Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat

Godkänt med förbehåll
Publicerad: 2020-03-24
Lärosäte: Handelshögskolan i Stockholm
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Utformning, genomförande och resultat

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet

Tillfredsställande

Sammantaget uppfyller lärosätets kvalitetssystem kriterierna för att säkra och utveckla utformning, genomförande och resultat av utbildningen. Lärosätet har en tydlig ansvarsfördelning samt processer och rutiner för både utformning, utveckling, inrättande och nedläggning av utbildningar. Lärosätets kurser och utbildningar är utformade och genomförs på ett sätt som skapar studentinflytande och studentaktivt lärande. Forskningsbaserad undervisning är ett grundläggande inslag i lärosätets uppdrag, och genomsyrar de principer som styr lärosätets organisation och arbete. Utifrån ett systematiskt kvalitetssäkringsarbete genomför lärosätet regelbundet förändringar av utbildningar och kurser för att åtgärda problem och utnyttja de möjligheter som framkommer i de uppgifter som genereras inom kvalitetssystemet. De planerade eller genomförda åtgärderna för att förbättra och utveckla kurser och utbildningar kommuniceras på ett tillfredsställande och öppet sätt till relevanta parter.

Lärosätet har enligt avtal med regeringen rätt att utfärda examensbevis för kandidat-, master- och doktorsexamen. Då lärosätet inte är en statlig myndighet kan de på ett annat sätt, än statliga lärosäten, fastställa sina regler, utse och anta sina studenter samt utforma sina utbildningar. Lärosätet följer dock examensstrukturen i Bolognaöverenskommelsen från 2007 och lärosätet är föremål för UKÄ:s utvärderingar och tillsyn.

Självvärderingen visar att lärosätet har lämpliga rutiner för antagning, tillgodoräknande från partneruniversitet, utfärdande av examina och studenternas rätt till omprövning, enligt vad som framkommer i lärosätets antagningsregler och studenthandboken, reglerna för disciplinära åtgärder (senaste ändringen beslutades av styrelsen 4 oktober 2012) och reglerna för examensbevis (senaste ändringen beslutades av styrelsen 13 september 2016).

En bedömningsgrund är dock inte uppfylld: utformningen och utförandet av lärosätets utbildningar säkerställer inte att de lokala målen, lärandeaktiviteter och examinationer är systematiskt anpassade till nationella mål. Lärosätet säkerställer i första hand att utbildningarna följer internationell standard, genom samarbete med internationella utbildningar, jämförelser, rankning och ackreditering.

Styrkor:

 • Lärosätet visar förmåga och flexibilitet att agera när data från kvalitetssäkringssystemet påvisar att en utbildning inte följer de kvalitetskrav som styr utbildningarna.
 • Det starka fokus Lärosätet har på att inom kvalitetssäkringssystemet generera och analysera data med fokus på relevans när lärosätet utformar, utvecklar, inrättar och lägger ner utbildningar.
 • Lärosätets systematiska tillämpning av studentaktivt lärande, inklusive problembaserat lärande, ofta i grupper, och ofta i samarbete med yrkesverksamma.
 • Lärosätet har en stark koppling mellan forskning och undervisning. Enskilda lärares forsknings- och undervisningsskicklighet och potential är integrerade aspekter vid beslut om anställning, meritering (tenure) och befordran. Lärosätet har nyligen anpassat sin institutionsstruktur för att stärka forskningsbasen när man utvecklar nya utbildningar.
 • Lärosätet har processer för tillfällen då det behövs kortsiktiga lösningar, i form av rekrytering av lärare med tidsbegränsade anställningar, fram tills kompetensbehov har korrigerats genom rekrytering av lärare med anknytning till relevant forskningsområde.
 • Lärosätet säkerställer att utbildningar och verksamhet följer internationell standard för utformning, genomförande och kvalitetssäkringsarbete.
 • Lärosätet kommunicerar resultatet av kvalitetssäkringsarbetet systematiskt och öppet.
 • Lärosätet fokuserar på monitorering och förbättring av antagningsförfaranden för att säkerställa både kvalitet och mångfald bland studenterna.
 • Lärosätet analyserar systematiskt varför vissa studenter som antagits till lärosätet tackar nej till sin studieplats, särskilt i syfte att nå större mångfald bland studenterna.
Utvecklingsområden:
 • Bedömargruppen rekommenderar att processer och rutiner för utformning, utveckling, inrättande och nedläggningen av utbildningar, så som detta beskrivs i självvärderingen och som det sammanfattas i lärosätets EQUIS-självvärdering, fastställs i en formaliserad policy och tydligare integreras i lärosätets kvalitetssäkringssystem.
 • Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet utvecklar systematiska och regelbundna processer för att granska utbildningarna för att säkerställa att de uppfyller nationella mål samt att det finns en koppling mellan de nationella målen och lokala mål, lärandeaktiviteter och examinationer. Uppföljning av länkningen mellan nationella examinationsmål och lokala mål samt lärandeaktiviteter och examinationer skulle med fördel kunna göras genom granskning med peer review (se punkten nedan), i programanalyser, genom målmatriser eller genom frågor formulerade i programutvärderingar eller kursvärderingar riktade till studenter och alumner.
 • Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet utvecklar en process för återkommande extern peer review av program som inte granskas inom ramen för EQUIS och The Global Alliance of Management Education.
 • Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet skapar en intern och en extern webbplats där resultaten från olika utvärderingar publiceras och sprids. Det underlättar för olika intressenter att hitta data som genererats inom ramen för kvalitetssäkringssystemet och få en överblick över resultaten från olika utvärderingar.
 • Bedömargruppen rekommenderar att kvalitetssäkringsarbetet inom ramen för EQUIS anpassas till och integreras med lärosätets kvalitetssäkringssystem där det är relevant,.

