Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhet
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Jämställdhet

Godkänt med förbehåll
Publicerad: 2020-03-24
Lärosäte: Handelshögskolan i Stockholm
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Jämställdhet

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet

Tillfredsställande

Bedömargruppen anser att arbetet med jämställdhet är integrerat i lärosätets kvalitetssystem. Det finns processer, rutiner och funktioner som håller jämställdhetsfrågan levande. Medvetenheten om betydelsen av att arbeta med jämställdhet för att nå kvalitet i utbildningarna är stor, både inom ledning och bland övriga medarbetare. Jämställdhet i utbildningen beaktas i planering, genomförande och uppföljning där brister identifieras.

Sammantaget vill bedömargruppen lyfta fram följande styrkor inom bedömningsområdet:

· Det finns en stor medvetenhet både hos ledning och hos medarbetare om betydelsen av att arbeta med jämställdhet i utbildningarna.

· Det finns en organisation för att arbeta med jämställdhet där heltidstjänsten Equality and diversity manager och jämställdhets- och mångfaldskommitteen är viktiga funktioner.

· Det skapas förutsättningar för lärare att arbeta med frågan genom seminarier, kurser och funktioner som kan konsulteras.

· Jämställdhetsaspekten beaktas i samtliga tre faser av studenternas läranderesa, det vill säga inför, under och efter utbildningen

· Lärosätet följer upp jämställdhet i utbildningarna och initierar förbättringsarbete om man identifierar brister.

Bedömargruppen vill lyfta fram följande utvecklingsområden:

· Fortsätt att inkludera jämställdhetsaspekter i utbildningarnas innehåll, bland annat om attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar villkoren för kvinnor och män.

· Förbättra uppföljningen och utvärderingen av jämställdhet i utbildningarna, bland annat genom att förtydliga kursvärderingsfrågor och infoga tydliga frågor om jämställdhet, bland annat i programutvärderingar.

· Formulera en jämställdhetspolicy med uttalade mål för jämställdhetsarbetet, som också fastställer och tydliggör den viktiga funktionen som Equality and diversity manager har.

· Arbeta vidare med att skapa en jämnare fördelning mellan kvinnor och män i lärarkåren, bland lärare på kurserna och bland studenterna.

Bedömning av bedömningsgrunden:

4.1 Lärosätet säkerställer, genom rutiner och processer, ett systematiskt arbete med att beakta jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande.

Uppfylld

Bedömargruppen anser att det är en styrka för lärosätet att det finns en organisation för arbetet med jämställdhet, och en medvetenhet om betydelse av att ha rutiner och processer för att arbeta med frågan. Ledningen är drivande i jämställdhetsarbetet, det finns en jämställdhets- och mångfaldskommitté samt en anställd Equality and diversity manager som är väl känd i organisationen och, vilket framgick av intervjuerna, har ett högt förtroende både hos medarbetare och studenter.

Equality and diversity manager har en betydelsefull roll och en central funktion i lärosätets jämställdhetsarbete och i organisationen av det. Equality and diversity manager (en heltidstjänst vid lärosätet) ansvarar för utformning av rutiner och processer, och av intervjuerna framgick att funktionen även involveras i utbildningens innehåll, utformning och genomförande. Equality and diversity manager sammanställer halvårs- och delårsbokslut över könsfördelningen vid lärosätet som delges Faculty and program Board, anordnar utbildningar som ett normkritiskt seminarium som är obligatoriskt för lärare, har en rådgivande funktion för lärare om utbildningsmoment samt fångar upp medarbetare och studenters frågor om diskriminering, övergrepp och trakasserier. Bedömargruppen anser att lärosätets Equality and diversity manager med fördel kan involveras ännu mer för att utveckla jämställdhetsaspekten i utbildningarna.

Lärosätet har tidigare haft en jämställdhetspolicy, men sedan några år finns inget sådant dokument även om ambitionen finns att skapa ett. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att formulera en jämställdhetspolicy med uttalade mål för arbetet med jämställdhet.

