Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Godkänt med förbehåll
Publicerad: 2020-03-24
Lärosäte: Handelshögskolan i Stockholm
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Arbetsliv och samverkan

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet

Tillfredsställande

Bedömargruppen anser att arbetslivsperspektivet är tydligt förankrat i och genomsyrar verksamheten genom lärosätets grundläggande strategi och mål. Lärosätet säkerställer detta genom att arbetslivet finns representerat på alla nivåer i verksamheten, bland annat genom styrelsens sammansättning, finansiärer, advisory boards i utbildningsprogrammen och studenternas organ. Återkoppling från arbetsmarknad och näringsliv ses som den grundläggande processen för arbets- och näringslivsrelevans både i lärosätets övergripande strategi och i kvalitetssäkringsarbetet.

Bedömargruppen bedömer att den vetenskapliga kvaliteten och att lärosätets varumärke i förhållande till arbets- och näringslivet är starkt, även om det inte förminskar behovet av utveckling av lärosätets kvalitetssäkringsarbete. Detsamma gäller lärosätets arbetsmarknadsanknytning i utbildningsprogrammen. Ett stort fokus läggs i självvärderingen på att betona internationell jämförbarhet och konkurrenskraft. Självvärderingen nämner i synnerhet internationell jämförelse och rankning genom till exempel Financial Times och EQUIS. Det är till stor del genom dessa internationella jämförelser, liksom genom lärosätets utbildningsambition FREE, som lärosätet säkerställer att utbildningarna utvecklar studenterna och doktorandernas beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Styrkor

 • Arbetslivsperspektivet är tydligt förankrat i och genomsyrar verksamheten genom lärosätets grundläggande strategi och mål.
 • Bredden av aktiviteter och stöd som ska förbereda studenterna och doktoranderna för deras framtida yrkesliv är betydande.
 • Arbetslivsperspektivet finns representerat genom externa aktörer på alla nivåer i verksamheten, bland annat genom styrelsens sammansättning, finansiärer, advisory boards i utbildningsprogrammen och studenternas olika organ.

Utvecklingsområden

 • Lärosätet skulle tjäna på en översikt av kvalitetssäkringen av samverkan med arbetslivet, för att tydliggöra externa aktörers roll och sammansättning i kvalitetssystemet.

6.1 Lärosätet säkerställer, genom rutiner och processer, att utbildningarna utvecklar studenternas och doktorandernas beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Uppfylld

Bedömargruppen anser att lärosätet bedriver ett systematiskt arbete med att säkerställa utbildningarnas relevans för arbetslivet.

Arbetslivsperspektivet betonas i självvärderingen med hänvisning till lärosätets stadgar och grundläggande mål, att "genom vetenskaplig undervisning och forskning befrämja affärsverksamhetens höjande inom landet". Detta är en avgörande del av lärosätets varumärke och belyser den starka anknytningen till näringslivet som lärosätet vill stå för.

Studenternas och doktorandernas beredskap att möta förändringar i arbetslivet säkerställs enligt bedömargruppen genom en utvecklad samverkan med företag och organisationer. Externa parter finns representerade på alla nivåer i verksamheten, bland annat genom styrelsens sammansättning, verksamhetsstödet External relations, advisory boards i utbildningsprogrammen och studenternas olika organ. Rutinerna och processerna för detta är något som bedömargruppen identifierar som en tydlig styrka. Sammantaget ger detta studenterna och doktoranderna en god beredskap för att möta förändringar i arbetslivet.

I självvärderingen, studentinlagan och vid platsbesöken framkom att branschföreträdarna i de externa råden, advisory boards, både kan ge synpunkter på vad som saknas i utbildningarna och återkoppla på moment eller kurser när det gäller relevansen i förhållande till arbetslivets utveckling och behov. Självutvärderingen visar även att de kursutvärderingar som genomförs återkopplas till branschföreträdarna. Vid platsbesöket framkom det tydligt att advisory boards även är viktiga för återkopplingsprocessen till företagen. Uppfattningen som förmedlades från intervjuerna var att advisory boards var forum för uppriktiga samtal och idéutbyte. Detsamma gäller kursmomenten LIVE-learning. Vid dessa återkopplingar och dialoger kan även studenter delta för att fördjupa diskussionerna. Bedömargruppen anser att detta är ett gott exempel på den öppenhet om verksamhetens relevans som lärosätet har i förhållande till externa aktörer.

Enligt bedömargruppen är förmågan att kommunicera och förmedla kunskap av stor vikt för en framgångsrik karriär i den moderna och ständigt föränderliga arbetsmarknaden. Ett strukturerat arbete med att tillgodose och återkoppla dessa erfarenheter är därför viktigt. Lärosätet har initierat utbildningsambitionen FREE, som syftar till att sammanfatta lärosätets utbildningsambition utöver kärnämnena finans, national- och företagsekonomi, och på så sätt bättre förbereda studenterna för framtidens utmaningar. Att på detta sätt definiera en utbildningsambition utifrån arbetslivets och samhällets önskade egenskaper anser bedömargruppen vara ett vägledande och bra exempel på kvalitetsstärkande arbete i förhållande till arbetsliv och samverkan. FREE är enligt bedömargruppen ett resultat av och ett exempel på den kvalitetssäkrande dialogen mellan externa aktörer och utbildningsanordnare.