3.1 Lärosätet har en tydlig ansvarsfördelning samt ändamålsenliga rutiner och processer för utformning, utveckling, inrättande samt nedläggning av utbildningar.

Uppfylld

Bedömargruppen anser att lärosätet har en tydlig ansvarsfördelning och ändamålsenliga rutiner för både utformning, utveckling, inrättande och nedläggning av utbildningar. I självvärderingen ges exempel på nyligen gjorda förändringar i programportföljen som svar på både resultat av kvalitetssäkringsdata, lärosätets nya strategiska inriktning mot att bli ett "internationellt lärosäte" och lärosätets utbildningsstrategi från 2018, FREE. För att förbättra lärosätets kapacitet för förändring och förnyelse, rekommenderas att lärosätet stärker de processer och rutiner som stödjer förändringar av programmen, för att ge all personal och andra samarbetspartner som är involverade i utvecklingsarbetet goda förutsättningar.

Som förklaras i självvärderingen beslutar styrelsen om lärosätets långsiktiga strategi och budget samt godkänner beslut om lärosätets programportfölj. Ansvaret för programportföljen och dess kvalitet finns hos Faculty & Program Board. Faculty & Program Board delegerar i sin tur arbetet med de enskilda utbildningarna till Program Directors, som tillsammans med Vice President Program Development, respektive programkommittée, Advisory Boards och institutionscheferna sköter det operativa utvecklingsarbetet.

Enligt självvärderingen genomförs förändringar av utbildningarna med utgångspunkt i lärosätets uppdrag, vision och strategiska prioriteringar samt utifrån resultat som framkommer i data inom ramen för kvalitetssäkringssystemet. I EQUIS-utvärderingen anger lärosätet två grundläggande principer för hur utbildningar utformas: säkerställande av externa parters medverkan (särskilt potentiella arbetsgivare), anknytning till den akademiska världen (nationella och internationella goda exempel och jämförelser med andra universitet och utbildningar).

Processerna för att monitorera och utvärdera lärosätets programportfölj sker enligt en programdriven logik, vilket betyder att kvalitetssäkringsdata från alla tre faserna av Student Learning Journey analyseras för att lärosätet ska kunna fatta beslut om utformning, utveckling, inrättande och nedläggning av utbildningar och kurser. Data från fas 1 är uppgifter om ansökningar och antagning. Data från fas 2 kommer från studentutvärderingar och studentintervjuer. Data från fas 3 utgörs av uppgifter om utexaminerade och kvalitetsdialoger med externa samarbetspartners. Även internationella jämförelser är viktiga.

Lärosätets dokumentation ger flera exempel på hur processerna nyligen har lett till förändringar av programportföljen. Två exempel är när Master of Science in General Management lades ned 2014 och Master in Business and Management strukturerades om. I båda fallen var skälet ett minskande intresse bland sökanden och data som indikerade att examinerades löner och karriärutveckling inte var som önskat.

