplevelse av sina studier försvagas eller helt uteblir.

Sammantaget anser bedömargruppen att lärosätets arbete för att säkerställa studenternas möjlighet att utöva inflytande över sin utbildning och studiesituation är tillfredsställande. Men bedömargruppen rekommenderar lärosätet att fortsätta verka för att utveckla sitt system för utbildningsutvärdering, för att kunna säkerställa anonymitet och säkra studenternas möjlighet till inflytande på programnivå.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)