Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Kvalitetssäkringsarbete
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Samlat omdöme Kvalitetssäkringsarbete

Godkänt med förbehåll
Publicerad: 2020-03-24
Lärosäte: Handelshögskolan i Stockholm
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Bedömning:

Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll

Sammantaget visar underlagen på att kvalitetssäkringsarbetet kan godkännas med förbehåll. Bedömningsområdet Styrning och organisation bedöms som inte tillfredsställande. Bedömargruppens uppfattning är att lärosätet kan åtgärda bristerna i bedömningsområdet inom två år.

Bedömargruppen anser att kvalitetssystemet i sin helhet inte är tillfredsställande. Det finns visserligen åtskilliga dokument som kan hänföras till kvalitetssystemet, men de ger en löst sammanhållen bild där det är svårt att se den totala strukturen och systematiken i systemet. Kvalitetssystemet knyter an till strategin, som har kompletterats med en internationaliseringspolicy. Som ett komplement till kvalitetspolicyn presenteras ett stort antal dokument. Bedömargruppen anser att allt detta kan struktureras tydligare och därmed bli mer överblickbart.

Lärosätet deltar framgångsrikt och systematiskt i prestigefyllda internationella nätverk. Lärosätets roll som en internationell handelshögskola stärks och säkras genom de omfattande kvalitetsdialoger som sker med externa kvalitetsorganisationer. Genom den kontinuerliga externa kollegiala granskningen får lärosätet direktiv och incitament för kvalitetsutveckling.

Bedömargruppen anser att lärosätet erbjuder en miljö som främjar den undervisande personalens möjligheter att vidareutvecklas både ämnesmässigt och pedagogiskt. Det ges tydliga förutsättningar för lärarnas arbete i föreskrifter, som beskriver insatserna i forskning respektive undervisning. Lärosätet säkerställer att infrastruktur, studentstöd och läranderesurser är ändamålsenliga för studenternas och doktorandernas lärande. Lärosätet har planeringsinstrument för kvalitets- och utbildningsbehov: kompetensförsörjningsplaner, anställningsordning och en årlig process för avstämning av undervisningsbehov.

Bedömargruppen anser att kvalitetssystemet innehåller ändamålsenliga rutiner och processer för utformning, utveckling, inrättande och nedläggning av utbildningsprogram. Lärosätet har en tydlig ansvarsfördelning. Kurser och utbildningsprogram utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar studentengagemang och aktivt lärande.

Forskningsanknuten undervisning är grunden för lärosätets strategi och har central betydelse. Det understöds genom lärosätets organisation av forsknings- och utbildningsverksamheten. Bedömargruppen anser inte att lärosätet säkerställer att det finns en tydlig koppling mellan de nationella målen i examensordningen, lokala mål, lärandeaktiviteter och examinationer. I självvärderingen anges att arbete med konstruktiv länkning och lärandemål har pågått vid lärosätet sedan 2007, när lärosätet började tillämpa Bologna-modellen. Bedömargruppen har däremot inte sett att kopplingen till de nationella målen i examensordningen beaktas vid utveckling av utbildningar.

Lärosätet genomför systematiska uppföljningar både internt och genom externa kvalitetsdialoger. Det ges flera exempel på hur data från dessa granskningar används, för att förbättra och utveckla utbildningen. Resultaten kommuniceras på ett tillfredsställande och öppet sätt både internt och till externa intressenter.

Bedömargruppen anser vidare att lärosätet har och tillämpar goda rutiner för antagning av studenter och doktorander samt för tillgodoräknande och utfärdande av examina. Det finns tydliga bestämmelser för omprövning av beslut om studenter och doktorander.

Bedömargruppen anser att arbetet med jämställdhet är integrerat i lärosätets kvalitetssystem. Det finns processer, rutiner och funktioner som håller jämställdhetsfrågan levande. Medvetenheten om betydelsen av att arbeta med jämställdhet för att nå kvalitet i utbildningarna är stor, både inom ledning och bland övriga medarbetare. Jämställdhet i utbildningen beaktas i planering, genomförande och uppföljning där brister identifieras.

Bedömargruppen anser att lärosätet präglas av en stark gemenskap där en närhet mellan studenterna och fakulteten är en extraordinärt god förutsättning för studentinflytande. Det beror bl.a. på den höga lärartätheten. Till följd av detta, samt att lärosätet endast erbjuder programutbildningar, skapas möjligheter till att bygga en stark och nära kommunikation såväl med både enskilda studenter som med studentkåren. En mycket stor andel av studenterna är anslutna till studentkåren, som organiserar en bred studentstödjande verksamhet med ett starkt stöd av lärosätets ledning och är representerade i lärosätets beslutande organ.

Bedömargruppen anser att arbetslivsperspektivet är tydligt förankrat i och genomsyrar verksamheten genom lärosätets grundläggande strategi och mål. Lärosätet säkerställer detta genom att arbetslivet finns representerat på alla nivåer i verksamheten; bland annat genom styrelsens sammansättning, finansiärer, advisory boards i utbildningsprogrammen och i studentkårens arbete.

Följande utvecklingsområden anser bedömargruppen är särskilt angelägna att fokusera på:

 • Samla och organisera befintliga kvalitetsdokument på ett sätt som speglar de tre faserna som beskrivs i lärosätets kvalitetspolicy. Det kan underlätta både effektivitet och öppenhet för lärosätets kvalitetsarbete. Det bör då också tydligt framgå hur kvalitetssäkringsarbetet sker på alla nivåer: kursnivå, programnivå och övergripande programutbudsnivå. En sådan beskrivning kan visa hur kvalitetssäkringssystemet anknyter till den reguljära verksamhetsplaneringen och verksamhetsuppföljningen. Detta har också lärosätet uttryckt i sin självvärdering, vilket bedömargruppen stödjer helhjärtat.
 • Integrera kvalitetssäkringsarbetet för de olika externa organisationerna i kvalitetssystemet på ett tydligare sätt, så att det gynnar både interna och externa parter. Då kan även arbetet och resultaten av t.ex. EQUIS-ackrediteringen dokumenteras och kommuniceras tydligare.
 • Komplettera den årliga utvärderingen av resultat genom olika typer av enkäter och nyckeltal med andra periodiska granskningar, t.ex. kritiskt granskande självvärderingar för de olika utbildningsprogrammen. För något program täcks detta delvis in av EQUIS, men inte hela programportföljen. Oberoende utvärderare kan sedan med fördel genomlysa och granska varje utbildningsprograms styrkor och svagheter samt hur utbildningen lever upp till de lokala målen, högskolelagen, högskoleförordningen och examensordningen.
 • Utveckla fler intressanta möjligheter för ytterligare pedagogisk utveckling utifrån de goda förutsättningar som finns på lärosätet, bl.a. med pedagogiskt stöd för utveckling.
 • Tydliggör kopplingen till de nationella målen som ett kriterium vid inrättande och start av nya utbildningar.
 • Formulera en jämställdhetspolicy med uttalade mål för jämställdhetsarbetet, som också fastställer och tydliggör den viktiga funktionen som Equality and diversity manager har.
 • Förbättra uppföljningen och utvärderingen av jämställdhet i utbildningarna, bland annat genom att förtydliga kursvärderingsfrågor och infoga tydliga frågor om jämställdhet i programutvärderingar.
Övergripande formulera studentinflytandets syfte och villkor, samt att vidare formulera och förbättra förutsättningar för studentrepresentanter generellt och forskarstuderande i synnerhet.

Ansvarig utredare:
Bo Sandberg