Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhet
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Jämställdhet

Godkänt med förbehåll
Publicerad: 2020-03-31
Lärosäte: Karolinska institutet
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Jämställdhet

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet

Inte tillfredsställande

På en övergripande nivå beskriver lärosätet relativt tydliga ambitioner för jämställdhet både i självvärderingen och vid platsbesöken. På program- och kursnivå saknas dock ofta moment om jämställdhet. En styrka är att lärosätet har organiserat och genomfört en rad utbildningsinsatser för intern kompetensutveckling inom området.

Bedömargruppen har identifierat följande styrkor:

  • Lärosätets ledning har en medvetenhet och ett engagemang samt arbetar på flera sätt systematiskt inom området jämställdhet.

Bedömargruppen har identifierat följande utvecklingsområden:

  • Lärosätet rekommenderas att systematiskt säkerställa att jämställdhet beaktas på ett tydligare och mer konkret sätt på alla nivåer i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande.

Bedömning av bedömningsgrunden:

4.1 Lärosätet säkerställer, genom rutiner och processer, ett systematiskt arbete med att beakta jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande.

Inte uppfylld

Motivering:

Lärosätets arbete med jämställdhet utgår från aktuell lagstiftning och från lärosätets Plan för jämställdhetsintegrering 2017–2019. I den senare är ett av fyra prioriterade områden genusperspektiv i utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. De fastställda målen och uppfyllelsen ska utvärderas under 2019 och 2020. I Strategi 2030 nämns också att det ska "säkerställas att utbildningen ger den kunskap om kön, makt och lika villkor som krävs för att ge förutsättningar för jämlik vård och omsorg." Arbetet med jämställdhet leds av prorektorn och sakkunniga samordnare på universitetsförvaltningen. Den aktuella organisationen och beslutsordningen är nyligen beslutad och genomförd och är ännu inte utvärderad, men enligt självvärderingen uppfattas den inom lärosätet som mera handlingskraftig än den tidigare Rådet för lika villkor. På institutionsnivå är prefekterna ansvariga för jämställdhetsarbetet när det gäller ärendehantering och främjandearbete. Ett incidensrapporteringssystem är tillgängligt inom KI för studenter, doktorander och medarbetare. I det finns möjlighet att registrera och anmäla incidenter även inom jämställdhetsområdet.

Begreppet lika villkor används inom KI som ett paraplybegrepp för jämställdhet och arbete med andra diskrimineringsgrunder än kön. Lärosätet beskriver i självvärderingen att det framgår av redan tidigare genomförda utvärderingar att många utbildningar vid lärosätet saknat tillräckligt innehåll om jämställdhet och lika villkor. Som en följd av de resultat som framkommit har en del aktiviteter planerats och genomförts, bland annat inom forskarutbildningen. Där har man observerat skevheter som sedan varit föremål för specifika utbildningsinsatser för handledare och bedömare. Flera andra utbildningar och föreläsningar för ökad medvetenhet om jämställdhet erbjuds alla inom lärosätet, både studenter och medarbetare. Även om det under platsbesöken framkom att det finns ett stort intresse för dessa hos medarbetarna, är det bedömargruppens uppfattning att det är angeläget att ha bättre uppföljning av vilka utbildningar och kompetenshöjande aktiviteter som den enskilda medarbetaren har genomgått.

Som en ytterligare åtgärd har lärosätet 2017 initierat ett arbete med översyn, till en början av läkarprogrammet som får vara ett pilotprojekt, för att arbeta fram metoder som kan införas i andra program. Resultatet av översynen har lett till insatser för både lärares kompetens och för programmets innehåll. I årsredovisningen 2018 nämns att man förstärkt genus- och lika villkorsperspektivet i läkarprogrammet, genom att perspektiven finns med som en integrerad del inom områdena Professionell utveckling och Vetenskaplig utveckling samt som nya krav i examensarbetet.

Särskilt viktiga aktiviteter inom jämställdhets- och lika villkorsarbetet redovisas i lärosätets årsredovisning. Där finns också könsuppdelad statistik från de senaste åren med analys och redovisningar av jämställdhetsaktiviteter. Av den könsuppdelade statistiken i årsredovisningen framgår en del skevheter. Som exempel har det under flera år framgått att beviljandefrekvensen av fakultetsmedel för finansiering av doktorander har varit lägre för kvinnor än för män. Särskilda insatser har planerats och påbörjats för att öka medvetenheten och i framtiden kunna rätta till den här skevheten.

Bedömargruppen ser inte att den interna kompetensutvecklingen och de planerade och hittills genomförda aktiviteterna har gett tillräckligt resultat så här långt. Könsfördelningen är skev på flera nivåer och skiftar allt eftersom man meriterar sig i utbildningssystemet. Från en kvinnodominerad grundutbildning till en mansdominerad forskning.

Av självvärderingen och vid platsbesöken framgår att det på en övergripande nivå finns en tydlig ambition att fokusera på det här området, vilket också speglas i vissa centrala strategidokument. Man arbetar med frågan på olika sätt men engagemang och aktivitet mer studentnära i utbildningarna saknar tillräcklig systematik. Vid en genomgång av de underlag som bedömargruppen har tagit del av kan bedömargruppen konstatera att begrepp som jämställdhet, kön och genus saknas eller inte beaktas tillräckligt tydligt och att jämställdhetsmål examineras i några få utbildningar. Denna bild stärktes även vid intervjuerna under platsbesöken.

Ett genomgripande systematiskt arbetssätt för att säkerställa bedömningsgrundens intention är otillräckligt eller saknas. Dessutom finns bara fragmentariska och sporadiska tecken på att man i utbildningarna beaktar kunskap om jämställdhetsarbete med fokus på patienter i vården med syfte att erbjuda människor lika god och rätt vård oavsett kön – ett viktigt område för framtida arbetsliv.

Bedömargruppens uppfattning är att lärosätet på en övergripande nivå arbetar med att integrera jämställdhet genom att erbjuda utbildningar, seminarier och workshoppar. Hur lärosätet på ett systematiskt sätt säkerställer att jämställdhet beaktas i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande är otydligt i både de underlag som bedömargruppen har tagit del av och i den information som gavs i samband med platsbesöken. Bedömargruppen finner det angeläget att lärosätet systematiserar och sprider det goda arbete som bedrivs inom delar av lärosätet.

Ansvarig utredare:
Stella Annani