År 2008 startades en ny kandidatexamen i Retail Management. År 2018 öppnades utbildningen upp för internationella studenter, samtidigt som det beslutades att erbjuda kandidatexamen i Business and Economics på engelska 2020, som en del av lärosätets internationaliseringsstrategi. Därutöver antogs lärosätets utbildningsstrategi FREE år 2018, vilket innebär en systematisk förnyelse av lärosätets programportfölj, när FREE nu ska inarbetas i alla utbildningars lärandemål.

Studentinlagan illustrerar också hur studenter är en del av och har inflytande över det systematiska kvalitetssäkringsarbetet. Deras roll i Bachelor Program Development Committee’s projekt för att revidera kandidatprogrammet i Business and Economics utgör ett exempel.

Lärosätet har kapacitet och flexibilitet att agera då data genererat inom ramen för kvalitetssystemet visar att en utbildning inte håller önskad kvalitet. Bedömargruppen rekommenderar ändå att processer och rutiner för utformning, utveckling, inrättande och nedläggning av utbildningar, som det beskrivs i självvärderingen och sammanfattas i bilagan till lärosätets EQUIS självvärdering, formaliseras i en policy och tydligare integreras i lärosätets kvalitetssäkringssystem.

3.2 Lärosätet säkerställer att dess utbildningar utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar studenterna till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket också återspeglas i examinationen.

Uppfylld

Bedömargruppen anser att lärosätets kurser och utbildningar är utformade och genomförs på ett sådant sätt som skapar studentinflytande och studentaktivt lärande. Lärosätet ger exempel på studentprojekt och problembaserat lärande, samt visar hur lärosätets kultur för studentaktivt lärande på olika sätt är en del av didaktiken. Lärosätet följer upp studenternas erfarenheter av examinationsformerna som används programutvärderingarna. Lärosätet följer också upp hur de här examinationsformerna är kopplade till lärandemålen för olika kurser och utbildningar.

Lärosätets pedagogiska kultur återspeglas i dess övergripande mål, dvs. att förbereda studenterna för att inta "aktiva, projektintensiva yrkesroller" i företag och i samhället. Data från fas 3 i Student Learning Journey ger lärosätet information för att utvärdera i vilken grad utbildningar och kurser bidrar till aktivt lärande, som en förberedelse för deras framtida yrkesliv. Det här återspeglas i sin tur i de principer som utgör det övergripande ramverket för Student Learning Journey, och som även utgör mål och fokus för lärosätets kvalitetssäkringsarbete. De grundläggande delar som måste finnas i varje utbildning är (från självvärderingen som skrivits på engelska av lärosätet):

 • Close collaboration with relevant communities of practice
 • The program must be research based
 • Teaching and assessment formats that require active learning
 • Alignment of course-level and program level goals with regard to instructional activity and assessment
I självvärderingen och i intervjuerna lyfts exempel på obligatoriska inslag i utbildningarna med särskilt fokus på studenternas aktiva roll i lärprocessen:
 • Det konsultliknande projektet på Master of Science in International Business/CEMS The Global Alliance in Management Education, med studentgrupper som tar sig an ett verkligt problem upplevt inom näringslivet
 • Live Project in Management under det tredje året på Bachelor of Science in Business & Economics, som låter studenter arbeta tillsammans med näringslivsrepresentanter kring specifika företagsutmaningar
 • Applied Retail TrackBachelor of Science in Retail Management, en modul med "tutorials", som löper parallellt med den vanliga kursplanen under tre år. Modulen innefattar workshops med företag, studiebesök på företag, karriärmoduler och företagsprojekt.
3.3 Lärosätet säkerställer ett nära samband mellan forskning och utbildning I verksamheten

Uppfylld

Forskningsbaserad undervisning utgör en grund i lärosätets uppdrag, och genomsyrar de principer som styr lärosätets organisation och arbete. Material och intervjuer visar att lärosätet följer upp och säkerställer att utbildnings- och forskningsrelaterade aktiviteter på ett strategiskt sätt är kopplade och till varandra.

De sju institutioner som utgör den organisatoriska grundstommen i lärosätets forskning täcker in de klassiska disciplinerna i en handelshögskolas läroplan (se kriterium 2.1). Rekryteringen av forskare återspeglar behoven i lärosätets programportfölj, medan ny forskning också bidrar till att prägla utbildningarnas fokus och utveckling. Enligt självvärderingen har lärosätet nyligen anpassat institutionsstrukturen för att åstadkomma förstärkt forskningsbas så att behov av förändring i programportföljen bättre ska kunna förutses.