Bedömargruppen har i självvärderingen och intervjuerna sett exempel på hur jämställdhet beaktas i utbildningars innehåll och utformning men rekommenderar lärosätet att fortsätta arbeta för att jämställdhet beaktas i innehållet i fler kurser och utbildningsprogram. Lärosätet har introducerat Global Challenges Track, en obligatorisk modul på det största kandidatprogrammet på lärosätet (BSc i Business & Economics). Ungefär hälften av studenterna på lärosätet går på detta program. Modulen består av fyra obligatoriska kurser under de första två åren, som fokuserar på FN:s mål för hållbar utveckling, varav ett är jämlikhet (inklusive jämställdhet). I övriga utbildningar varierar inslagen av jämställdhetsaspekter. I fördjupningsspåret fick bedömargruppen tydliga exempel på hur jämställdhetsfrågor har integrerats även i kursplaner och kursmaterial (Master of Science in International Business). Både i självvärderingen och vid intervjuerna framhävs att jämställdhetsfrågor i utbildningarnas innehåll kan vidareutvecklas. För lärare finns den pedagogiska kursen The inclusive classroom, som bland annat behandlar hur man känner igen, bemöter och förhindrar sexuell diskriminering. Både i Global Challenges Track och i The inclusive classroom deltar Equality and diversity manager.

Genom uppföljning har lärosätet identifierat problem med ojämn fördelning mellan män och kvinnor bland studenter på flera utbildningsprogram och på alla nivåer inom lärarkollegiet. För att åtgärda problemet har man initierat ett antal olika processer. Bedömargruppen anser alltså att det vid lärosätet finns ett systematiskt arbete för att jämna ut könsskillnader bland medarbetare och inom studentgruppen. Lärosätet följer upp antalet män och kvinnor som söker till, erbjuds plats och antas till samtliga program. Programkontoret genomför uppföljningen och rapporterar resultatet till aktörerna i kvalitetssystemet (inklusive Board of Directors) för analys och åtgärder för att komma tillrätta med obalansen. För att säkerställa kvaliteten hos studenterna och bredda rekryteringen har antagningsprocessen kompletterats med special merit admission track och alternative admission track som visat på försiktigt positiva resultat.

Analys av antagningsmönster har visat att utbildningar som ges på engelska sett lockar fler kvinnor (än utbildningar som ges på svenska), vilket har haft betydelse för lärosätets beslut att erbjuda all utbildning på engelska. Lärosätet har tagit olika initiativ för att synliggöra kvinnliga förebilder för presumtiva studenter, exempelvis #handels24. Satsningen avslutades efter två år eftersom bara kvinnor som redan var intresserade av lärosätets utbildningar deltog. Att projektet avslutades ger exempel på en förmåga att följa upp och ompröva sin verksamhet. Det finns även ett mentorskapsprogram, SSE sisters, där unga kvinnor kan stödja och lära av varandra. Sammansättningen bland forskare, lärare och andra medarbetare följs upp av ledningen och Equality and diversity manager genom nyckeltal som används för att utveckla strategiska rekryteringsplaner, anställningsärenden och stöd till biträdande lektorer. Vid platsbesöket framkom att det finns ett proaktivt arbete för att uppmuntra kvinnor att söka utlysta tjänster.

