Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Miljö, resurser och område
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Ämneslärarexamen Bedömningsområde: Miljö, resurser och område

Ansökan beviljas
Publicerad: 2019-06-18
Lärosäte: Södertörns högskola
Ämne: Södertörns högskola - Ämneslärarexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Bedömningsgrund: Yrkesexamen

Angiven examen är reglerad och ryms inom examensordningen.

Bedömargruppen anser att examen är relevant och ryms inom examensordningen. Södertörns högskola anger en tydlig struktur för den aktuella utbildningen. Utbildningsplan och kursplaner är utformade i enlighet med högskoleförordningen.

Utbildningens innehåll inklusive eventuella inriktningar har en rimlig omfattning och avgränsning i förhållande till yrkesexamen.

Innehåll och inriktning har en rimlig omfattning och avgränsning i förhållande till yrkesexamen. Såväl VFU som utbildningsvetenskap och svenska som andraspråk (SVA) är tydligt beskrivet. Bedömargruppen anser att man har löst SVA som första- och andraämne på ett bra sätt där progressionen inte blir lidande. En aspekt som inte diskuteras i ansökan är ämneskombinationer. Detta togs upp i intervjuerna där det framkom att man planerar att kombinera SVA med samtliga övriga fem ämnen. Bedömargruppen vill poängtera vikten av att anpassa innehållet efter vilka kombinationer som finns för att undvika alltför stora överlappningar och/eller kunskapsglapp. I intervjuerna uttrycktes viss medvetenhet om detta. Bedömargruppen utgår därför ifrån att detta kommer att tas hänsyn till när beslut om ämneskombinationer fattas.

I ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examen får utfärdas.

Bedömargruppen anser att det allmänna intresset för att examen får utfärdas är stort. Det framgår också att högskolan genomsyras av en interkulturell profil i såväl utbildning som forskning, vilket gör att en ämneslärarutbildning med svenska som andraspråk lämpar sig väl där.

Bedömningsgrund: Personal (Lärarkompetens och lärarkapacitet)

Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens omfattning, innehåll, storlek och genomförande.

Bedömargruppen anser att lärarna på utbildningen har en stark förankring i yrket samt att den vetenskapliga förankringen är stark med övervägande disputerade lärare i utbildningen. Såväl handledare som examinatorer för examensarbetena kommer att vara disputerade. För yrkesförankringen har man adjungerade lärare som arbetar halva tiden på en skola, vilket också är ambitionen för svenska som andraspråk. Dock är det få av lärarna som är disputerade i svenska som andraspråk eller flerspråkighetsforskning, vilket bedömargruppen uttryckte oro för i intervjuerna. Risken är stor att svenska som andraspråk faller in under svenskan om kompetensen inte är tydligt kopplad till respektive ämne. Under intervjuerna framkom att man är medveten om problemet men att åtskillnaden är tydlig inom den aktuella utbildningen. Under tiden för ansökan har man också anställt en lektor som ansökt om befordran till docent i svenska som andraspråk för att stärka ämnet. Den nya lektorn kommer också att fungera som inriktningsansvarig för svenska som andraspråk. I ansökan och i intervjuerna framgår det också att flera av lärarna har sin forskningsinriktning mot svenska som andraspråk eller flerspråkighet och att detta perspektiv genomsyrar övrig utbildning. Bedömargruppen är väl medveten om svårigheterna att rekrytera lektorer i svenska som andraspråk och anser att ett flerspråkigt perspektiv är viktigt, men vill också poängtera vikten av ämnesdjup och att inte låta sig nöja med ett perspektiv. Med nyrekryteringarna bedömer gruppen att ämnesdjupet kommer att tillgodoses.

Bedömningsgrund: Utbildningsmiljön

Det finns en för utbildningen relevant vetenskaplig och professionsinriktad miljö.

Bedömargruppen anser att forskningsanknytningen är väl genomtänkt med bland annat flera forskningsprojekt med inriktning mot SVA och flerspråkighet som inkluderas i undervisningen och kurser som delas av adjunkter och lektorer där lektorerna står för forskningsanknytningen. I intervjuerna framkom också att man på sikt vill komplettera det idag mer sociolingvistiska perspektivet med ett kognitivt perspektiv genom riktade rekryteringar. Bedömargruppen ser positivt på en sådan satsning. Då samarbete mellan lärarprogrammen och fristående kurser lyfts fram i ansökan, ser bedömargruppen problem med att fristående kurser saknas i SVA. I intervjuerna med högskoleledningen framkom att det heller inte är aktuellt med fristående kurser inom den närmaste framtiden. Ansvariga för utbildningen framförde dock flera tankar om hur man kan stärka SVA som ett eget ämne, bland annat genom kompetensutveckling och öronmärkta högre seminarier. Bedömargruppen vill uppmana till att fortsätta stärka en SVA-miljö där framför allt distinktionen från svenska är tydlig så att de blivande ämneslärarna får en tydlig ämnesidentitet.

Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

I ansökan framgår att samverkan idag sker på flera sätt och att den aktuella utbildningen ska fogas in i dessa. Bland annat finns ett regionalt utvecklingscentrum (RUC) för samverkan med kommuner och skolor, forskningscirklar och Centrum för professionsutveckling (CPU) med särskilda övningsskolor för VFU. Gruppen bedömer att samverkan med det omgivande samhället är stark och att det fortsätter att utvecklas.

Bedömningsgrund: Resurser

Det finns tillgång till en stabil och ändamålsenlig infrastruktur. De tillgängliga resurserna utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.

Bedömargruppen anser att infrastrukturen är väl utvecklad och ändamålsenlig. Studenterna har god tillgång till bibliotek och studieplatser, vilket också bekräftas av studenterna vid intervjuerna. Anpassning för funktionsvariation finns, med bland annat särskilda resursrum. För stöd i studierna finns Studieverkstan som är särskilt kopplad till Avdelningen för svenska. Här finns också stöd för studenter som själva har svenska som ett andraspråk, bland annat genom uttalsträning. Sammantaget bedömer gruppen att resurserna bidrar till att en hög kvalitet ska kunna upprätthållas i verksamheten.

Miljö, resurser och område

Den sammanvägda bedömningen av miljö, resurser och område är tillfredsställande. Då ämnet svenska som andraspråk fortfarande är ett litet akademiskt ämne så finns alltid en risk att ämnet svenska används som ett övergripande ämne och att SVA blir ett perspektiv i detta ämne. Om SVA är en inriktning i lärarprogrammet är det dock särskilt viktigt att ämnena svenska och SVA skiljs åt. På Södertörns högskola är skillnaden organisatoriskt inte tydlig och fristående kurser i SVA saknas. Ansvariga och lärare på utbildningen tydliggjorde dock i intervjuerna att man har en distinktion mellan ämnena och att man fortsätter att arbeta på SVA-miljön för att stärka ämnet. Bedömargruppen ser därför goda möjligheter för de blivande lärarna i svenska som andraspråk att få en stark ämnesidentitet. Den aktuella utbildningen har en god forsknings- och yrkesförankring, och såväl resurser som samverkansstrukturer finns att integrera inriktningen i.

Ansvarig utredare:
Nils Olsson