En stor andel av de fast anställda lärarna har en doktorsexamen, och alla är aktiva forskare. Lärarna är tilldelade undervisning som är kopplad till deras särskilda expertområde, och det finns kvalitetssäkringsprocesser där matchningen mellan en lärarens expertområde och den tilldelade undervisningen stäms av. Kursvärderingar efter varje kurs speglar om studenterna tycker att de undervisande lärarna har visat kompetens inom forskningsområdet. Enligt självvärderingen genomför årligen en "performance review" där institutionschefen diskuterar med varje lärare hur man kan stärka forskningsanknytningen i undervisningen. Enskilda lärares forsknings- och undervisningskompetens och potential är en integrerad del av beslut om rekrytering, meritering och befordran.

Några utbildningsprogram är i större grad utformade utifrån den expertis som finns vid en institution, men i övrigt strukturerar lärosätet sina utbildningar i en matrismodell. Lärosätet ger exempel på hur matrismodellen stimulerar intern dynamik där tillgång och efterfrågan på passande forskningsanknuten undervisning ofta går över institutionsgränserna.

En gång om året träffas institutionscheferna och Program Directors för att diskutera utvecklingen av programportföljen och planera personalbehovet på kurserna under nästkommande läsår. Lärosätet har även processer för situationer då det för tillfället behövs kortsiktiga lösningar i form av rekrytering av lärare med tidsbegränsade anställningar, tills dess strategiska rekrytering av lärare skett.

3.4 Lärosätet säkerställer att dess utbildningar utformas och genomförs med tydlig koppling mellan nationella och lokala mål, lärandeaktiviteter och examinationer.

Inte uppfylld

Bedömargruppen anser inte att lärosätet säkerställer att det finns en tydlig koppling mellan de nationella målen i examensordningen, de lokala målen, lärandeaktiviteterna och examinationerna.

I självvärderingen anges att arbete med konstruktiv länkning och lärandemål har pågått vid lärosätet sedan 2007, när lärosätet började tillämpa Bologna-modellen. Bedömargruppen ser det som en styrka att formulerade lärandemål ingår vid inrättande av nya utbildningsprogram och vid initiering och utveckling av nya kurser. För kurserna presenteras dessa i kursbeskrivningen. Det är även en styrka att väl definierade, uppnåeliga och mätbara lärandemål finns med bland kriterierna när programkommittéer fattar beslut om nya kurser. I självvärderingen framkommer att konstruktiv länkning mellan mål på programnivå respektive kursnivå, lärandeaktiviteter samt examination är en av fyra aspekter som ska finnas med i lärosätets utbildningar. Bedömargruppen har däremot inte sett att kopplingen till de nationella målen i examensordningen beaktas när man utvecklar utbildningen. Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet tydliggör kopplingen till de nationella målen som ett kriterium vid inrättande och start av nya utbildningar.

Vid intervjuerna framkom att länkningarna mellan de nationella målen, de lokala målen, lärandemålen och examinationerna behöver följas upp och utvärderas. Detta gäller framför allt de nationella målen i examensordningen (som gäller kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt) och hur dessa kopplas till lokala mål, lärandeaktiviteter och examination. Av självvärderingen framgår att de årliga programutvärderingarna utvärderar om studenterna anser att det finns en länkning mellan lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer.

Den programutvärderingsfråga som lyfts fram som exempel i självvärderingen gäller däremot inte den konstruktiva länkningen i kurser och program, utan om de olika examinationsmetoderna som använts i utbildningen har varit tydliga och rättvisande. En rekommendation från bedömargruppen är därför att införa rutiner och processer för att med jämna mellanrum följa upp och utvärdera den konstruktiva länkningen i utbildningsprogram och kurser för att säkerställa att lärandemål och särskilt de nationella målen uppfylls, men även för att tillgodose en progression i kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Detta kan exempelvis göras genom granskning med peer review, i programanalyser, genom målmatriser eller genom frågor formulerade i programutvärderingar eller kursvärderingar riktade till studenter och alumner.

Lärosätets samarbete med handelshögskolor i Europa och övriga världen, inom ramen för joint degrees och double degrees, är ett sätt att se till att lärosätets utbildningar motsvarar internationellt erkända riktlinjer för utformning och genomförande av högre utbildning. Även lärosätets internationella ackreditering inom ramen för EQUIS (5-årscykler) och CEMS (4–5 årscykler) bidrar till detta.

