Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Miljö, resurser och område
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa - magister Bedömningsområde: Miljö, resurser och område

Tillfredsställande
Publicerad: 2019-06-18
Lärosäte: Sophiahemmet högskola
Typ av examen: Magisterexamen
Ämne: Sophiahemmet högskola - reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Bedömningsgrund: Huvudområdet

Angiven examen är reglerad och ryms inom examensordningen.

Sophiahemmet högskola (SHH) ansöker om tillstånd att utfärda magisterexamen inom huvudområdet reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (RPSH). Examen kommer att ha benämningen Degree of Master in Midwifery Science (One Year) samt magisterexamen i RPSH. Bedömargruppens uppfattning är att angiven examen är reglerad och ryms inom examensordningen.

Huvudområdet är definierat i relation till den vetenskapliga grunden och utbildningens innehåll har rimlig omfattning och avgränsning i förhållande till huvudområdet.

Magisterprogrammet är integrerat i Barnmorskeprogrammet vid SHH (90 högskolepoäng, avancerad nivå), som består av både teoretiska kurser och kurser i verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Programmet har nära anknytning till aktuell forskning. Examensmål för en generell magisterexamen, utöver kunskap och färdighet, är att studenten ska utveckla sin förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå samt följa kunskapsutvecklingen. Samtliga teoretiska kurser ingår i magisterprogrammet motsvarande 50 högskolepoäng och övriga högskolepoäng återfinns i respektive kurs inom VFU. Det är dock oklart i utbildningsplanen vilka högskolepoäng relaterar till magisterexamen i RPSH och bedömargruppen menar att det bör tydligare framgå av utbildningsplanen vilka kurser som bidrar till att studenterna når målen för en magisterexamen. Systematiskt kvalitetsarbete ligger till grund för utbildningen sedan 2017.

Kraven på barnmorskans kompetens ökar i samhället. Behovet av teoretiskt kunnande och klinisk skicklighet är tydligt. Därför inkluderas ett självständigt arbete på magisternivå i utbildningen. Studenterna har goda möjligheter att genomföra sina fördjupningsarbeten inom de pågående forskningsprojekt som lärarna bedriver. Genom utbildning på avancerad nivå och magisterexamen ökar möjligheterna för barnmorskor att bedriva förbättringsarbete och forskning inom sitt huvudområde.

I ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examen får utfärdas.

I ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att magisterexamen i RPSH får utfärdas. Högskolor och universitet arbetar nationellt för att barnmorskor ska ha RPSH som huvudområde i magisterexamen och att fördjupningsarbetet i Barnmorskeprogrammet ska motsvara magisterexamen, för att tydliggöra professionen både praktiskt och teoretiskt.

Sammantaget är bedömargruppens bedömning att aspekten huvudområdet är tillfredställande.

Bedömningsgrund: Personal (Lärarkompetens och lärarkapacitet)

Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens omfattning, innehåll, storlek och genomförande.

I lärarteamet finns fem barnmorskor varav en professor, en docent, två disputerade lärare och tre doktorander. Dessutom ingår en disputerad sjuksköterska och en sjuksköterska som är doktorand inom huvudområdet. En av de disputerade barnmorskorna är programansvarig. Samtliga lärare har också högskolepedagogisk utbildning. En läkare som är affilierad till högskolan deltar i forskningsprojekt och undervisar på Barnmorskeprogrammet. Sammanlagt är två heltidstjänster vid högskolan knutna till programmet. Externa föreläsare tillkommer. Disputerade lärare har 25 procent forskning i tjänsten och professorer har 50 procent. Doktorander har 40-50 procent forskning i tjänsten. Lärarna publicerar regelbundet vetenskapliga artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter. Kollegiala forskningsseminarier sker regelbundet inom området reproduktiv och perinatal hälsa.

Strategisk kompetensförsörjning pågår genom att SHH finansierar lärares forskarutbildning samt disputerade lärares post doktor utveckling för att bli docenter. På tre av Stockholms sjukhus finns VFU platser och verksamheterna har god dialog med högskolelärarna. Tre adjungerade kliniska adjunkter finns på sjukhusen och två kliniska adjunkter på Mödravårdscentral/Barnmorskemottagning.

Sammantaget är bedömargruppens bedömning att aspekten personal är tillfredställande.

Bedömningsgrund: Utbildningsmiljön

Det finns en för utbildningen relevant vetenskaplig och professionsinriktad miljö.

Högskolans övergripande forskningsområde är "Människan i sjukdom vård och hälsa". Professorer leder respektive forskningsinriktning och arrangerar institutionsövergripande forskningsseminarier där doktoranderna kan träna inför konferenspresentationer och halvtidskontroller eller inför disputation.