Lärosätet lägger stor vikt vid att betona internationell jämförbarhet och konkurrenskraft. Självvärderingen nämner i synnerhet internationell jämförelse och rankning genom Financial Times och EQUIS. Återkoppling från arbetsmarknad och näringsliv även i det här internationella sammanhanget ses som grundläggande för kvalitetssäkringsarbetet, något som tas upp både i självutvärderingen och vid platsbesöken. Bedömargruppen anser att denna utvecklade samverkan och kontinuerliga dialog med näringslivet nationellt och internationellt är en styrka.

Grundläggande för kvalitetssäkringsarbetet med arbetsliv och samverkan är lärosätets stadgar och mål att genom vetenskaplig undervisning och forskning främja Sveriges konkurrenskraft. Den målformuleringen är väl förankrad, vilket framkommer i självvärderingen, studentinlagan och platsbesöken. Den konkretiseras sedan genom en rad samverkansformer med näringslivs- och myndighetsrepresentanter samt internationella aktörer. Styrelsen har där, enligt självutvärderingen, en särskild roll, liksom lärosätets International Advisory Council. Även funktionen External Relations har där en återkopplande roll och ska övervaka eventuella kvalitetsfrågor som har betydelse för varumärket eller lärosätets rykte, enligt självutvärderingen.

Studenternas anställningsbarhet efter genomförd utbildning betonas särskilt som ett kriterium för kvalitetssäkringsarbetet och som en garant för kopplingen till arbetsliv och samverkan. Statistik över anställningsbarhet är därför mycket viktig för kvalitetssäkring och uppföljning samt som underlag vid rankning, vilket betonas både i självutvärderingen och vid intervjuerna. Som stöd för studenternas utveckling och anställningsbarhet finns utöver en karriärutvecklingsenhet bland annat mentorsprogram, en digital plattform (careers online) samt workshoppar och hjälp med individuell karriärplanering. Karriärplaneringen kvalitetssäkras i sin tur genom programutvärderingar, fokusgrupper och dialoger med klassrepresentanter för programmen, enligt självvärderingen. Även kriterierna för undervisande personal och anställning klargör att bidrag till arbetsliv och samverkan med samhället i stort vägs in, enligt självvärderingen. Bedömargruppen anser att rutinerna och processerna för kvalitetssäkring av arbetslivsperspektivet i dessa avseenden är goda och därmed är en klar styrka för lärosätet. Från 2019 kommer kvalitetssäkringsarbetet med anställningsbarhetsundersökning även omfatta doktorandprogrammen. Bedömargruppen uppfattar det som ett gott exempel på kvalitetssäkring och uppföljning i verksamheten.

Utöver uppföljningen av anställningsbarhet baserar lärosätet kvalitetsuppföljningen på data från Financial Times rankning. Delar av informationen, utöver själva rankningen, används direkt av lärosätets karriärutvecklingsenhet. Självvärderingen nämner även särskilt att Financial Times rankning analyseras av lärosätet. Det är ett sätt att återkoppla till lärosätets stadgar och mål. Från uppföljningen om anställningsbarhet extraheras fyra KPI:er som rapporteras och följs upp av styrelsen. Genom bland annat dessa KPI:er säkerställer styrelsen att utbildningsprogrammen och verksamheten är i linje med lärosätets mål och strategi, enligt självvärderingen. Enligt självvärderingen är även lärosätets rekrytering av personal och studenter en viktig återkoppling för kvalitetssäkringsarbetet, utöver anställningsbarhet.

Ansvaret för kvalitativ utvärdering och utveckling ligger i hög grad hos Vice President Degree Programs (VPDP) och programdirektörerna i dialog med programkommittéerna. Dessa processer beskrivs förutom i självutvärderingen även i dokumentet Summary of Quality Asssurance Policies for Programs at SSE 2019. Efter styrelsen är Faculty & Program Board lärosätets högsta akademiskt beslutande organ. Faculty & Program Board gör återkommande kvalitetsgranskningar baserade på kvalitetsgranskningar från VPDP. Enligt självvärderingen är kursutvärderingar och de årliga programutvärderingarna en grund i kvalitetssäkringsarbetet på övergripande nivå, där även frågor om externa samarbeten och arbetslivsanknytningen inkluderas. Därmed omfattas och inkluderas externa aktörer och arbetslivsföreträdare i det interna kvalitetssäkringssystemets processer. I självvärderingen nämns även att Faculty & Program Board får kvalitetssäkrande information från andra delar av kvalitetsgranskningssystemet, däribland återkommande och regelbunden information från externa aktörer. I dialogerna med externa aktörer lyfter man särskilt fram arbetslivets förväntningar på utbildningsinnehållet och studenterna. FREE ses som ett resultat av bland annat dessa dialoger, liksom en del enskilda förändringar av program och kurser.

Återkoppling och interaktion med externa handledare och utbildningsansvariga (Course Directors, Program Advisory Boards) är av stor vikt för kvalitetsutveckling och uppföljning. Möjligheterna att delta i och presentera arbeten för externa aktörer och handledare genom LIVE-learning, som beskrivs i självvärderingen, är därför enligt bedömargruppen en styrka. Dessutom hålls återkommande föreläsningar av externa aktörer om ämnen som är relaterade till FREE, vilket också stärker utbildningarna utifrån ett arbetslivsperspektiv.

Bedömargruppen bedömer att en bättre överblick av kvalitetssäkringssystemet kan skapas genom att lärosätet på ett tydligare sätt samlar styrande kvalitetsdokument. Till exempel kunde mer information om Program Advisory Boards, deras roll och sammansättning, tillhandahållas i mer samlad form.

Ansvarig utredare:
Bo Sandberg