Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Godkänt med förbehåll
Publicerad: 2020-03-31
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Arbetsliv och samverkan

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet

Tillfredsställande

Bedömargruppen anser att lärosätet genom rutiner och processer säkerställer att utbildningarna utvecklar studenternas och doktorandernas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Bedömningsgrunden är uppfylld.

Styrkor:

 • Chalmers har ett väl utvecklat system för samverkan med näringsliv och omvärld, med både formella och informella inslag för grundutbildningen och forskarutbildningen.
 • I Chalmers prioriterade verksamhetsutveckling (PVU) anges att högskoleutbildningarna ska tas fram med tydligt inslag av arbetslivssamverkan.
 • Bedömningsgruppen tycker sig kunna konstatera att ledningen är lyhörd för signaler om att det finns brister i samverkan och relationer.

Utvecklingsområden:

 • Det kan finnas utrymme för att ännu tydligare ta tillvara erfarenheterna från alumner och alumnenkäter när lärosätet ska utveckla utbildningarna.

6.1 Lärosätet säkerställer, genom rutiner och processer, att utbildningarna utvecklar studenternas och doktorandernas beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Uppfylld

Bedömargruppen anser att Chalmers har ett systematiskt arbete med att samverka med arbetsliv, samhälle och omvärld. Arbetet är väl förankrat i högskolans visions- och strategidokument. Inom grundutbildningen säkras samhällsrelevansen genom en formell representation av näringslivet i programråden för utbildningen och i institutionsråden. Inom forskarutbildningen finns en nära samverkan med näringslivet inte minst inom ramen för de så kallade strategiska partnerskapen med företag och organisationer.

Chalmers ambition att erbjuda en utbildning i världsklass innebär att en bred samverkan med arbetsliv och omvärld vävts in i utbildningens olika nivåer. Därför finns det extern representation i både programråd och institutionsråd. Att de externa representanterna kan utöva ett verkligt inflytande på utbildningen bekräftades vid platsbesöken. Det har också framgått av platsbesöken att högskolans särskilda satsning på jämställdhet delvis också har inspirerats av synpunkter från representanter för arbetslivet.

Exempel på samverkan i grundutbildningen:

 • Näringslivet har representanter i institutionsråd och programråd. Vid platsbesöken med de externa intressenterna vidimerade de att deras synpunkter togs väl omhand och att de fick gehör för i utformningen av program och kurser.
 • Aktiviteten LÖNA kopplar ihop lärare med ingenjörer i arbetslivet, för att öka lärarnas kunskap om villkoren i dagens arbetsliv och för att ge arbetslivspartnern insyn i hur utbildningen bedrivs i dag.
 • Tidsbegränsade anställningar av personer med specialistkompetens inom yrkesområden med relevans för utbildningarna, så kallade Professor of the practice.
 • Studenternas examensarbeten utförs i stor del hos en extern part och bidrar till att studenter och arbetsgivare får en chans att se hur arbetslivet och utbildningen ser ut i dag.
 • Inom några utbildningar, bl.a. sjöutbildningarna genomförs delar av utbildningen som verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
 • För högskoleingenjörsutbildningen har en ny modell för arbetslivssamverkan utvecklats, för att ge utbildningen en bättre relevans.

Exempel på samverkan i forskarutbildningen:

 • Forskarutbildningen strävar efter att förbereda unga forskare för arbetslivet och göra dem anställningsbara. Många doktorandprojekt utvecklas därför och genomförs i samverkan med näringslivet.
Ett inslag i all forskarutbildning är obligatoriska kurser i generic and transferable skills, som ytterligare ska förbereda doktoranderna för arbetslivet.

Chalmers har utvecklat strategiska partnerskap med ledande företag och organisationer för att nå industriell relevans, och ta in externa utmaningar i forskning och grundutbildning. Det systematiska arbete som bedrivs inom området har resulterat i att Chalmers som första universitet i Europa och det fjärde i världen har fått en ackreditering som "engaged university" från ACEEU (ackrediteringsrådet för entreprenöriella och engagerade universitet).

För både grundutbildningen och forskarutbildningen har de strategiska partnerskapen med större företag betydelse. Företagen kan bidra till inspel i relevanta delar av grundutbildningen, bidra med examensarbeten och inte minst öka forskningsutbildningens relevans. I processen för att inrätta ett nytt utbildningsprogram relateras programmen till näringslivets behov och efterfrågan.

Även i processen för inrättande och avveckling av Chalmers forskarskolor och forskarutbildningsämnen betonas vikten av utbildningens relevans för samhälle och näringsliv.

Ett underlag för Chalmers verksamhetsplanering som lyfts fram i både självvärderingen och platsbesöken är alumnenkäterna som ger tidigare studenter möjlighet att värdera sin utbildning i förhållande till den utbildning de fått. Bedömargruppen finner att inspel från tidigare studenter kan vara en viktig utgångspunkt för att utveckla utbildningarnas innehåll. Vid platsbesöken var det däremot otydligt i vilken utsträckning alumnenkäterna tjänar det syftet.

Bedömargruppen anser att högskolans samverkan med näringsliv och omvärld är väl utvecklad inom både grundutbildningen och forskarutbildningen. Förutom företag och näringsliv har högskolan även en väl utvecklad samverkan internationellt med andra utbildnings- och forskningsinstitutioner.

Ansvarig utredare:
Carin Dänsel