Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhet
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Jämställdhet

Godkänt med förbehåll
Publicerad: 2020-03-17
Lärosäte: Kungl. Tekniska högskolan
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Jämställdhet

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet

Inte tillfredsställande

Bedömargruppens slutsats är att bedömningsområdet inte är tillfredsställande. Det pågår ett omfattande och gott arbete med jämställdhet, mångfald och lika villkor (JML) vid lärosätet och jämställdhet är ett prioriterat kvalitetsområde. Trots detta konstaterar bedömargruppen att det inte framkommit tydligt och tillfredsställande hur lärosätet arbetar med att beakta jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande. Av de material som bedömargruppen har tagit del av framgår att det är stor skillnad mellan skolorna och utbildningarna när det gäller pågående jämställdhetsarbete, och hur integrering av jämställdhet i utbildningarna görs eller inte görs. Detta bekräftades vid platsbesöken.

Jämställdhet i utbildningarnas innehåll diskuteras och problematiseras främst i termer av antalet kvinnliga och manliga studenter, personalens sammansättning när det gäller kön, arbetsmiljöfrågor, rekrytering, samt generella jämställdhetsfrågor kopplade till exempelvis lön och karriärvägar. Bedömargruppen menar att alla dessa initiativ är mycket viktiga och exempel på gott arbete som bidrar till ökad kunskap om genus och jämställdhet på ett övergripande plan, vilket kommer studenterna till godo. Men de tar inte på ett tydligt sätt upp själva bedömningsgrunden och systematiken i måluppfyllelsen.

Sammantaget vill bedömargruppen lyfta dessa styrkor inom bedömningsområdet:

 • Det finns ett stort fokus på JML-frågor vid lärosätet.
 • Jämställdhet är ett av lärosätets prioriterade kvalitetsområden.
 • Många olika aktiviteter görs inom ramen för arbetet med jämställdhetsintegrering och jämställdhet.
Bedömargruppen vill även lyfta fram följande utvecklingsområden:

 • Det finns ett behov av att tydligare fokusera på att säkerställa jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande, och systematiken i det.
 • Lärosätet behöver arbeta med att tydliggöra för personalen och skolorna vad som förväntas av dem när det gäller integrering av jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande, och hur arbetet kommer att följas upp.
 • Det finns ett behov av att arbeta med att få med alla skolor i jämställdhetsarbetet, med en gemensam förståelse för vikten av arbetet.

4.1 Lärosätet säkerställer ett systematiskt arbete med att beakta jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande.

Inte uppfylld

Lärosätets strategiska jämställdhetsarbete som ingår som en del i lärosätets arbete med jämställdhet, mångfald, lika villkor (JML), utgår från lärosätets etiska policy, Vision 2027 och lärosätets utvecklingsplan för perioden 2018–2023, Ett ledande KTH. De två sistnämnda framhåller jämställdhet som ett av lärosätets fyra prioriterade kvalitetsområden. I utvecklingsplanen uttrycks målen för jämställdhetsarbetet. För utbildning gäller att lärosätet ska arbeta med ett "integrerat genusperspektiv i utbildning och forskning". I verksamhetsplanen för 2018 framgår att "kunskap och medvetenhet om genus och jämställdhet ska integreras i utbildningen för att studenter efter examen ska kunna bidra till ett mer jämställt samhälle". Samma innehåll finns i verksamhetsplanen för 2019, där det även framgår att ett arbete med framtagande av material och verktyg för integrering av JML inom lärosätets kurser ska påbörjas 2019.

I självvärderingen skriver lärosätet att arbetet med att beakta jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande säkerställs genom det arbete som Equality Office genomför på central nivå, det lokala jämställdhetsarbetet inom lärosätets fem skolor och de systematiska uppföljningar av jämställdhetsarbetet som sker i lärosätets kontinuerliga uppföljningar. Vid platsbesöken blev det däremot tydligt för bedömargruppen att det råder en stor skillnad mellan skolorna och utbildningarna när det gäller arbetet med att beakta jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande.

Självvärderingen beskriver många och varierande aktiviteter som visar på ett stort fokus på JML-frågor vid lärosätet och löpande jämställdhetsintegrering. Detta framgick även vid platsbesöken. Lärosätets organisation för jämställdhet har bland annat utretts för att säkerställa en samlad organisation för JML-arbetet. Inom ramen för Equality Office arbete har lärosätesövergripande processer setts över för att säkerställa att de bidrar till jämställdhet, mångfald och lika villkor. Under 2018 har lärosätet bearbetat mallen för programanalyser och dess uppföljning av JML i samband med kvalitetsdialogen och processen för kvalitetsdialogen.