3.5 Utifrån kontinuerliga uppföljningar och periodiska granskningar vidtar lärosätet de åtgärder som krävs för att förbättra och utveckla utbildningarna.

Uppfylld

Bedömargruppen anser att lärosätet regelbundet genomför förbättringar och förändringar av utbildningar och kurser för att komma tillrätta med svagheter och problem som identifieras genom analys av data genererad inom ramen för kvalitetssäkringssystemet. Regelbundna uppföljningar möjliggör kritisk granskning och utveckling av den övergripande strategin.

Regelbunden uppföljning och utvärdering genomförs med olika metoder: studenters utvärderingar av utbildningar (en årlig programutvärdering i enkätform till studenter på alla utbildningar) och kurser (formativ kursvärdering mitt i kursen och summativ kursvärdering efter avslutade kurser), fokusgrupper med studenter (något olika organiserade vid olika utbildningar), samtal mellan studenter och Program Directors samt genom kvalitetsdialoger med externa partners. Resultatet förmedlas till relevanta intressenter och är utgångspunkten för utveckling. Det särskilda flödet och användningen av resultaten framgår av lärosätets Summary of quality assurance policy for programs at SSE 2019. Svarsfrekvensen på kursvärderingar på kandidatnivå kan dock förbättras.

Det material bedömarna tagit del av ger exempel på hur lärosätet genom verksamhetscykeln regelbundet identifierar möjligheter till förbättringar. Materialet ger också exempel på hur kvalitetssäkringsdata bidrar till förbättringar och nya initiativ. Det finns exempel på genomförda förändringar, på kurser inom Master of Science in Economics och inom Bachelor of Science in Business & Economics, som en följd av svagheter som framkommit i utvärderingar riktade till studenter.

Enligt självvärderingen implementerades kvalitetssäkringsprocesser för att möjliggöra för Program Director, Course Directors, studenterna och berörda institutionschefer att göra förändringar om det visade sig behövas när Bachelor of Science in Retail Management startades 2008. År 2018 när utbildningen erbjöds på engelska, hade kurserna förändrats för att anpassas till de förväntade studieresultaten, studenternas förväntningar och detaljhandeln.

Global Challenges (spår omfattande 15 hsp) vid Bachelor of Science in Business & Economics är ett exempel på en utbildningsinnovation som utformades för att skapa utrymme för studenters reflektion och diskussion om dagens globala utmaningar. Storleken på studentgruppen på detta utbildningsprogram gjorde genomförandet komplicerat. Förändringen baserades på ett nära samarbete mellan Course Directors, studenterna och institutionerna, samt genom återkoppling från studenterna för att möjliggöra nödvändig utveckling. I självvärderingen finns ett utdrag ur studenternas bidrag till lärosätets Sharing Information on Progress Report 2019, som genomförs för deltagare i FN:s Principles for Responsible Management Education, framgår att studenterna värdesätter att deras återkoppling har påverkat utvecklingen av Global Challenges Track.

Vid Master of Science in International Business (integrerad med "joint CEMS degree" i International Management) genomfördes en framgångsrik förändring av utvärderingsmetoden. Den framgångsrika förändringen tillskrivs lärosätets kontinuerliga förbättringskultur samt resultatet av dialog och samarbete med studenterna, snarare än som ett resultat av utvärderingar med låga svarsfrekvenser riktade till studenter.

I självvärderingen och vid intervjuerna framkommer att avseende återkommande extern granskning genom peer review av lärosätets utbildningar litar lärosätet till två processer baserade på gängse självvärderingsförfarande med bedömning av peers från internationella handelshögskolor:

