Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Student och doktorandperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Student och doktorandperspektiv

Godkänt med förbehåll
Publicerad: 2020-03-24
Lärosäte: Handelshögskolan i Stockholm
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Student och doktorandperspektiv

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet

Tillfredsställande

Bedömargruppen anser att lärosättet präglas av en stark gemenskap där en närhet mellan student och fakultet utgör en extraordinärt god förutsättning för studentinflytande. Till följd av detta, samt att högskolan endast erbjuder programutbildningar, skapas möjligheter till att bygga stark och nära kommunikation med den enskilda studenten såväl som studentkåren.

Bedömargruppen har utifrån inkomna underlag kunnat identifiera flera exempel på inarbetade rutiner som skapar möjligheter för ett kvalitetsdrivande studentinflytande med bred representation av studenter. Några exempel är användandet av kursvärderingar, klassambassadörer och studentrepresentation i centrala och lokala organ. I självvärderingen framkommer även exempel på hur den enskilda studenten kan forma sin utbildningstid genom kursval och olika tillval.

Bedömargruppen kan samtidigt konstatera att delar av de rutiner och processer som säkerställer studentinflytandet saknar tydliga formuleringar i styrdokument. Det formella studentinflytandet formaliseras genom exempelvis en organisationsordning och avtal med studentkåren. Men bedömargruppen finner att nuvarande styrdokument inte fullt ut fastställer villkor eller tillräckliga rättigheter för studenterna att utöva inflytande. Vidare är det bedömargruppens mening att detta speciellt gäller forskarstudenternas förutsättningar till inflytande.

Styrkor

 • Studenterna är tydligt delaktiga i kvalitetssäkringsarbetet.
 • Resultaten av studentinflytandet tillvaratas av kvalitetssäkringssystemet och resulterar i kvalitetsstärkande åtgärder.
 • Studenterna och fakulteten är nära varandra.
 • Internationella studenter har möjlighet att delta i kvalitetssäkringsarbetet.

Utvecklingsområden

 • Nuvarande styrdokument fastställer inte fullt ut villkoren för studentinflytandet.
 • Övergripande formulera studentinflytandets syfte och villkor, samt att vidare formulera och förbättra förutsättningar för studentrepresentanter generellt och forskarstuderande i synnerhet.

5.1 Lärosätet säkerställer, genom rutiner och processer, ett systematiskt arbete med att verka för studenters och doktoranders möjligheter och förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation.

Uppfylld

Bedömargruppen anser att studentinflytandet vid lärosätet är starkt och att studenterna genom lärosätets rutiner och processer har möjlighet att påverka i frågor som rör dem. Utifrån det underlag som bedömargruppen har haft till förfogande bedömer vi att lärosätet gör ett gott arbete med att informera studenterna om deras rätt till inflytande, exempelvis genom att anordna en mottagningsvecka och genom att erbjuda handböcker.

Det formella inflytandet förverkligas genom att studentkåren erbjuds fullvärdiga medlemskap i beslutande organ ända upp till lärosätes styrelse, där studentkårens ordförande sitter med sin företrädare som suppleant. Bedömargruppen har både genom det inkomna underlaget och genom intervjuerna kunnat ta del av flera exempel där studenterna har utövat inflytande över både utbildning och förutsättningar för studentinflytande. Utifrån intervjuer och underlag anser bedömargruppen även att internationella studenter har goda förutsättningar att delta i kvalitetssäkringsarbetet och engagera sig studentrepresentativt. Detta till stor del tack vare lärosätets internationella profil som bland annat innebär ett omfattande användande av engelska.

Både självvärderingen och studentinlagan visar på en hög grad av informellt studentinflytande, något som i självvärderingen delvis tillskrivs den höga kvoten fakultetpersonal per student. Av intervjuerna har bedömargruppen även fått bilden av en organisation och organisationskultur som skapar och möjliggör möten mellan fakulteten och studenterna. Dessutom sker studentinflytande i form av återkommande programvärderingar, kursvärderingar, fokusgrupper med studenter och samtal med studentrepresentanter.