En av högskolans tre forskningsinriktningar är reproduktiv och perinatal hälsa och flera pågående forskningsprojekt finns inom området, både med nationellt och internationellt samarbete. Forskningsfrågorna inom inriktningarna berör dels upplevelser av sjukdom, vård och kris och dels metoder och modeller inom hälso- och sjukvård. Pågående forskning inom området berör problem kring graviditet och förlossning samt reproduktivt trauma, till exempel forskning om metoder att observera fostrets rörelser och metoder att informera om fosterdiagnostik. Eftersom området är en del i högskolans profil och ett prioriterat forskningsområde borgar detta för möjligheter till vidare utveckling av området. Högskolan planerar att starta forskarutbildning i reproduktiv och perinatal hälsa år 2019.

En styrka är att studenterna tidigt i utbildningen får kännedom om högskolans forskningsinriktning reproduktiv och perinatal hälsa och de projekt som pågår vid SHH. Studenterna får också tidigt och genom hela utbildningen ta del av vetenskapliga artiklar, som kopplas till ämnen i de olika kurserna och följs upp vid seminarier, virtuella diskussioner eller som skriftliga inlämningsuppgifter.

Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

Ämnen för uppsatser inhämtas från vårdverksamheterna i Stockholms län vilket bland annat innebär att det sker samverkan med det omgivande samhället. Under det självständiga arbetet får studenterna handledning i grupp, handledare träffar fyra till sex studenter vilka ger varandra konstruktiv kritik. Studenterna får även konstruktiv kritik från examinator vid projektplanskrivande och mittbedömning. Examinator utför en formativ bedömning (under pågående kurs) av arbetet innan beslut om examinationsdatum fastställs.

Undervisningen är studentcentrerad och med hjälp av förberedande uppgifter kan studenten komma väl förberedd till undervisningen och även påverka innehållet i föreläsningen.

Sammantaget är bedömargruppens bedömning att aspekten utbildningsmiljö är tillfredställande.

Bedömningsgrund: Resurser

Det finns tillgång till en stabil och ändamålsenlig infrastruktur.

SHHs bibliotek är modernt och bemannas av fem bibliotekarier. Biblioteket erbjuder böcker, e-böcker, bibliografiska databaser och tidskrifter i såväl tryckt som digital form. Bibliotekarier bistår med handledning i informationssökning i bibliografiska databaser och referenshantering i samband med vetenskaplig publicering och av referenshanteringsprogrammet EndNote. Biblioteket är lokal systemägare av Digitalt Vetenskapligt Arkiv (DiVA) och ombesörjer registrering av forskares publicering i DiVA.

Sammantaget är bedömargruppens bedömning att aspekten resurser är tillfredställande.

De tillgängliga resurserna utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.

Barnmorskeprogrammet är placerat under" Institutionen för hälsofrämjande vetenskap" vilket bedömargruppen anser är en adekvat placering för att använda tillgängliga resurser på ett bra sätt och säkerställa en hög kvalitet i verksamheten. Forskning i reproduktiv och perinatal hälsa samt Barnmorskeprogrammet är tydliga fokusområden för SHH och med detta som bakgrund anser bedömargruppen att det är rimligt att satsa på en magisterexamen i RPSH och bygga på den miljön som redan finns vid SHH.

Sammantaget är bedömargruppens bedömning att aspekten resurser är tillfredställande.

Miljö, resurser och område

Huvudområdet är definierat i relation till den vetenskapliga grunden och utbildningens innehåll har rimlig omfattning och avgränsning i förhållande till huvudområdet. En styrka är att studenterna tidigt i utbildningen får kännedom om högskolans forskningsinriktning reproduktiv och perinatal hälsa och de projekt som pågår vid SHH. Genom hela utbildningen kopplar studenterna vetenskapliga artiklar till huvudområdet.

Två heltidstjänster är knutna till programmet och lärarna har stark forskningsanknytning. Lärarna publicerar regelbundet vetenskapliga artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter. SHH har ett modernt bibliotek med god bemanning och bibliotekarier bistår med handledning i informationssökning i bibliografiska databaser och referenshantering.

Sammantaget är det bedömargruppens uppfattning att aspektområdet miljö, resurser och område uppfyller kraven för magisterexamen i RPSH men det är dock viktigt att det i utbildningsplanen tydligt definieras vilka kurser som ingår och leder fram till den generella examen i RPSH.

Ansvarig utredare:
Anders Brantnell