Lärosätet följer upp och utvärderar sina utbildningar med olika metoder riktade till studenter för att utveckla kvaliteten i kurser och program. Bedömargruppen anser dock att metoden för att följa upp jämställdhetsaspekten i utbildningarna bör utvecklas. Kurser och utbildningsprogram ska enligt självvärderingen följas upp genom en formativ kursvärdering i mitten av kurserna, en summativ kursvärdering i slutet av kurserna, en årlig programutvärderingsenkät riktad till studenter samt fokusgrupper fyra gånger per år. Forskarutbildningen följs upp i samband med programkommitténs möten fyra gånger per år. Den summativa kursvärderingen har en specifik formulerad fråga om jämställdhetsaspekter. Övriga utvärderingar tillåter studenterna att ta upp frågan om jämställdhet i öppna frågor om negativa och positiva erfarenheter av kursen. Av självvärderingen framgår däremot att det är sällan som jämställdhetsaspekter tas upp i dessa frågor. Jämställdhetsfrågan i den summativa kursvärderingen rymmer flera aspekter: både om samtliga studenter behandlades likvärdigt samt om jämställdhet beaktades av läraren i exempelvis valet av kursmaterial, valet av gästföreläsare, under föreläsningar och diskussioner. Detta gör det svårt att utläsa vilken aspekt av utbildningen studenternas svar avser. För att ha en systematisk uppföljning av jämställdhet är en rekommendation till lärosätet att i samtliga utvärderingar ställa tydliga frågor om jämställdhet.

Lärosätet har gjort en analys av studenternas öppna svar i kursvärderingarna. Analysen visar bland annat att flera av svaren pekade på en negativ inställning till den explicita frågan om jämställdhet och att vissa ansåg att frågan var irrelevant. En större andel av dessa var män, vilket kan tyckas bekymmersamt eftersom målet för lärosätet är att utbilda ledare för det svenska samhället. Analysen visade även en uppfattning bland studenter som är kvinnor, att kvinnor är underrepresenterade bland lärare och i kurslitteraturen. I självvärderingen noteras att detta är något som måste korrigeras. Bedömargruppen anser att det är positivt att lärosätet genomfört analysen och på så vis har identifierat ett behov av att agera. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att fortsätta sitt arbete med utformningen av och innehållet i utbildningen ur ett jämställdhetsperspektiv samt att arbeta mer för att uppmärksamma attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar villkoren för kvinnor och män.

Lärosätet beaktar även jämställdhet i sin alumnverksamheten. I självvärderingen nämns här Employer Image Barrometer samt data som samlas in om alumnernas första tid på arbetsmarknaden och deras karriärutveckling samt dialogen inom ramen för Financial Times-rankningen. Genom SSE Employer Image Barrometer samlas information in om mäns och kvinnors intresse för att arbeta inom olika branscher. Insamlandet av dessa data bidrar bland annat till genderspecifik karriärrådgivning, exempelvis coachning och mentorskap. Bedömargruppen ser det som en styrka att jämställdhetsaspekten finns med i hela förloppet av det som lärosätet kallar studenternas läranderesa, det vill säga tiden före, under och efter utbildningen.

I självvärderingen beskriver lärosätet även externa kvalitetsdialoger som krafter för att driva på arbetet med jämställdhet vid lärosätet. En av dessa är Financial Times-rankningen, där information om könsfördelningen bland personal, styrelsemedlemmar och studenter lämnas. Även i EFMD/EQUIS-processen ombes lärosätet rapportera in data om könsfördelning. En av de vägledande principerna i dialogen PRME är eliminering av diskriminering. Inom CEMS deltar lärosätet i en Faculty group på temat Gender and Diversity Management, som verkar för att förbereda studenterna på att ta på sig ledarskapsroller i jämställdhetsfrågor samt för att intensifiera forskning om jämställdhet.

Bedömning av bedömningsgrunden:

4.1 Lärosätet säkerställer, genom rutiner och processer, ett systematiskt arbete med att beakta jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande.

Uppfylld

Bedömargruppen anser att det är en styrka för lärosätet att det finns en organisation för arbetet med jämställdhet, och en medvetenhet om betydelse av att ha rutiner och processer för att arbeta med frågan. Ledningen är drivande i jämställdhetsarbetet, det finns en jämställdhets- och mångfaldskommitté samt en anställd Equality and diversity manager som är väl känd i organisationen och, vilket framgick av intervjuerna, har ett högt förtroende både hos medarbetare och studenter.

