Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Ämneslärarexamen, dans i gymnasieskolan
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Samlat omdöme Ämneslärarexamen, dans i gymnasieskolan

Hög kvalitet
Publicerad: 2020-02-19
Lärosäte: Göteborgs universitet
Typ av examen: Yrkesexamen
Ämne: Inom bild, dans, idrott och hälsa, matematik, musik, samhällskunskap respektive svenska.
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.

Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.

Det finns en ändamålsenlig variation av lärare med hög vetenskaplig, professionsrelaterad och pedagogisk kompetens i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). En stor andel av lärarna är disputerade, fast anställda och har forskning i tjänsten. Lärarna inom UVK är många och undervisar på relativt låga procentsatser. Att låta lärare undervisa på högre procentandel inom UVK ser därför bedömargruppen som ett utvecklingsområde för lärosätet. Ett gott exempel på hur pedagogisk kompetens utvecklas i utbildningen är det meriteringsprogram lärosätet har för att stärka högskolepedagogisk kompetens. Att låta fler lärare ingå i detta program och att tydliggöra vilka strategier det finns för den övergripande kompetensförsörjningen inom UVK på både kort och lång sikt, ser bedömargruppen som utvecklingsområden. För inriktningen dans har utbildningen tillräckliga förutsättningar i fråga om personal på kort och lång sikt, även om det på längre sikt behövs förstärkning i fråga om vetenskaplig kompetens. Den konstnärliga kompetensen bedöms som hög, liksom den professionsrelaterade. Den pedagogiska kompetensen stärks av att lärare som arbetar inom UVK till övervägande del besitter den. Ett viktigt utvecklingsområde är att ytterligare utöka den vetenskapliga kompetensen i utbildningen, i synnerhet inom danspedagogik. Att söka kompetens utanför Norden ser bedömargruppen som en möjlig strategi.

Det finns en stark vetenskaplig miljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Den professionsinriktade miljön stärks av forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning där doktorander med tjänst inom skolverksamhet också forskar i ämnen som är av relevans för utbildningen. Att synliggöra den forskning som bedrivs med relevans för utbildningen för studenterna ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. En styrka i utbildningen är att det finns en tydlig genomgående progression i kurserna. Detta är något lärosätet arbetat mycket med vilket bedömargruppen ser som positivt. Det finns en vetenskaplig, konstnärlig och professionsinriktad miljö inom inriktningen dans. Samarbeten med andra lärosäten och ämnen är många och en förutsättning för att höja kompetensen i utbildningen och för att få en god utbildningsmiljö för studenterna. Studentantalet förväntas nu öka i utbildningen, vilket bedömargruppen ser som positivt. Det bedrivs forskning med relevans för utbildningen och den kommer studenterna till del. Bedömargruppen ser den mångfacetterade tvärkonstnärliga och tvärvetenskapliga miljön som studenterna befinner sig i som en styrka i utbildningen, men att stärka den vetenskapliga miljön för dansämnet är samtidigt ett viktigt utvecklingsområde. Att införa doktorandtjänster inom danspedagogik och att rekrytera ytterligare disputerade ser bedömargruppen som möjliga strategier för att stärka den vetenskapliga miljön.

Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara tillfredsställande.

Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete uppfylls. Utbildningen erbjuder bredd genom de tre genrer som studenterna arbetar med och djupet nås genom att studenterna får undervisning i dansgestaltning i samtliga sex ämneskurser. De får även kunskaper i danspedagogisk forskning. De har ännu inte skrivit några självständiga arbeten, och därför kan inte några slutsatser dras om hur studenterna visar sina kunskaper där. En styrka är de gemensamma forskningsförberedande kurserna som studenterna läser tillsammans med ämneslärarstudenterna i musik och teater.

Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet uppfylls. Studenterna får i två kurser i UVK möta vetenskapsteorier och metoder. Kunskapen ska därefter fördjupas i ämnena och de självständiga arbetena. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet berörs i kurser inom UVK och examineras också där. Ett utvecklingsområde är att ännu tydligare knyta samman UVK-kurserna till ämnena. Bedömningen blir att UVK tydligt bidrar till detta mål men att UVK ensamt inte kan tillgodose hela målet då fördjupningen ska ske i ämnena. De grundläggande kunskaperna i vetenskapsteori och forskningsmetoder får studenterna inom UVK, medan de fördjupade kunskaperna ska utvecklas inom ämnet. Lärosätet förlägger enligt självvärderingen en stor del av de fördjupade kunskaperna i det självständiga arbetet. Därför rekommenderar bedömargruppen lärosätet att se över att både kvalitativa och kvantitativa metoder behandlas och examineras på fördjupad nivå. Eftersom området är under utveckling i de gemensamma forskningsförberedande kurserna anser bedömargruppen att utbildningen sannolikt kommer att möjliggöra och säkerställa att studenterna vid examen kan visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder när de planer och förändringar som lärosäte arbetar med väl är genomförda. Några självständiga arbeten har ännu inte skrivits då utbildningen är så pass nystartad och därför kan inte några slutsatser om hur studenterna visar sina kunskaper där dras. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utvecklas och examineras inom UVK och VFU.

Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls. Bedömargruppen anser att målet nås genom studier i såväl UVK som inom VFU. Att progressionen är tydlig ser bedömargruppen som särskilt positivt. UVK bidrar till måluppfyllelse men fördjupningen sker i ämnena. I inriktningen dans sker en fördjupning och examensmålet behandlas inom ämneskurser som bygger vidare på kurser inom UVK. Det examineras muntligt och skriftligt och det finns enligt bedömargruppen en god variation i hur målet kommer in i de olika kurserna. Några självständiga arbeten har ännu inte skrivits och därför kan inte några slutsatser dras kring hur studenterna visar sina kunskaper där.

Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls och förmågan är främst förlagd till VFU och ämnena. I UVK-kurserna är fokus i första hand på hur studenterna ska utveckla kunskap om didaktik och ämnesdidaktik och inte på hur de ska utveckla förmågan att tillämpa den. Målet uppfylls inom inriktningen dans där färdigheter och förmågor utvecklas inom VFU och inom ämneskurser. En styrka är att det finns en god koppling mellan teori och praktik, eftersom de högskoleförlagda kurserna lägger grunden för de förmågor som sedan utvecklas under VFU. Målet säkerställs bland annat genom trepartssamtal och en skriftlig VFU-rapport. Eftersom inriktningen dans tydligt säkerställer måluppfyllelse anser bedömargruppen att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.

Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs lärande uppfylls. Målet uppfylls dels inom VFU-kurserna som alla är förlagda till ämnena, dels inom UVK där målet behandlas i kurser inom specialpedagogik och bedömning och betygsättning. Målet säkerställs genom examination. Ett utvecklingsområde är att tydligare integrera moment där studenter i praktiken får lära sig att planera undervisning för elever med olika behov, så som vuxna elever, elever med inlärningssvårigheter eller de med särskild begåvning. Att även säkerställa att VFU-handledaren har tillräckliga förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, framför allt för att handleda studenten och ha tillräckligt goda kunskaper i bedömning av studentens prestationer under VFU för att studenten ska få ett rättvist omdöme, är ytterligare ett område som bedömargruppen anser behöver utvecklas i utbildningen. Målet behandlas i progression inom VFU och ämneskurser. Ett gott exempel på hur alla elevers lärande fokuseras i utbildningen är kursen Dansgestaltning och ämnesdidaktik för gymnasielärare 2. Här håller ett danskompani bestående av dansare med olika funktionsvariationer seminarier, där studenterna får reflektera kring vad olika elevgruppers behov kan bestå av. Målet säkerställs genom trepartssamtal och en skriftlig VFU-rapport. Att ytterligare förtydliga examinationen av målet i ämneskurserna ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde, liksom att införa moment som berör psykisk ohälsa i danslärarutbildningen.

Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Målet behandlas I kurser in om UVK och VFU och säkerställs genom examination. Det finns en tydlig progression och särskilt positivt är den satsning lärosätet gjort inom området hållbar utveckling.

Ett jämställdhetsperspektiv finns väl integrerat i utbildningen och behandlas i kurser, kurslitteratur och som perspektiv för analys i en hemtentamen. Litteraturlistor granskas utifrån könsfördelning och lärosätet har god uppsikt över hur könsfördelningen ser ut. En styrka i utbildningen är att lärosätet arbetar med att få studenterna medvetna om hur elever kan behandlas olika beroende på kön, för att sedan kunna uppmärksamma och motverka detta i sitt eget framtida yrkesliv.

Ett gott exempel är att jämställdhetsperspektivet nu är ett kurskrav i studenternas VFU-rapporter och att det finns kursmoment där jämställdhet ingår. Ett utvecklingsområde är att tydligare lyfta in studenternas förmåga att beakta ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten i utbildningen.

Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande och det finns formaliserade strukturer och tillvägagångssätt för att följa upp och utveckla utbildningens innehåll, utformning och genomförande, liksom examination. Kursvärderingar görs, men ett utvecklingsområde är att tydligare återkoppla vilka förändringar som görs till följd av dessa till studenterna. Ett annat utvecklingsområde är att fortsätta arbeta för att fler besvarar de kursvärderingar som görs då svarsfrekvensen är låg. Det pågår ett arbete för att ytterligare följa upp VFU i samverkan med skolhuvudmännen, vilket bedömargruppen ser som positivt för att utveckla och stärka uppföljningen av utbildningen. Lärosätet verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid. Analyser av kvarvaro görs och lärosätet har arbetat med att minska avhoppen, vilket bedömargruppen ser som positivt. Det finns även olika stödåtgärder för de studenter som behöver det.

Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.

Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande och finns representerade i formella påverkans- och beslutsorgan. Studenterna bjuds även in till olika råd och träffar och deras åsikter från kursvärderingar tas omhand. Motivationsintervjuer ska testas under hösten 2019 för att stärka och motivera studenterna, vilket bedömargruppen ser som ett gott exempel på hur lärosätet arbetar med att på olika sätt öka studentinflytandet. Att utveckla de mer informella möjligheterna till påverkan, till exempel genom att kontakta lärare efter undervisning, ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde.

Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.

Utbildningen är användbar och ger studenten verktyg för att möta förändringar i arbetslivet. Ett gott exempel på detta är den planerade kursen om språk- och kunskapsutvecklande arbete som riktar sig mot andraspråksinlärning. Lärosätet ger exempel på samverkan med olika företrädare för VFU vilket bedömargruppen ser som goda exempel på samverkan med det omgivande samhället. Ett ytterligare gott exempel är en kurs om hållbar utveckling, vilken utformats i samarbete mellan olika aktörer.

En särskild styrka inom inriktningen dans är de många olika samarbeten och samverkansprojekt som utbildningen är involverad i på lokal och nationell nivå.

Ansvarig utredare:
Maria Nyman