Genom att i kursvärderingar inkludera en fråga om hur studenterna upplever undervisande personals tillgänglighet ger lärosättet även ett exempel på hur man systematiskt säkerställer en kvalitetsdrivande funktion. Vidare noterar bedömargruppen att lärosätets arbete med kursvärderingar överlag är tillfredsställande, även om brister förekommer. Lärosättet skickar rutinmässigt ut enkäter med standardiserade frågor. Resultaten sammanställs till underlag för både program- och kursvärderingar. Studentkåren framför i studentinlagan att resultatet av kursvärderingar ibland inte återkopplas till studenterna, och under intervjuerna framkom även att svarsfrekvensen bland studenterna ibland är låg. Av självvärderingen och intervjuerna framgår att det finns både intention och rutiner att tillvarata, utvärdera samt återkoppla resultatet av kursvärderingarna. Under intervjuerna beskrevs vidare hur lärosättet nyligen på kurswebbsidor har infört en informationsruta vars syfte är att säkerställa att information om resultaten av kursutvärderingar når studenterna. Detta är en följd av studentkårens kritik mot återkopplingen.

Även om bedömargruppens helhetsbild är att ett starkt och brett studentinflytande finns på lärosättet, så är det svårt att identifiera hur detta fullt ut säkerställs i lärosätets styrdokument. Ett dokument som på ett övergripande sätt institutionaliserar studentinflytandets syfte och villkor borde upprättas, för att ytterligare säkerställa studenternas möjligheter och förutsättningar till inflytande.

Bedömargruppens grundsyn är att det är extra viktigt för ett lärosäte som bara i begränsad utsträckning omfattas av svenska högskolans lagar och förordningar att själva formulera övergripande villkor och rättigheter för studenter att utöva inflyttande. Bland de inkomna dokumenten från lärosättet finns en organisationsordning som tillsammans med löpande avtal med studentkåren beskriver vilka organ studentkåren kan och förväntas utse studentrepresentanter till. Detta säkerställer ett formellt studentinflytande som genomsyrar högskolans förvaltning, från program till styrelse. Andra avtal behandlar exempelvis hur lärosätet stödjer studentkåren och hur lärosättet tillsammans med studentkåren ska verka för att stärka internationella studenters möjligheter till inflytande.

I intervjuerna och självvärderingen beskrivs en kollaborativ kvalitetsdrivande kultur, som bland annat innebär att möten förläggs så att studenter kan närvara och att studenter har nära till samtal med ansvariga inom lärosätet. Samtidigt så kan bedömargruppen utifrån den inkomna dokumentationen inte hitta skrivelser som ger studentrepresentanter formell rätt till inflyttande över mötestider eller rätt till introduktion till de organ där de ska vara studentrepresentanter. Detta gör systemet personberoande och osäkert. När det gäller förutsättningar för studentinflytande finns exempelvis inte särskild rätt till anpassning av scheman för undervisning och examination, inte heller finns särskilt stöd för studenter med studentrepresenativa uppdrag, utifall de skulle komma efter i sin utbildningsplan.

Bedömargruppen anser att lärosättet behöver tydliggöra formerna för studentinflytandet samt förutsättningar och möjligheter för studentrepresentanterna i form av formaliserade villkor, eftersom det är en viktig förutsättning för att studentrepresentanterna ska kunna agera med autonomi och integritet. Dessutom menar bedömargruppen att syftet och målet med studentinflytandet bör formaliseras i ett lätt kommunicerat dokument.

Avslutningsvis vill bedömargruppen särskilt beröra forskarstudenters möjligheter och förutsättningar till inflytande. Utifrån platsbesöken är bedömargruppens intryck att doktorandernas möjligheter till inflytande är funktionella. Både självvärderingen och studentinlagan vittnar om att forskarstudenter har ett mycket starkt informellt inflytande. De väljer även en forskarstudent vid varje institution att agera som formell representant. Vid platsbesöket noterar bedömargruppen att det verkar gå utan problem att rekrytera doktorandrepresentanter till de stolar de förväntas fylla.

Utvecklingsområden som bedömargruppen har identifierat för forskarstudenters möjligheter till inflytande gäller i huvudsak organisering. I självvärderingen framkommer att hanteringen av vissa ärenden som gäller forskarstudenter hanteras av ett doktorandombud som är anställd av lärosätet. Bedömargruppen noterar att forskarstudenter inte har något ombud som är fristående i förhållande till lärosätet att kontakta vid eventuella problem. Jävssituationer kan uppkomma. Vid intervjuerna noterades att varken doktorandombudet eller Equality and diversity manager verkar användas av doktoranderna. Vidare noterar bedömargruppen att lärosätet inte erbjuder doktorander kompensation för studentrepresentativt engagemang i form av förlängning (prolongation). Med anledning av detta anser bedömargruppen att lärosätet särskilt bör se över doktorandernas individuella och kollektiva förutsättningar att utöva inflytande.

Ansvarig utredare:
Bo Sandberg