Equality and diversity manager har en betydelsefull roll och en central funktion i lärosätets jämställdhetsarbete och i organisationen av det. Equality and diversity manager (en heltidstjänst vid lärosätet) ansvarar för utformning av rutiner och processer, och av intervjuerna framgick att funktionen även involveras i utbildningens innehåll, utformning och genomförande. Equality and diversity manager sammanställer halvårs- och delårsbokslut över könsfördelningen vid lärosätet som delges Faculty and program Board, anordnar utbildningar som ett normkritiskt seminarium som är obligatoriskt för lärare, har en rådgivande funktion för lärare om utbildningsmoment samt fångar upp medarbetare och studenters frågor om diskriminering, övergrepp och trakasserier. Bedömargruppen anser att lärosätets Equality and diversity manager med fördel kan involveras ännu mer för att utveckla jämställdhetsaspekten i utbildningarna.

Lärosätet har tidigare haft en jämställdhetspolicy, men sedan några år finns inget sådant dokument även om ambitionen finns att skapa ett. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att formulera en jämställdhetspolicy med uttalade mål för arbetet med jämställdhet.

Bedömargruppen har i självvärderingen och intervjuerna sett exempel på hur jämställdhet beaktas i utbildningars innehåll och utformning men rekommenderar lärosätet att fortsätta arbeta för att jämställdhet beaktas i innehållet i fler kurser och utbildningsprogram. Lärosätet har introducerat Global Challenges Track, en obligatorisk modul på det största kandidatprogrammet på lärosätet (BSc i Business & Economics). Ungefär hälften av studenterna på lärosätet går på detta program. Modulen består av fyra obligatoriska kurser under de första två åren, som fokuserar på FN:s mål för hållbar utveckling, varav ett är jämlikhet (inklusive jämställdhet). I övriga utbildningar varierar inslagen av jämställdhetsaspekter. I fördjupningsspåret fick bedömargruppen tydliga exempel på hur jämställdhetsfrågor har integrerats även i kursplaner och kursmaterial (Master of Science in International Business). Både i självvärderingen och vid intervjuerna framhävs att jämställdhetsfrågor i utbildningarnas innehåll kan vidareutvecklas. För lärare finns den pedagogiska kursen The inclusive classroom, som bland annat behandlar hur man känner igen, bemöter och förhindrar sexuell diskriminering. Både i Global Challenges Track och i The inclusive classroom deltar Equality and diversity manager.

Genom uppföljning har lärosätet identifierat problem med ojämn fördelning mellan män och kvinnor bland studenter på flera utbildningsprogram och på alla nivåer inom lärarkollegiet. För att åtgärda problemet har man initierat ett antal olika processer. Bedömargruppen anser alltså att det vid lärosätet finns ett systematiskt arbete för att jämna ut könsskillnader bland medarbetare och inom studentgruppen. Lärosätet följer upp antalet män och kvinnor som söker till, erbjuds plats och antas till samtliga program. Programkontoret genomför uppföljningen och rapporterar resultatet till aktörerna i kvalitetssystemet (inklusive Board of Directors) för analys och åtgärder för att komma tillrätta med obalansen. För att säkerställa kvaliteten hos studenterna och bredda rekryteringen har antagningsprocessen kompletterats med special merit admission track och alternative admission track som visat på försiktigt positiva resultat.

Analys av antagningsmönster har visat att utbildningar som ges på engelska sett lockar fler kvinnor (än utbildningar som ges på svenska), vilket har haft betydelse för lärosätets beslut att erbjuda all utbildning på engelska. Lärosätet har tagit olika initiativ för att synliggöra kvinnliga förebilder för presumtiva studenter, exempelvis #handels24. Satsningen avslutades efter två år eftersom bara kvinnor som redan var intresserade av lärosätets utbildningar deltog. Att projektet avslutades ger exempel på en förmåga att följa upp och ompröva sin verksamhet. Det finns även ett mentorskapsprogram, SSE sisters, där unga kvinnor kan stödja och lära av varandra. Sammansättningen bland forskare, lärare och andra medarbetare följs upp av ledningen och Equality and diversity manager genom nyckeltal som används för att utveckla strategiska rekryteringsplaner, anställningsärenden och stöd till biträdande lektorer. Vid platsbesöket framkom att det finns ett proaktivt arbete för att uppmuntra kvinnor att söka utlysta tjänster.

