Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Kvalitetssäkringsarbete
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Samlat omdöme Kvalitetssäkringsarbete

Godkänt med förbehåll
Publicerad: 2020-03-31
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll

Sammantaget visar underlagen på att kvalitetssäkringsarbetet endast kan godkännas med förbehåll. Bedömningsområdet jämställdhet bedöms inte vara tillfredsställande. Bedömargruppens uppfattning är att lärosätet kan åtgärda bristerna i det bedömningsområdet som inte är tillfredsställande inom två år.

Bedömargruppen anser att lärosätet har i sin styrning och organisation ett välutvecklat och ändamålsenligt kvalitetssystem som säkerställer kvaliteten i utbildningarna. Av självvärderingen framgår att lärosätets kvalitetssystem har två delar, ett kvalitetssystem för grundutbildning och ett för forskarutbildning. De två delarna har olika karaktär. Enligt lärosätet har detta sin grund i att systemet för forskarutbildningen är nyare och därmed inte lika genomarbetat samt att lärosätet valt olika sätt att organisera grundutbildning och forskarutbildning.

Verksamhetsplaneringsprocessen och Prioriterad verksamhetsutveckling ger goda förutsättningar för ändamålsenlig processorientering, holistisk syn på strategisk planering samt prioritering av verksamhet och uppföljning. Matrisorganisationen för grundutbildningen med beställare och utförare ger en tydlighet i kvalitetsarbetet och en möjlighet att följa upp kvaliteten i utbildningarna, både behov och åtgärder. Kvalitetsarbetet sker i många olika forum som möjliggör en bred delaktighet. För kvalitetssystemet inom forskarutbildningen finns några utvecklingsområden, bland annat att skapa mer helhet, säkerställa uppföljning samt att tydliggöra arbetsordningen.

Bedömargruppen bedömer att det finns förutsättningar för att studenterna genomför utbildningen med hög genomförandegrad, god progression och goda studieresultat. Lärosätet har bland annat utvecklat en verksamhetsplaneringsprocess (VP) och överenskommelser mellan en beställarorganisation och en utförarorganisation samt mellan beställarorganisationen och lärosätets verksamhetsstöd, som centrala verktyg för att säkra studenternas och doktorandernas förutsättningar att genomföra utbildningen i tid. Ett exempel på utvecklingsområde är att lärosätet bör tydliggöra processerna för kollegialt inflytande och beredningen av viktiga beslut i kollegiala organ.

Bedömargruppen anser att lärosätet har ett väl utformat kvalitetssystem som säkerställer hög kvalitet i utbildningarnas utformning, genomförande och resultat. Lärosätet har tydlig ansvarsfördelning samt ändamålsenliga rutiner och processer för utformning, utveckling, inrättande samt nedläggning av utbildningar. Likaså säkerställer lärosätet att studenterna tar en aktiv roll i utbildningen och att utbildningen är studentcentrerad. Lärosätet säkerställer ett nära samband mellan utbildning och forskning även om detta har förbättringspotential. Lärosätet säkerställer också en konstruktiv länkning mellan utbildningarnas lärandemål, läraktiviteter, examination och examensmål. Lärosätet genomför också kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar av utbildningarna. Lärosätet säkerställer också att granskningsresultat kommuniceras till berörda intressenter. Därtill har lärosätet fastställda rutiner för antagning, utlysning av studieplatser, utfärdande av examina och andra processer inom stödverksamheten.

Bedömargruppen anser att lärosätet har rutiner och processer för att säkra att jämställdhet beaktas i utbildningarnas genomförande, men inte i utbildningarnas innehåll och utformning. Några goda exempel är systematiskt kvalitetsarbete för jämställdhet i studiemiljöer och arbetsmiljöer (framför allt när det handlar om lika behandling och motverka trakasserier och sexism), ett medvetet arbete med inkluderande arbetssätt och gruppdynamik i flera kurser samt strategiska satsningar för att nå bättre numerisk könsbalans bland lärare på lärosätet. Det finns inslag i av jämställdhet i innehållet i några utbildningar. Ytterligare en styrka är medvetna och reflekterande studenter som engagerar sig och driver på utveckling av jämställdhetsarbetet. Det som i hög grad saknas är systematiskt arbete med att beakta jämställdhet i utbildningarnas innehåll samt övergripande systematisk uppföljning av jämställdhet i utbildningarnas innehåll.

Bedömargruppen anser att lärosätet har tydliga och välfungerande rutiner för att säkerställa studenter och doktoranders inflytande över sin utbildning och studiesituation. Det finns tydliga övergripande riktlinjer för studentinflytande som innefattar både representation och förutsättningar. Andra goda exempel är tydliga rutiner för kursutvärderingar, oberoende doktorandombud, ersättning för både studentkår, doktorandsektion och individuella studenter och doktorander, studentbarometer och medarbetarenkäten samt arbetsmiljöronder för studenter.

Bedömargruppen anser att lärosätet har ett väl utvecklat system för samverkan med näringsliv och omvärld, med såväl formella som informella inslag. Det gäller såväl för grundutbildningen som forskarutbildningen.

Ansvarig utredare:
Carin Dänsel