Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Student- och doktorandperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Student- och doktorandperspektiv

Godkänt med förbehåll
Publicerad: 2020-03-17
Lärosäte: Kungl. Tekniska högskolan
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Student- och doktorandperspektiv

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet

Tillfredsställande

Student- och doktorandperspektivet bedöms som tillfredsställande. Lärosätet lägger stor vikt vid student- och doktorandinflytandet, vilket tydligt framgår av lärosätets strategier och policydokument. Som ett led i arbetet med dessa frågor har lärosätet under 2019 reviderat dokumentet Riktlinjer för studentinflytande. Det finns områden som behöver utvecklas, som doktorandernas möjligheter och förutsättningar till inflytande och svårigheten att få tillfredsställande svarsfrekvenser på kursvärderingar. Trots detta menar bedömargruppen att detta är frågor som lärosätet arbetar med och att student- och doktorandperspektivet övervägande fungerar tillfredsställande.

Sammantaget vill bedömargruppen lyfta fram följande styrkor inom bedömningsområdet:

 • De nya riktlinjerna för studentinflytande och ställning som studentkår visar tydligt studentkårens roll i systemet och vad lärosätet tar för ansvar för studenternas inflytande. Dokumentet är översiktligt, välformulerat och tillgängligt.
 • Lärosätet har ett stort engagemang för att ta tillvara studenternas åsikter.
 • Det finns ett väl fungerande samarbete mellan lärosätet och studentkåren.
Bedömargruppen vill lyfta fram följande utvecklingsområden:

 • Bedömargruppen instämmer i lärosätets bedömning att det finns utvecklingspotential för att stärka student- och doktorandinflytandet på skol- och kursnivå.
 • Förutsättningarna för doktoranderna på alla nivåer inom lärosätet att utöva inflytande över utbildningen och studiesituationen behöver stärkas. I detta ingår att säkerställa att tillsättningen av doktorandrepresentanter i olika grupperingar följer de riktlinjer som har fastställts.

Bedömning av bedömningsgrunden:

5.1 Lärosätet säkerställer, genom rutiner och processer, ett systematiskt arbete med att verka för studenters och doktoranders möjligheter och förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation.

Uppfylld

Vikten av studenternas och doktorandernas inflytande vid lärosätet slås bland annat fast i Vision 2027, där studentkårens arbete tas upp men också den enskilda studentens rätt till inflytande. Ett arbete har gjorts med att uppdatera dokumentet Riktlinjer för studentinflytande, där flera olika delar av organisationen har varit delaktiga. Det framgick under platsbesöken att dokumentet är känt och används i organisationen.

Studentkåren gör i sin studentinlaga den övergripande bedömningen att lärosätet har ett fungerade kvalitetssäkringssystem, där studenterna får verkligt inflytande över sin studiesituation och förutsättningar för att bedriva studentpolitisk påverkan. Bedömargruppen anser att den bilden bekräftades av flera grupper under platsbesöken. Bedömargruppen fick även uppfattningen under platsbesöken att samarbetet mellan lärosätet och studentkåren är väl fungerande.

Studenterna och doktoranderna finns representerade i samtliga organ på central nivå, både i beredande och beslutande organ. Studentkåren har däremot framfört att doktoranderna inte alltid har beretts plats på det sätt som studentkår och lärosäte kommit överens om, enligt vad som anges i Riktlinjer för studentinflytande. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att se över att man följer de riktlinjer som fastställts.

Doktorandernas förutsättningar för att utöva sitt inflytande är ett område som behöver utvecklas. Det framgår av studentinlagan och kom även fram under platsbesöken att doktoranderna inte alltid får möjlighet att delta i beredningen av beslut som påverkar deras studiesituation. Ett hinder för doktoranderna att utöva sitt inflytande är att arbetsspråket är svenska och dokumentation inte översätts till engelska. Eftersom många doktorander inte är svensktalande, minskar detta deras möjligheter till att delta i frågor som påverkar deras studiesituation. Lärosätet är medvetet om att det finns utmaningar i att säkerställa att doktorandernas perspektiv tas tillvara på alla nivåer inom alla skolor. Den årliga dialogen mellan studentkåren och lärosätet lyfts fram av lärosätet som en viktig del i det fortsatta arbetet för att stärka doktorandernas förutsättningar. Genom att revidera Riktlinjer för studentinflytande har lärosätet visat att man är angelägen om att stärka möjligheterna till student- och doktorandinflytande, vilket bedömargruppen ser som positivt.