Lärosätet följer upp och utvärderar sina utbildningar med olika metoder riktade till studenter för att utveckla kvaliteten i kurser och program. Bedömargruppen anser dock att metoden för att följa upp jämställdhetsaspekten i utbildningarna bör utvecklas. Kurser och utbildningsprogram ska enligt självvärderingen följas upp genom en formativ kursvärdering i mitten av kurserna, en summativ kursvärdering i slutet av kurserna, en årlig programutvärderingsenkät riktad till studenter samt fokusgrupper fyra gånger per år. Forskarutbildningen följs upp i samband med programkommitténs möten fyra gånger per år. Den summativa kursvärderingen har en specifik formulerad fråga om jämställdhetsaspekter. Övriga utvärderingar tillåter studenterna att ta upp frågan om jämställdhet i öppna frågor om negativa och positiva erfarenheter av kursen. Av självvärderingen framgår däremot att det är sällan som jämställdhetsaspekter tas upp i dessa frågor. Jämställdhetsfrågan i den summativa kursvärderingen rymmer flera aspekter: både om samtliga studenter behandlades likvärdigt samt om jämställdhet beaktades av läraren i exempelvis valet av kursmaterial, valet av gästföreläsare, under föreläsningar och diskussioner. Detta gör det svårt att utläsa vilken aspekt av utbildningen studenternas svar avser. För att ha en systematisk uppföljning av jämställdhet är en rekommendation till lärosätet att i samtliga utvärderingar ställa tydliga frågor om jämställdhet.

Lärosätet har gjort en analys av studenternas öppna svar i kursvärderingarna. Analysen visar bland annat att flera av svaren pekade på en negativ inställning till den explicita frågan om jämställdhet och att vissa ansåg att frågan var irrelevant. En större andel av dessa var män, vilket kan tyckas bekymmersamt eftersom målet för lärosätet är att utbilda ledare för det svenska samhället. Analysen visade även en uppfattning bland studenter som är kvinnor, att kvinnor är underrepresenterade bland lärare och i kurslitteraturen. I självvärderingen noteras att detta är något som måste korrigeras. Bedömargruppen anser att det är positivt att lärosätet genomfört analysen och på så vis har identifierat ett behov av att agera. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att fortsätta sitt arbete med utformningen av och innehållet i utbildningen ur ett jämställdhetsperspektiv samt att arbeta mer för att uppmärksamma attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar villkoren för kvinnor och män.

Lärosätet beaktar även jämställdhet i sin alumnverksamheten. I självvärderingen nämns här Employer Image Barrometer samt data som samlas in om alumnernas första tid på arbetsmarknaden och deras karriärutveckling samt dialogen inom ramen för Financial Times-rankningen. Genom SSE Employer Image Barrometer samlas information in om mäns och kvinnors intresse för att arbeta inom olika branscher. Insamlandet av dessa data bidrar bland annat till genderspecifik karriärrådgivning, exempelvis coachning och mentorskap. Bedömargruppen ser det som en styrka att jämställdhetsaspekten finns med i hela förloppet av det som lärosätet kallar studenternas läranderesa, det vill säga tiden före, under och efter utbildningen.

I självvärderingen beskriver lärosätet även externa kvalitetsdialoger som krafter för att driva på arbetet med jämställdhet vid lärosätet. En av dessa är Financial Times-rankningen, där information om könsfördelningen bland personal, styrelsemedlemmar och studenter lämnas. Även i EFMD/EQUIS-processen ombes lärosätet rapportera in data om könsfördelning. En av de vägledande principerna i dialogen PRME är eliminering av diskriminering. Inom CEMS deltar lärosätet i en Faculty group på temat Gender and Diversity Management, som verkar för att förbereda studenterna på att ta på sig ledarskapsroller i jämställdhetsfrågor samt för att intensifiera forskning om jämställdhet.

Ansvarig utredare:
Bo Sandberg