 • Lärosätets CEMS Master in International Management granskas av externa bedömare vart 4–5:e år. Granskningen innefattar en självvärderingsrapport, ett platsbesök, en utvärderingsrapport av bedömargruppen, en handlingsplan och uppföljning. Detta utöver den årliga jämförelsen och rankningen med de 32 handelshögskolor som är medlemmar av CEMS.
 • I EQUIS-ackrediteringen vart 5:e år innefattar också en fördjupad utvärdering av ett utbildningsprogram som väljs ut av EQUIS, förutom utvärderingen av kvalitetssäkringssystemet och andra grundläggande aspekter i verksamheten. Enligt självvärderingen är ett exempel på ett initiativ till följd av EQUIS beslutet att internationalisera Bachelor of Science in Retail Management och införa engelska som undervisningsspråk från 2018.
 • Självvärderingen ger också andra exempel på hur både EQUIS-ackrediteringen och granskningen inom ramen för CEMS inkluderar olika aspekter av lärosätets verksamhet; år 2018 identifierade både EQUIS och CEMS lärosätets företagskontakter och arbetslivsanknytning i Student Learning Journey som "best practice". Precis som granskningen inom ramen för CEMS genomförs EQUIS-ackrediteringen genom peer review med bedömare från ledande internationella handelshögskolor. Vid lärosätets senaste EQUIS-ackreditering 2018 valdes Master of Science in International Business ut för granskning. Även de tre double degrees med Bocconi, St. Gallen och Sciences Po utgör tillfällen för peer learning.

  Bedömargruppen menar att de ordinarie utvärderingarna av utbildningar och kurser som riktas till studenter samt dialogerna med lärosätets externa partners, både akademiska (inklusive utbildningsutvärderingar som genomförs av CEMS och EQUIS) och icke-akademiska är av stor betydelse. Trots detta rekommenderar bedömargruppen att lärosätet utvecklar en process för återkommande granskning av utbildningar, som inte redan granskas av till exempel EQUIS och CEMS, genom självvärdering och peer review.

  3.6 Lärosätet säkerställer att granskningsresultat publiceras och att åtgärder som planeras eller genomförs för att förbättra och utveckla utbildningarna kommuniceras på ett ändamålsenligt sätt med relevanta intressenter.

  Uppfylld

  Bedömargruppen anser att lärosätet säkerställer att utvärderingar av resultat publiceras samt att planerade eller genomförda åtgärder för att förbättra och utveckla kurser och utbildningar kommuniceras på ett tillfredsställande och öppet sätt med relevanta intressenter.

  Summary of quality assurance policies for programs at SSE 2019 ger en tydlig bild av hur utvärderingsresultat används och sprids. I Självvärderingen ges exempel på hur lärosätet kommunicerar resultaten av sitt kvalitetssäkringsarbete. En grundläggande princip är öppenhet både med styrkor och svagheter som ett sätt att fortsätta förbättringsarbetet och skapa medvetenhet och driva utveckling. Det finns också exempel på åtgärder som en följd av att man genom kvalitetssäkringsarbetet upptäckt brister i kommunikationen av utvärderingsresultat.

  Vad avser fas 1 i Student Learning Journey publiceras utvärderingsresultat och antagningsdata på lärosätets webbplats, som exempelvis det ofta höga snittbetyget (GPA) eller resultat av det antagningstest som en del av antagningen baseras på. Enligt självvärderingen kommuniceras det också av lärosätets rektor vid informationsmöten med personal och studenter. Antagningsdata beskriver också fördelning mellan kvinnor och män liksom antal studenter från icke-akademikerhem som söker och antas till lärosätets utbildningar. Dessa data publiceras via olika kanaler för att nå relevanta intressenter.

  Kommunikation om resultat som kan härröras till fas 2 i Student Learning Journey inkluderar en årlig programutvärdering för varje utbildning. Lärosätets medarbetare vid Program Office skickar resultaten av utvärderingarna till VPDP, Program Directors, Program Committees och Advisory Boards. Data om studenternas nöjdhet och examinationsgrad skickas till styrelsen (och ingår i lärosätets KPI-system).

  Resultaten från de summativa kursvärderingarna kommuniceras till Course Directors, som delar informationen med lärare på kurserna. Program Directors får en aggregerad rapport med kvantitativa data för kurser inom deras respektive utbildningsprogram och kan begära mer information om de så vill. Institutionscheferna får både kvantitativa och kvalitativa resultat från kursvärderingar gällande kurser där lärare på deras institution undervisar. VPDP får en aggregerad kvantitativ rapport, precis som styrelsen varje år får en sammanställning av resultat från VPDP. Equality and Diversity Manager får resultatet av frågor som gäller kön- och mångfalds-aspekter. Enligt Summary of Quality Assurance Policies for programs at SSE 2019 läggs alla kursrapporter med kvantitativa data upp på lärosätets studentportal.

  Resultat av de formativa kursvärderingarna (utformningen varierar på olika utbildningar) överlämnas till Course Directors för att möjliggöra anpassningar under pågående kurs.

