Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Kvalitetssäkringsarbete
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Samlat omdöme Kvalitetssäkringsarbete

Godkänt med förbehåll
Publicerad: 2020-03-17
Lärosäte: Kungl. Tekniska högskolan
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Bedömning:

Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll

Sammantaget visar underlagen på att kvalitetssäkringsarbetet endast kan godkännas med förbehåll. Bedömningsområdet jämställdhet bedöms inte vara tillfredsställande. Bedömargruppens uppfattning är att lärosätet kan åtgärda bristerna i det bedömningsområde som inte är tillfredsställande inom två år.

Lärosätet bedriver en omfattande verksamhet med ledande utbildning och forskning inom många discipliner. Lärosätet har som mål att vara ett av de ledande tekniska universiteten i Europa och ett synligt internationellt universitet vilket tydligt framgår av Vision 2027. Utvecklingsarbetet inom lärosätet tar sin utgångspunkt i ställningstagandet och formuleringen "ett ledande KTH". Helheten ska sättas före delarna och lärosätet ska stärkas som organisation och varumärke. "Ett ledande KTH" innebär också enhetligare arbetssätt och rutiner inom organisationen och ökat samarbete över organisatoriska gränser. Den omorganisation som nyligen genomförts där tio skolor blev fem är ett led i detta. Visionen för lärosätet och genomförda organisatoriska förändringar är viktiga utgångspunkter för hur lärosätet arbetar med att utveckla och säkra hög kvalitet i hela verksamheten och därigenom öka lärosätets attraktionskraft och konkurrenskraft.

Bedömargruppen anser att lärosätet genomför och lyfter fram en rad aktiviteter och processer inom ramen för lärosätets integrering av jämställdhet i organisationen, men det finns i dag inte en tydlig systematik eller samstämmighet inom organisationen om hur och när jämställdhet kommer att vara en integrerad del i lärosätets utbildningar. Trots ett omfattande och gott arbete med frågor som rör jämställdhet, mångfald och lika villkor vid lärosätet och trots att jämställdhet är ett prioriterat område, konstaterar bedömargruppen att det inte framgår tydligt i självvärderingen på vilket sätt lärosätet arbetar med att beakta och integrera jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande, vilket är utgångspunkten för detta bedömningsområde.

I övrigt vill bedömargruppen sammanfattningsvis framhålla följande. Lärosätet har ett väl genomtänkt och trovärdigt kvalitetssäkringssystem baserat på kombinationen av kontinuerlig uppföljning som sker varje år och regelbunden granskning som följer en sexårscykel. Den regelbundna granskningen börjar dock tillämpas först 2019/20, vilket betyder att några belägg för att den är kvalitetsdrivande och skapar kvalitetskultur egentligen inte finns. Bedömargruppen gör emellertid bedömningen att modellen med stor sannolikhet kommer att ha avsedd effekt. Skälet är systematiken i modellen och att innebörden av den regelbundna granskningen är att en rad tidigare använda komponenter har satts samman till en helhet. Men i den fortsatta utvecklingen med de två huvudkomponenterna bör lärosätet bevaka att systemet inte bli alltför svåröverskådligt och överbelastat. Synsättet att det yttersta syftet är att skapa en kvalitetskultur måste ständigt vara närvarande.

Lärosätets kvalitetspolicy är känd i verksamheten och har styreffekt främst via de regler och rutiner som följer av policyn. Policyn är också tydligt länkad till den strategiska styrningen av verksamheten. Bedömargruppen vill även lyfta fram att ansvarsfördelningen är ändamålsenlig och tydlig samt stödjer utvecklingen av hög kvalitet i utbildningarna. Ett viktigt utvecklingsområde är kvaliteten på kursanalyserna. Ett fortsatt systematiskt arbete måste bedrivas för att förbättra kvaliteten på såväl enkäterna som övriga underlag för analyserna. Ett utvecklingsområde är också att ta fram en sammanhållen kommunikationsplan för att sprida resultat som framkommer i arbetet med kvalitetssäkringen.

Det finns ett stort fokus inom lärosätet på pedagogiska frågor och den pedagogiska miljön samt på att bättre stödja och underlätta för lärare och forskare att utföra sitt arbete på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Stort fokus finns också på att säkerställa en trygg och inkluderande miljö.

Bedömargruppen vill även lyfta fram vikten av ett förbättrat karriärstöd och förbättrad vägledning för doktorander som förutsättningar för hög kvalitet. Det är också centralt att tydliggöra personalens kompetensutveckling och säkerställa att personalens kompetens motsvarar utbildningens behov på alla nivåer.

Det finns tydliga strukturer som är förankrade i organisationen för att både inrätta och utveckla utbildning. Bedömargruppen konstaterar att lärosätet utifrån kontinuerliga uppföljningar genomför de åtgärder som krävs för att förbättra och utveckla utbildningarna. Målmatriser anger tydligt kopplingen mellan nationella och lokala mål, lärandeaktiviteter och examinationer. Bedömargruppen vill poängtera vikten av att det nära sambandet mellan forskning och utbildning i verksamheten utvecklas genom ett systematiskt arbete med att på olika sätt forskningsanknyta utbildningarna på alla nivåer. Vidare är ett utvecklingsområde att säkerställa en systematisk återkoppling av resultat och åtgärder till alla studenter, doktorander och anställda, även till dem med ett annat språk än svenska.

Betydelsen av student- och doktorandinflytande framgår tydligt av lärosätets strategier och policydokument. Lärosätet har ett övergripande dokument som nyligen har reviderats men som är välkänt. Dokumentet Riktlinjer för studentinflytande tar upp studentkårens roll i systemet och lärosätets ansvar för studenternas inflytande. Dokumentet är översiktligt, välformulerat och tillgängligt.

Av självvärderingen, studentinlagan och intervjuerna framgår att lärosätet har ett stort engagemang för att ta tillvara studenternas åsikter. Det framgår också tydligt att lärosätet och studentkåren har goda relationer, men bedömargruppen menar att det finns en utvecklingspotential i det lokala studentinflytandet. En brist som bedömargruppen har noterat och som framkom av studentinlagan är att doktorandrepresentanter i vissa fall har utsetts av någon annan än studentkåren. Av studentinlagan framgår också att det finns utvecklingspotential för förutsättningarna för inflytande – studenter på grundnivå och avancerad nivå upplevs ha bättre förutsättningar än doktorander. Bedömargruppen instämmer i studentinlagans slutsatser när det gäller behovet av att utveckla förutsättningarna för doktorandernas inflytande.

Bedömargruppen anser att kvalitetssystemet innehåller rutiner och processer för att säkerställa att utbildningarna har ett arbetslivsperspektiv och utvecklar studenternas och doktorandernas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Det finns en strukturerad och tydlig interaktion med externa parter i arbetet med utveckling av utbildningarna. Ett viktigt inslag för förbättringar av utbildningarna är genomförande och analys av karriärenkäten. Exempel på en styrka är arbetslivets samarbete med akademin och forskare i OpenLab, för att ta fram nya lösningar på samhälleliga utmaningar. Som förbättringar vill bedömargruppen peka på att lärosätet bör förtydliga processen för interaktion med arbetslivsrepresentanter vid större förändringar av utbildningar och utbildningsutbud. Det är också viktigt att uppdatera de obligatoriska frågorna vid den kontinuerliga uppföljningen av utbildningar till att även täcka arbetslivets behov.

Ansvarig utredare:
Anna Rudebeck