I UKÄ:s juridiska tillsyn som genomfördes 2019 kom det fram brister i studenternas möjlighet att delta i beredning av och yttra sig över beslut som fattas av en enskild befattningshavare. Den arbetsgrupp som sedan tidigare hade i uppdrag att se över styrdokument för studentinflytande fick i uppdrag att även hantera den frågan i sitt arbete. Under 2019 avslutades gruppens arbete och rektorn beslutade om det nya dokumentet Riktlinje om studentinflytande. Under platsbesöken framgick att processerna blivit tydligare och studentkåren involveras tidigare innan beslutet fattas, vilket enligt bedömargruppen visar på att det skett en positiv utveckling.

Bedömargruppen noterar att i de skriftliga underlagen och under platsbesöken framkom att det lokala studentinflytandet, på framför allt kurs- och programnivå, är något svagare än det centrala studentinflytandet. Det är bedömargruppens bedömning att det lokala studentinflytandet måste stärkas, men bedömargruppen noterar också att det görs mycket för att åstadkomma detta.

Enligt dokumentet Riktlinjer för studentinflytande så åläggs skolorna att ta fram egna rutiner för hur studentinflytandet ska säkerställas och kommuniceras på de olika nivåerna, vilket är bra. Men bedömargruppen har uppmärksammat att det kan se olika ut på skolorna vilket, enligt gruppens bedömning, gör att det brister i systematiken i arbetet.

I studentinlagan flaggade studentkåren för att grundutbildningsansvarigas, forskarutbildningsansvarigas och programansvarigas roller behöver tydliggöras och förstärkas. Studentkåren uttryckte en farhåga i att otydliga roller kan bidra till att det blir svårare för studenterna att engagera sig, eftersom det är otydligt vilket mandat olika funktioner har och att det blir upp till enskilda personer att tolka sina uppdrag. Lärosätet har under 2018 förtydligat rollerna för utbildningsansvariga på skol- och programnivå och det ska utvärderas i den kontinuerliga uppföljningen. Detta ser bedömargruppen som positivt för den fortsatta utvecklingen av lärosätets kvalitetssäkringssystem.

Under platsbesöken framkom att studentrepresentantsuppdrag på central nivå främst bemannas av studentkårens heltidsarvoderade, medan olika grupperingar på skol- och kursnivå bemannas av heltidsstuderande. Vid platsbesöken framkom det också att villkoren för studentrepresentanter som inte är heltidsarvoderade kan variera. Bedömargruppen tycker att det är bra att de centrala studentrepresentantsuppdragen utförs av heltidsarvoderade. Men bedömargruppen anser att det kan finnas anledning för lärosätet att se till att det finns likvärdiga och tydliga villkor för deltagande vid möten och arbetsgrupper på skolnivå, programnivå och kursnivå.

Av bedömningsunderlagen framgår att det finns utvecklingsbehov i arbetet med kursvärderingar och kursanalyser. Det gäller främst att det är låg svarsfrekvens på kursvärderingarna, bristande engagemang från studenterna och bristande återkoppling från värderingarna till studenterna. Lärosätet arbetar med de här frågorna och kursanalyser ska numera publiceras på kurssidorna på webbplatsen. Det finns också en webbplattform för kontinuerlig uppföljning och kvalitetsdialog där material tillgängliggörs för bland annat studenterna, men också för till exempel externa avnämare. Systemet är relativt nytt men bedömargruppen noterar den goda intentionen. Lärosätet har även visat på flera försök för att få upp svarsfrekvensen på kursvärderingar med bland annat utvärderingar mitt i kursen, mentometerövningar och andra kompletterande former. Det framgick också att diskussioner förs återkommande på lärosätet för att hitta och pröva nya vägar för att öka studenternas deltagande i utvecklingen av utbildningarna, vilket bedömargruppen ser som positivt. Bedömargruppen uppfattar också att nätverken för grundutbildningsansvariga och forskarutbildningsansvariga är viktiga kanaler för att sprida goda exempel och för att förmedla dessa vidare till program- och kursansvariga.

Även om det finns tydliga utvecklingsområden så är bedömargruppens uppfattning att lärosätet tydligt har visat att man arbetar systematiskt med att verka för studenters och doktoranders möjligheter att vara delaktiga i olika processer.

Ansvarig utredare:
Anna Rudebeck