  Information som genereras inom kvalitetssäkringssystemet har dock visat att resultat av kursvärderingar och påföljande förändringar av kurser inte alltid kommuniceras till studenterna. Eftersom det underminerar studenterna tilltro till värdet av att engagera sig i kvalitetsdialoger, har lärosätet beslutat att införa uppföljningar för att komma tillrätta med detta.

  Kommunikation av resultat från fas 3 i Student Learning Journey gäller framför allt alumners plats på arbetamarknaden. Dessa resultat publiceras och sprids brett bland lärosätets intressenter i en årlig placement report, vilken även inkluderar alumner från forskarutbildningen. Lärosätets deltagande i rankingen Financial Times inkluderar också omfattande dialog med Financial Times vad avser utexaminerade studenter och karriärutveckling. Resultatet av rankingen publiceras varje år.

  Bedömargruppen lovordar lärosätets öppenhet vad avser systematisk kommunikation av resultat från dess kvalitetssäkring. För att ytterligare förbättra kvalitetsdialogen, rekommenderar bedömargruppen att lärosätet skapar en intern och en extern webbplats genom vilka resultat från utvärderingar kan spridas. Det underlättar för intressenter att hitta relevant information kopplad till kvalitetssäkring samt för att få en överblick över granskningsresultat.

  3.7 Lärosätet har och tillämpar goda rutiner för antagning av studenter och doktorander, tillgodoräknanden samt för utfärdande av examina. Lärosätet har även en fastställd rutin för omprövning av beslut gällande studenter.

  Uppfylld

  Bedömargruppen anser att lärosätet har lämpliga processer för antagning, tillgodoräknande från partneruniversitet, utfärdande av examina och studenternas rätt till omprövning, enligt vad som framkommer i lärosätets antagningsregler och studenthandboken, reglerna för disciplinära åtgärder (senaste ändringen beslutades av styrelsen 4 oktober 2012) och reglerna för examensbevis (senaste ändringen beslutades av styrelsen 13 september 2016).

  Lärosätet har enligt avtal med regeringen rätt att utfärda examensbevis för kandidat-, master- och doktorsexamen. Då lärosätet inte är en statlig myndighet kan de på ett annat sätt, än statliga lärosäten, fastställa sina regler, utse och anta sina studenter samt utforma sina utbildningar. Lärosätet följer dock examensstrukturen i Bolognaöverenskommelsen från 2007, och lärosätet är föremål för UKÄ:s utvärderingar och tillsyn.

  Lärosätets processer för antagning till kandidatprogram och masterprogram avslutas med en extern granskning. Till kandidatprogrammen antas i dag minst 75 procent av studenterna baserat på gymnasiebetyg, minst 5 procent på högskoleprovet, minst 5 procent på särskilda meriter och max 10 procent på alternativa meriter (ansökan, analytiskt test och intervjuer) – för att öka mångfalden bland studenterna. En annan process med syfte att stödja lärosätets strävan att öka mångfalden bland studenterna är de enkäter som skickas till sökanden som erbjudits plats på en utbildning men som tackat nej.

  Inför antagningen till masterprogrammen får lärosätet varje år 1 800 ansökningar till 300 platser. Detaljerade processer finns för urval (de varierar något mellan utbildningarna). Till antagningen av doktorander får lärosätet cirka 600 ansökningar, varav 20–25 doktorander antas.

  Tillgodoräknande accepteras bara för studenter som ingår i lärosätets utbytesprogram, double degree-program och relevanta utbildningar som ges av aktörer inom i lärosätets strategiska partnerskap. Det finns också regler för tillgodoräknande mellan lärosätets utbildningar. Bedömargruppen anser att det finns tillfredsställande processer för tillgodoräknanden och för utfärdande av examina. Lärosätet har fastställda rutiner för omprövning av beslut gällande studenter och doktorander.

  Processer gällande studenternas rätt till omprövning slås fast i antagningsreglerna och studenthandböckerna, reglerna för disciplinära åtgärder och reglerna för examina. Enligt lärosätets regler finns det möjlighet att begära omprövning av följande beslut:

 • beslut om antagning
 • betyg
 • disciplinåtgärder mot studenter
 • beslut om avregistrering
 • undantag från regler om begränsningar av studietid och villkor för vidare studier, urval för terminsutbyte

Ansvarig utredare:
Bo Sandberg