Trots ett omfattande och gott arbete med JML-frågor vid lärosätet och trots att jämställdhet är ett prioriterat område, konstaterar bedömargruppen att det inte tillräckligt tydligt och tillfredsställande framkommit hur lärosätet arbetar med att beakta jämställdhet i just utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande.

Merparten av texten i självvärderingen fokuserar på andra aspekter av arbetet med jämställdhet och lika villkor än innehållet i utbildningarna, exempelvis arbete med att öka personalens kunskap och medvetenhet om genus och jämställdhet, värdegrundsfrågor, lika villkor i frågor om lön, makt och karriär samt jämställda processer för rekrytering och anställning. Bedömargruppen menar att de är mycket viktiga initiativ och exempel på gott arbete som bidrar till ökad kunskap om jämställdhet på ett övergripande plan, vilket givetvis kommer utbildningarna till godo. Men de tar inte på ett tydligt sätt upp själva bedömningsgrunden och systematiken i måluppfyllelsen.

Den här avsaknaden av tydlighet och systematik i beaktandet av jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande bekräftas av de skolrapporter och programanalyser som bedömargruppen tagit del av, och tydliggjordes ytterligare vid platsbesöken. Under platsbesöken problematiserades det pågående jämställdhetsarbetet främst i termer av antalet kvinnliga och manliga studenter, personalens sammansättning när det gäller kön, arbetsmiljöfrågor, referenslitteratur, rekrytering samt språkval i undervisningssituationer.

Bedömargruppen menar att lärosätet inte har kunnat ge något tillfredsställande svar om systematiken i arbetet med att beakta jämställdhet i lärosätets utbildningar. Det gäller även hur arbetet följs upp, eller är tänkt att följas upp med likvärdighet över skolorna, och hur man tar hand om avvikelser i relation till uppsatta mål. Den skriftliga återkopplingen från kvalitetsdialoger och kontinuerlig uppföljning till skolorna bekräftar detta. Bedömargruppen anser att återkopplingen saknar tillräcklig problematisering i relation till målet som uttrycks i lärosätets verksamhetsplan för 2018 med en tydlig återkoppling till respektive skola.

Det material som bedömargruppen har tagit del av och det som kom fram vid platsbesöken visar att det råder en stor skillnad i tolkningen av vad jämställdhet i utbildningarnas innehåll innebär. Bedömargruppen upplever att det finns ett behov i verksamheten av tydligare riktlinjer från ledningens sida om vad jämställdhet i lärosätets olika utbildningar innebär, och av ett förtydligande av vad alla förväntas uppfylla. Detta behov belyses i minst en av de skolrapporter som bedömargruppen tagit del av och uttrycktes även vid platsbesöken.

Bedömargruppen vill betona att det finns goda exempel på konkret arbete med jämställdhet i specifika utbildningars innehåll, där syftet är att ge studenterna kunskaper om jämställdhet i relation till den utbildning som de genomför. I skolrapporten (2019) från ABE-skolan finns exempel på program som gör goda insatser för integrering av jämställdhet i utbildningarna. Vid platsbesöken framgick att studenterna upplever att Arkitektprogrammet arbetar med jämställdhet i utbildningarna på ett systematiskt sätt. Jämställdhet finns även uttryckt som ett mål i programmets utbildningsplan.

Lärosätet har genomfört ett pilotprojekt för jämställdhetsintegrering inom ramen för några program. Maskinteknik, Farkostteknik och Industriell ekonomi nämns som exempel i självvärderingen. Lärosätet redovisar däremot inga resultat från dessa initiativ i texten eller hur arbetet är tänkt att fortsätta. Det framkom bara i en intervju att lärosätets mål är att alla program ska ha integrerat jämställdhet som en del i utbildningarnas innehåll senast 2023.

Bedömargruppens slutsats är att trots att lärosätet lyfter fram en rad aktiviteter och processer inom ramen för lärosätets integrering av jämställdhet i organisationen, finns det i dag inte en tydlig systematik eller samstämmighet inom lärosätet om hur och när jämställdhet beaktas i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande.

Slutsatsen är att bedömningsgrunden inte är uppfylld.

Ansvarig utredare:
Anna Rudebeck